Popis předmětu - A0M02ZIP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0M02ZIP Životní prostředí Rozsah výuky:2+0s
Garanti:  Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:ZK
Zodpovědná katedra:13102 Kreditů:2 Semestr:Z

Anotace:

Pozornost je věnována základům ekologie, růstu početnosti populace člověka, využívání energie a dalších zdrojů biosféry. Je hodnoceno poškození vody, půdy a ovzduší, zmíněna je i problematika odpadů. Jsou diskutovány vlivy mechanických, elektrických polí a chemických látek na životní prostředí. Probírá se ekonomika, právo a etické aspekty nezbytné k uchování přírody naší Země i pro další generace.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M02ZIP

Cíle studia:

Zvýšení ekologické gramotnosti a schopnosti kritického myšlení v oblasti životního prostředí.

Osnovy přednášek:

1. Přehled stavu ŽP v ČR a ve světě
2. Environmentální problémy, jejich příčiny. Věda. Ekologické principy.
3. Ekosystémy. Lidská společnost a její dopady na ŽP.
4. Klima. Udržitelnost biodiverzity.
5. Potraviny. Půda. Působení škůdců.
6. Rizika v ŽP a lidské zdraví.
7. Znečištění ovzduší.
8. Klimatické změny. Úbytek ozonu.
9. Vodní zdroje. Znečištění vody.
10. Bohatství přírody. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie.
11. Zacházení s odpady.
12. Hluk a vibrace v ŽP.
13. Elektrická pole. Ionizující záření.
14. Tepelná a světelná pohoda.

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. Miller, G.T., Spoolman S.: Living in the Environment 18e. ISBN 13: 978-1-337-09415-3, 2018
2. Wright R.T., Boorse D.: Environmental Science: Toward a Sustainable Future, ISBN13: 9780321811295, 2014
3. Myers N., Spoolman S.: Environmental Issues and Solutions. ISBN-13:978-1-4354-6232-8, 2014
4. Global Environmental Outlook, GEO4, Environment for Development. UNEP, 2007
5. Europe's environment - The fourth assessment
6. Haberle G.:Umwelttechnik fur Schule und Beruf. Verlag Europa-Lehrmittel, Nourney, Vollmer GmbH&Co.,42781 Haan-Gruiten Germany, 2000
7. Report on the Environment of the Czech Republic, Ministry of the Environment of the Czech Republic, Prague, 2017.

Požadavky:

ústní zkouška, případová studie (5 stran)

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+0

Webová stránka:

http://fyzika.feld.cvut.cz/~balek/index.html

Klíčová slova:

ekologie, životní prostředí, udržitelný rozvoj

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
MPKME3 Elektronika V
MPKME2 Multimediální technika V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPKYR1 Robotika V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 13.12.2019 17:50:30, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.