Popis předmětu - A0M02FPL

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0M02FPL Fyzika pevných látek Rozsah výuky:2+2s
Garanti:  Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13102 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

Obsahem předmětu jsou základy fyziky pevných látek, podané s ohledem na potřeby elektrotechnologie: Klasifikace pevných látek z hlediska jejich vnitřní struktury. Tepelné vlastnosti látek. Defekty v reálných krystalech, povrchy krystalů. Elektronová struktura látek, elektrony a díry. Kovy, polovodiče, nevodiče. Transportní jevy, vznik a rekombinace minoritních nositelů náboje. Magnetismus, magnetické vlastnosti látek. Optické jevy c pevných látkách, luminiscence, stimulovaná emise.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M02FPL

Osnovy přednášek:

1. Pojem pevné a kondenzované látky a jejich popis; krystaly.
2. Klasifikace krystalů, reciproká mřížka.
3. Metody zkoumání pevných látek.
4. Dynamické vlastnosti kryst. mřížky; měrná tepla.
5. Defekty kryst. mřížky; bodové poruchy, dislokace; vlastnosti povrchů, nanokrystaly.
6. Charakter a druhy vazeb v krystalech; van der Waalsovy krystaly.
7. Iontové a kovalentní krystaly.
8. Izolanty, jejich elektrické vlastnosti, feroelektrika.
9. Kovy, Fermiho plyn volných elektronů, Fermiho plochy.
10. Supravodivost, vysokoteplotní supravodivost.
11. Polovodiče, jejich pásové schéma.
12. Transportní jevy v polovodičích, generace a rekombinace nerovnovážných nositelů náboje.
13. Magnetické vlastnosti pevných látek, uspořádání.
14. Optické vlastnosti pevných látek, luminiscence.

Osnovy cvičení:

1. Úvodní cvičení, základy krystalografie.
2. Přímé a reciproké mřížky.
3. Fázový diagram a jeho využití.
4. Příklady z dynamických vlastností mřížek.
5. Nástin kvantování kmitavých stavů pevných látek; fonony.
6. Difúze v iontových krystalech, iontová vodivost.
7. Teplotní závislost elektrické vodivosti pevných látek.
8. Elektrická permitivita a její závislost na teplotě a kmitočtu.
9. Elektrická vodivost kovů a její závislost na teplotě a kmitočtu.
10. Příklady ze supravodivosti.
11. Diskuse k pásovému schématu polovodiče, příklady ze statistiky nosičů náboje.
12. Příklady z generace nerovnovážných nosičů.
13. Feromagnetika, ferity.
14. Závěrečná diskuse o fyzice materiálů, zápočet.

Literatura:

1. Ch. Kittel: Úvod do fyziky pevných látek

Požadavky:

Účast na seminářích a absolvování testu.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+6

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
MPKME3 Elektronika V
MPKME2 Multimediální technika V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPKYR1 Robotika V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 6.12.2019 17:50:54, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.