Popis předmětu - A1B02FY2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A1B02FY2 Fyzika 2 pro EEM Rozsah výuky:2+2L
Garanti:  Role:P,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13102 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

Předmět Fyzika II navazuje na předmět Fyzika I. V rámci tohoto předmětu se studenti seznámí se základními pojmy a vztahy z termodynamiky a hydrodynamiky. Na hydrodynamiku navazuje úvod do teorie vln. Studenti budou seznámeni se základními vlastnostmi vlnění a jeho popisu, přičemž výuka je vedena tak, aby si studenti uvědomili univerzálnost popisu vlnění, bez ohledu na jeho charakter. Na teorii vln navazují partie, které se věnují konkrétním druhům vlnění, tj. akustickému a optickému. Závěrečné přednášky jsou věnovány relativistické mechanice, kvantové mechanice a fyzice atomového jádra. Znalosti z předmětu Fyzika II mají studentům sloužit při studiu řady odborných oblastí, se kterými se setkají během studia, zejména v měřicí technice, šíření elektromagnetických vln, elektroakustice či optických komunikacích. Nabyté znalosti z oblasti kvantové mechaniky a jaderné fyziky mají studentům pomoci orientovat se v nových technologiích a v základních principech fungování některých elektronických prvků.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1B02FY2

Osnovy přednášek:

1. Základní postuláty speciální teorie relativity, Lorentzova transformace, relativistická kinematika a dynamika.
2. Teplota, teplo, kinetická teorie plynů, stavová rovnice.
3. Práce, vnitřní energie, 1. a 2. věta termodynamiky, entropie.
4. Úvod do mechaniky tekutin - Eulerova pohybová rovnice, barometrická formule, Bernoulliova rovnice, Pascalův a Archimédův zákon.
5. Druhy vln, základní pojmy (fázová rychlost, grupová rychlost, disipace a disperze vln, disperzní relace),
6. Obecná vlnová rovnice a její řešení (vlny postupné a stojaté, vlny rovinné, kulové, válcové).
7. Skládání vlnění, Huygensův-Fresnelův princip, blízké a vzdálené pole, difrakce vln, Dopplerův jev, paprsková aproximace.
8. Akustické vlny, základní akustické veličiny, lineární vlnová rovnice akustiky, hladina akustického tlaku a intenzity.
9. Geometrická optika - světelný paprsek, Fermatův princip, odraz a lom, kritický odraz, tenké čočky.
10. Vlnová optika - difrakce, Fresnelův a Fraunhoferův ohyb, interference světla.
11. Základy fotometrie (svítivost, světelný tok, jas, zářivost, absorpce světla).
12. Polarizace světla a jeho disperze. Anizotropní prostředí, aplikace polarizace, kapalné krystaly.
13. Základní pojmy z fyziky atomového jádra, radioaktivita. Subjaderné částice.
14. Urychlovače, štěpení jader, termojaderná fúze.

Osnovy cvičení:

Laboratorní úlohy: 0Měření objemu tuhých těles přímou metodou * 1Studium ohybu světla - Fraunhoferův a Fresnelův ohyb 2Měření teplotní roztažnosti kovů 3Absorpce ionizujícího záření v materiálech 4Měření na Peltierově článku 5Měření Dopplerova jevu 6Měření charakteristik palivového článku 7Studium fotoefektu a stanovení Planckovy konstanty 8Studium mechanických kmitů - Pohlovo kyvadlo 9Stanovení tíhového zrychlení reverzním kyvadlem 10Měření rychlosti zvuku sonarovou metodou

Literatura:

1. Kubeš P., Kyncl Z., FYZIKA I, Vyd. ČVUT Praha, 2003, třetí vydání
2. Jelen J., FYZIKA II, Vyd. ČVUT Praha, 1998, vydání druhé přepracované
3. Pekárek S., Murla M., Fyzika I - semináře, Vyd. ČVUT Praha, 1997, druhé vydání
4. Kulhánek P., Malinský K., Murla M., Pekárek S., Plocek J.: Fyzika 2 - Semináře, Vyd. ČVUT Praha, 2002, první vydání
5. Červenka, M.: 234 problémů z mechaniky, elektřiny a magnetizmu
6. Červenka, M.: Zpracování fyzikálních měření
7. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika, VUTIUM-PROMETHEUS, 2000.
8. Kvasnica, J., Havránek, A., Lukáč, P., Sprášil, B.: Mechanika, ACADEMIA, 2004.
9. Sedlák, B., Štoll, I.: Elektřina a magnetismus, ACADEMIA, 2002.

Požadavky:

Znalosti z předmětu Fyzika I, zvládnutí diferenciálního a integrálního počtu funkcí více proměnných a lineární algebry. Zkoušku lze skládat po udělení zápočtu. Podmínkou získání zápočtu je: Účast na laboratorních cvičeních, vypracování a odevzdání protokolů z měření, vypracování zápočtové písemné práce a její obhájení při zápočtovém řízení. Podrobnější informace na http://fyzika.feld.cvut.cz/~plocek/AD1B02FY2_zs2012.doc

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1B02FY2

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V 3
BPOI_BO Před zařazením do oboru V 3
BPOI3 Softwarové systémy V 3
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V 3
BPKYR1 Robotika V 3
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V 3
BPKYR3 Systémy a řízení V 3
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 3
BPKME1 Komunikační technika V 3
BPKME5 Komunikace a elektronika V 3
BPKME_BO Před zařazením do oboru V 3
BPKME4 Síťové a informační technologie V 3
BPKME3 Aplikovaná elektronika V 3
BPKME2 Multimediální technika V 3
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika P 3
BPEEM_BO Před zařazením do oboru P 3
BPEEM2 Elektrotechnika a management P 3
BMI(ECTS) Manažerská informatika V 3
BWM(ECTS) Web a multimedia V 3
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 3
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V 3


Stránka vytvořena 22.7.2019 05:51:23, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.