Popis předmětu - A0B02ZIP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B02ZIP Životní prostředí Rozsah výuky:2+0s
Garanti:Bálek R. Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:Bálek R., Staněk Z. Zakončení:ZK
Zodpovědná katedra:13102 Kreditů:2 Semestr:Z

Anotace:

Pozornost je věnována základům ekologie, růstu početnosti populace člověka, využívání energie a dalších zdrojů biosféry. Je hodnoceno poškození vody, půdy a ovzduší, zmíněna je i problematika odpadů. Jsou diskutovány vlivy mechanických, elektrických polí a chemických látek na životní prostředí. Probírá se ekonomika, právo a etické aspekty nezbytné k uchování přírody naší Země i pro další generace.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0B02ZIP

Cíle studia:

Zvýšení ekologické gramotnosti a schopnosti kritického myšlení v oblasti životního prostředí.

Osnovy přednášek:

1. Přehled stavu ŽP v ČR a ve světě
2. Ekologické zákonitosti. Civilizace na Zemi. Historie. Zátěž prostředí.
3. Lidé a geografie světa. Lidská populace. Zdraví.
4. Průmyslová civilizace. Průmysl, zemědělství, energetika, obchod, doprava.
5. Ovzduší. Znečištění ovzduší. Redukce ozónu. Změna klimatu.
6. Voda, půda a bohatství přírody. Vodní zdroje. Lesy.
7. Strategie trvalé udržitelnosti. Deklarace. Ekonomie ŽP.
8. Hygienické aspekty hodnocení ŽP. Pohyb chemických látek. Potravní řetězce.
9. Zdroje biosféry. Slunce. Tok energie.
10. Odpady. Nízkoodpadové technologie. Skládkování. Spalování. Odsíření.
11. Mechanická pole. Hluk, Vibrace.
12. Elektrická pole.
13. Teplo. Světlo.
14. Ionizující záření.

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. Bálek R.: Přednášky ŽP
2. Miller, G.T.,Spoolman S.: Living in the Environment 18e. ISBN-13: 9781285197210
ISBN-10: 1285197216, 2015
3. Wright R.T., Boorse D.: Environmental Science: Toward a Sustainable Future, ISBN 0321811291 (ISBN13: 9780321811295), 2014
4. Global Environmental Outlook, GEO4, Environment for Development. UNEP, 2007
5. Europe's environment - The fourth assessment, http://aldebaran.feld.cvut.cz/
6. Haberle G.:Umwelttechnik fur Schule und Beruf. Verlag Europa-Lehrmittel, Nourney, Vollmer GmbH&Co.,42781 Haan-Gruiten Germany 2000
7. Kadrnožka J.: Energie a globální oteplování, Nakladatelství VUT IUM 2006
8. von Weizsäcker, E.U., Lovins, A.B., Lovins, L.H.: Faktor 4. MŽP ČR, 1996
Vollmer GmbH&Co., 42781 Haan-Gruiten, Germany
9. Zpráva o ŽP ČR 2014

Požadavky:

ústní zkouška, případová studie (5 stran)

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+0

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B02ZIP

Klíčová slova:

ekologie, životní prostředí, udržitelný rozvoj

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI3 Softwarové systémy V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
BPKYR1 Robotika V
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V
BPKYR3 Systémy a řízení V
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BPKME_BO Před zařazením do oboru V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPKME4 Síťové a informační technologie V
BPKME3 Aplikovaná elektronika V
BPKME2 Multimediální technika V
BPKME1 Komunikační technika V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V
BPEEM2 Elektrotechnika a management V
BMI(ECTS) Manažerská informatika V
BWM(ECTS) Web a multimedia V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V


Stránka vytvořena 13.5.2019 17:51:20, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.