Popis předmětu - A7B16PAP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A7B16PAP Právo a podnikání Rozsah výuky:2+2s
Garanti:  Role:PO,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13116 Kreditů:6 Semestr:L

Anotace:

Základní pojmy v právní terminologii. Právní úprava podnikání v ČR a v zemích Evropské unie. Základní právní předpisy v oblasti podnikání a závaznost komunitárního práva pro podnikatele. Úvod do obchodního práva, základní pojmy, obchodně-závazkové vztahy. Rozdělení obchodních společností, charakteristika družstva. Podnikání ve sdružení, veřejnoprávní kontrola. Úvod do občanského práva, základní pojmy, občansko-závazkové vztahy. Charakteristika fyzických a právnických osob. Výklad analogie zákona i práva. Úvod do živnostenského práva, základní pojmy, postavení podnikatelů, podnikající živnostenským způsobem, vznik a druhy živnostenských oprávnění, veřejnoprávní kontrola. Úvod do pracovního práva, základní pojmy, pracovně-právní vztahy, typy smluvních vztahů, veřejnoprávní kontrola. Úvod do smluvního práva - rozbor smluvních typů - kupní smlouva, smlouva o dílo, mandátní smlouva.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A7B16PAP

Cíle studia:

Znalost práce s informačními systémy na úseku podnikání. Dovednost orientovat se v základních právních předpisech a zařazovat jednotlivé případy pod příslušné právní normy. Vypracovat základní smluvní dokumenty. Orientace v pracovněprávních vztazích. Znalost fungování orgánů veřejné správy a samosprávy. Orientace v orgánem Evropské unie.

Osnovy přednášek:

1. Obecná část I. Úprava podnikání v ČR a v Evropské Unii, právní předpisy v ČR, aplikovatelnost komunitárního práva, mezinárodní smlouvy, vymahatelnost práva.
2. Právní předpisy v oblasti podnikání. Úloha orgánů veřejné správy a samosprávy v ČR a EU, princip teritoriality a personality.
3. Zvláštní část I. Úvod do obchodního práva. Základní pojmy, typy obchodních společností, podmínky jejich založení, obsah závazkových vztahů, obecné a zvláštní podmínky pro výkon statutární funkce, právní důvody zrušení a zániku obchodních společností.
4. Obchodní společnosti. Společnost s ručením omezeným. Charakteristika, založení, vznik a podmínky fungování společnosti, postavení společníků, základní orgány společnosti, základní kapitál, reservní fond, zrušení a zánik společnosti.
5. Obchodní společnosti. Akciová společnost. Charakteristika, sukcesivní a simultánní způsob založení, postavení akcionářů, základní orgány společnosti, základní kapitál, zrušení a zánik společnosti.
6. Obchodní společnosti. Komanditní společnost. Charakteristika, založení, vznik a podmínky fungování společnosti, postavení komplementářů a komanditistů, základní orgány společnosti, základní kapitál, zrušení a zánik společnosti.
7. Obchodní společnosti. Veřejná obchodní společnost. Charakteristika, založení a vznik společnosti, postavení společníků, základní orgány společnosti, základní kapitál, zrušení a zánik společnosti.
8. Družstvo, zájmové sdružení právnických osob. Charakteristika, založení a vznik, základní orgány společnosti, základní kapitál, převod členských práv, zrušení a zánik družstva, zrušení a zánik zájmového sdružení právnických osob.
9. Úvod do živnostenského práva. Základní pojmy, práva a povinnosti podnikatelů, podnikající živnostenským způsobem, vznik a druhy živnostenských oprávnění, veřejnoprávní kontrola.
10. Správní řízení. Struktura orgánů veřejné správy na úseku podnikání živnostenským způsobem, oprávnění a kontrolní činnost živnostenských orgánů, podmínky přerušení podnikatelské činnosti, sukcese, zánik živnosti.
11. Úvod do pracovního práva. Základní pojmy, typy pracovněprávních vztahů, obligatorní i fakultativní náležitosti pracovní smlouvy, manažerská smlouva.
12. Základní práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, důvody ukončení pracovněprávního vztahu, právní ochrana zaměstnavatele i zaměstnance, úloha odborů.
13. Smluvní typy. Právní úprava smluv, její subjekty, obsah, obligatorní a fakultativní náležitosti smluv, převod a přechod smluvních závazků.
14. Charakteristika smlouvy o dílo, kupní smlouvy a smlouvy mandátní.

Osnovy cvičení:

1. Veřejné zdroje - ARES, OBCHODNÍ REJSTŘÍK, ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK, ASPI, LEGSYS, aplikace právních norem na právní případy.
2. Zpracování návrhů na vydání živnostenského oprávnění, návrh na udělení koncese.
3. Základní typy podání v rámci správního řízení - návrh, odvolání, rozklad, správní žaloba
4. Vypracování společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným.
5. Vypracování zakladatelské smlouvy a stanov akciové společnosti.
6. Vypracování společenské smlouvy komanditní společnosti.
7. Vypracování společenské smlouvy veřejné obchodní společnosti.
8. Vypracování stanov družstva a zájmového sdružení právnických osob.
9. Vypracování pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce.
10. Vypracování kupní smlouvy.
11. Vypracování smlouvy o dílo.
12. Vypracování mandátní smlouvy.
13. Vypracování manažerské smlouvy.
14. Zpracování zakladatelských dokumentů evropské společnosti

Literatura:

1. JUDr. Josef Hochman a kol., Zákoník práce, LINDE PRAHA
2. Josková Lucie, Pravda Pavel, Obchodní zákoník 2010, GRADA
3. Eva Horzinková, Živnostenský zákon pro praxi, ANAG
4. Rudolf Pomahač, Evropské veřejné právo, ASPI
5. František Janata a kol., Obchod v rámci Evropské unie, ASPI
6. Dana Bařinová a spol., Pohledávky vzory smluv a podání, GRADA
7. Eva Hrozinková, Koncesní systém v živnostenském podnikání, ANAG
8. Václav Týč, Základy práva Evropské unie pro ekonomy, LINDE
Právní informační systém ASPI, LEGSYS

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/pravni-aspekty-podnikani

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/pravni-aspekty-podnikani

Klíčová slova:

Podnikání,smlouvy, obchodní společnost, smluvní vztahy, závazky, pohledávky, správní řízení, organizace, živnost, koncese, pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce, mezinárodní smlouva, komunitární právo, vymahatelnost.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BMI(ECTS) Manažerská informatika PO 4
BPSTMMI Manažerská informatika PO 4
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPSTMWM Web a multimedia V
BPSTMMI Manažerská informatika V
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BPSTMSI Softwarové inženýrství V


Stránka vytvořena 16.8.2018 17:47:50, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.