Popis předmětu - A7B36DBS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A7B36DBS Databáze Rozsah výuky:2P+2C
Garanti:  Role:P Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13136 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

Základní principy DBS, architektura SŘBD, funkce jednotlivých komponent. Konceptuální, databázová a fyzická úroveň pohledu na data. Přehled databázových modelů - síťový, relační, objektově relační a objektový. Konceptuální datový model. Základní konstrukty, vyjádření integritních omezení. Schéma. Relační model dat, relace, atributy, domény, schéma relační databáze. Kvalita schématu. Vyjádření integritních omezení formou funkčních závislostí. Normální formy relací. Databázové dotazové jazyky. Relační algebra, relační kalkul, QBE, SQL. Návrh relačního schématu. Normalizace schématu formou dekompozice. Kritéria kvality dekompozice. Návrh schématu relační databáze přímou transformací z konceptuálního schématu. Transakce, zotavení z chyb, koordinace paralelního přístupu, ochrana dat. Fyzický model dat, hromada, index, cluster indexovaný, cluster hashovaný.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A7B36DBS

Cíle studia:

Cílem kurzu je získání základního přehledu o problematice databázových systémů jako je návrh optimálního schématu, jeho realizace pomocí jazyka SQL, vytváření odpovídajících SQL dotazů, transakční zpracování a indexace.

Osnovy přednášek:

1. Základní principy DBS, architektura SŘBD, funkce jednotlivých komponent
2. Konceptuální, databázová a fyzická úroveň pohledu na data
3. Konceptuální datový model. Základní konstrukty, vyjádření integritních omezení. Schéma
4. Přehled databázových modelů - síťový, relační, objektově relační a objektový
5. Relační model dat, relace, atributy, domény, schéma relační databáze, DDL SQL
6. Vyjádření integritních omezení formou funkčních závislostí. Normální formy relací
7. Databázové dotazové jazyky. Relační algebra, relační kalkul, QBE, SQL
8. Jazyk SQL - DDL, DCL
9. Jazyk SQL - DML
10. Návrh relačního schématu. Normalizace formou dekompozice. Kritéria kvality dekompozice
11. Návrh relačního schématu databáze přímou transformací z konceptuálního schématu
12. Transakce, zotavení z chyb, koordinace paralelního přístupu, ochrana dat
13. Fyzický model dat, tabulka jako hromada, přímý přístup podle Rowid, index typu vyhledávací strom, bitmapový index, cluster indexovaný, cluster hashovaný.
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. ER model
2. Transformace ER modelu do relačního modelu
3. SQL - vytváření a aktualizace dat
4. SQL - dotazování, pohledy
5. Relační algebra, relační kalkuly
6. Dekompozice a syntéza
Podrobnosti viz http://www.ksi.mff.cuni.cz/~mlynkova/A7B36DBS/indexCV.html

Literatura:

1. Pokorný, J., Halaška, I.: Databázové systémy, druhé vydání, Vydavatelství ČVUT, 2003.
2. Pokorný, J., Halaška, I., Valenta, M.: Databázové systémy, cvičení, Vydavatelství ČVUT, 2002.
2. Date C. J.: An Introduction to Database Systems, Addison-Wesley, 6-th Edition, 1995
3. Elmasri R., Navath S.: Fundamentals of database systems

Požadavky:

http://www.ksi.mff.cuni.cz/~mlynkova/A7B36DBS/ Podrobnosti o organizaci zkoušky jsou uvedeny na stránce předmětu. Podmínkou připuštění ke zkoušce je udělení zápočtu před termínem zkoušky. Teoretické otázky se mohou týkat těchto témat:
1. Problémy hromadného zpracování dat.
2. Architektura SŘBD, typičtí uživatelé DBS.
3. Konceptuální datové modely, E-R model, entitní typ, atribut, identifikátor, vztahový typ, kardinalita vztahu, parcialita vztahu, identifikační vztah, ISA vztah. E-R schéma typů a výskytů.
4. Síťový databázový model, datové typy, množina operací. Hierarchický databázový model.
5. Relační databázový model, datové typy, množina operací. Relační schéma, množina atributů, doména atributu, IO.
6. Dotaz, relační algebra, projekce, selekce, kartézský součin, přirozené spojení, theta spojení, polospojení levé a pravé, množinové operace.
7. Funkční závislosti (FZ), Armstrongova pravidla, elementární FZ, plná FZ, uzávěr množiny f. závislostí F+, uzávěr množiny atributů vzhledem k F.
8. Normální formy relačního schématu. Motivace, definice.
9. Normalizace relačního schématu dekompozicí univerzální relace. Motivace, kriteria kvality, Bezeztrátová dekompozice, pokrytí F.
10. Korespondence konstruktů E-R modelu s konstrukty síťového modelu.
12. Korespondence konstruktů E-R modelu s konstrukty relačního modelu.
13. DDL SQL. 'Nezávislost' na DML, souvislost s datovým slovníkem databáze.
14. Integritní omezení v DDL SQL podrobně.
15. Zápis relačních operací v SQL, projekce, selekce, různé typy spojení, množinové operace.
16. Diskuse problému uspořádání dat v relacích(relačních tabulkách). Kdy má smysl a kdy ne klauzule Order by. Indexy.
17. Agregační funkce v SQL. Seskupování odpovědi na dotaz.
18. Systémový katalog databáze.
19. Pohledy v SQL. Trojí motivace: uživatelský pohled na data, zjednodušení formulace složitého dotazu, definice IO. Aktualizovatelnost pohledu.
20. Manipulační operace v SQL. Odpovídající příkazy v SQL. Jak jsou operace ovlivněny integritními omezeními.
21. Přístupová práva k datům. Uživatel DB, databázové schéma a jeho vlastník, uživatelské role, techniky z(ne)přístupnění dat uživateli.
22. Transakce, její vlastnosti a možné stavy, operace COMMIT a ROLLBACK.
23. Problémy paralelního zpracování transakcí.
24. Uzamykací protokoly, operace LOCK, UNLOCK, dobře formovaná T, dvoufázová T.
25. Rozvrh, legální R, sériový R, ekvivalence, uspořádatelnost, precedenční graf.
26. Fyzická úroveň pohledu na databázové tabulky. Hromada, index (B stromy, bitové mapy). cluster indexovaný a hashovaný

Webová stránka:

http://www.ksi.mff.cuni.cz/~mlynkova/A7B36DBS/

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BMI(ECTS) Manažerská informatika P 3
BPSTMMI Manažerská informatika P 3
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství P 3
BPSTMWM Web a multimedia P 3
BPSTMSI Softwarové inženýrství P 3
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) P 3
BWM(ECTS) Web a multimedia P 3
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) P 3


Stránka vytvořena 12.12.2019 15:50:31, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.