Popis předmětu - A1B02FY1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A1B02FY1 Fyzika 1 pro EEM Rozsah výuky:2+0s
Garanti:  Role:P,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:Koníček P. Zakončení:ZK
Zodpovědná katedra:13102 Kreditů:2 Semestr:L

Anotace:

V rámci tohoto předmětu jsou studenti uvedeni do vybraných partií fyziky. Úvodní partie se týká klasické mechaniky. V rámci klasické mechaniky, která je pomyslnou vstupní bránou do studia fyziky vůbec, se studenti seznámí s kinematikou hmotného bodu, dynamikou hmotného bodu, soustavy hmotných bodů či tuhého tělesa. Studenti by si měli osvojit takové znalosti z klasické mechaniky, aby byli schopni řešit základní úlohy spojené s popisem mechanických soustav, se kterými se setkají v průběhu dalšího studia. Dále by studenti měli získat základní přehled o kvantové mechanice a z pásové teorie pevných látek. Na těchto znalostech budou stavět další povinné předměty zejména teorie elektronických prvků a teorie elektromagnetického pole. Na těchto znalostech navíc staví navazující předmět Fyzika II. Znalosti z předmětu mají studentům sloužit při studiu řady odborných oblastí, se kterými se setkají během dalšího studia.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1B02FY1

Osnovy přednášek:

1. Fyzikální jednotky, základní druhy fyzikálních polí. Souřadnicové systémy.
2. Kinematika hmotného bodu (přímočarý pohyb, pohyb po kružnici a obecný křivočarý pohyb).
3. Newtonovy pohybové zákony, inerciální a neinerciální vztažné soustavy.
4. Pohybové rovnice v inerciálních i neinerciálních soustavách.
5. Práce, výkon, konzervativní silová pole, kinetická a potenciální energie. Zákon zachování mechanické energie.
6. Využití potenciální a kinetické energie při sestavování pohybových rovnic.
7. Centrální silové pole, pohyb v centrálním silovém poli, Keplerovy zákony.
8. Newtonův gravitační zákon, gravitační pole soustavy hmotných bodů a těles se spojitě rozloženou hmotou. Intenzita a potenciál gravitačního pole. Energie gravitačního pole.
9. Mechanické kmitavé soustavy. Netlumený a tlumený mechanický lineární oscilátor. Vynucené kmity. Rezonance výchylky a rychlosti.
10. Soustava hmotných bodů, izolovaná a neizolovaná soustava hmotných bodů, I. a II. věta impulzová, zákon zachování hybnosti, momentu hybnosti a mechanické energie pro soustavu hmotných bodů. Hmotný střed a těžišťová soustava.
11. Tuhé těleso, obecný pohyb tuhého tělesa, pohybové rovnice tuhého tělesa, otáčení tělesa kolem pevné osy a pevného bodu.
12. Úvod do kvantové mechaniky - záření absolutně černého tělesa, fotoelektrický jev, Comptonův jev, Bohrův model atomu.
13. Vlnové vlastnosti částic, Schrödingerova rovnice, Heisenbergovy relace neurčitosti, částice v potenciálové jámě, tunelový jev, kvantová tečka.
14. Kvantová čísla, pásová teorie pevných látek, základní struktury pevných látek.

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. Bednařík, M.: Fyzika 1, skriptum ČVUT, 2011.
2. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika, VUTIUM-PROMETHEUS, 2000.
3. Kvasnica, J., Havránek, A., Lukáč, P., Sprášil, B.: Mechanika, ACADEMIA, 2004.

Požadavky:

Znalost středoškolské matematiky a fyziky, zvládnutí diferenciálního a integrálního počtu funkcí jedné proměnné a lineární algebry. Podmínky ke zkoušce viz. http://fyzika.feld.cvut.cz/~konicek/vyuka.html informace pro dálkaře viz. http://fyzika.feld.cvut.cz/~plocek/AD1B02FY1_2012.doc

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+0s

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1B02FY1

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V 2
BPOI_BO Před zařazením do oboru V 2
BPOI3 Softwarové systémy V 2
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V 2
BPKYR1 Robotika V 2
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V 2
BPKYR3 Systémy a řízení V 2
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 2
BPKME1 Komunikační technika V 2
BPKME5 Komunikace a elektronika V 2
BPKME_BO Před zařazením do oboru V 2
BPKME4 Síťové a informační technologie V 2
BPKME3 Aplikovaná elektronika V 2
BPKME2 Multimediální technika V 2
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika P 2
BPEEM_BO Před zařazením do oboru P 2
BPEEM2 Elektrotechnika a management P 2
BMI(ECTS) Manažerská informatika V 2
BWM(ECTS) Web a multimedia V 2
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 2
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V 2


Stránka vytvořena 11.11.2019 17:50:47, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.