Popis předmětu - A7B16INS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A7B16INS Informační systémy Rozsah výuky:2+2c
Garanti:Náplava P. Role:PO,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:Náplava P. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13116 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

Informace, způsob uložení a zpracování s ohledem typ informace. Technologie informačních systémů a jejich použití v závislosti na oblasti nasazení. Podnikové procesy a nasazení informačního systému formou projektu. Implementace a implementační metodologie, implementační a poimplementační fáze nasazení informačního systému. Právní otázky implementace informačního systému a specifika spojená s implementací ve státní správě. Ukázka informačních systémů dle oblasti nasazení a velikosti zákazníka.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A7B16INS

Cíle studia:

Orientace v problematice informačních systémů, schopnost analyzovat potřeby pro nasazení informačního systému a komplexní pohled na jeho implementaci.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do problematiky informačních systémů
2. Projekt, Implementace informačních systémů, metodologie
3. Projektové řízení v praxi
4. Procesní řízení, procesní pohled a popis chování
5. Praktické využití procesního řízení, BPM
6. Základní rozdělení informačních systémů
7. Informační systémy pro správu obsahu
8. Komplexní informační systémy typu ERP
9. Informační systémy pro výrobní společnosti
10. Správa a údržba informačních systémů
11. Informační systém pro správu zákazníků CRM
12. Smluvní otázky informačních systémů, státní správa
13. Informační systémy pro státní správu, závěr semestru
14. Reserva

Osnovy cvičení:

1. Úvod do cvičení, používané postupy a metody
2. Rozbor problematiky vzorového projektu
3. Prezentace vzorového projektu
4. Zadání studentských projektů
5. Práce na projektu
6. Práce na projektu
7. Práce na projektu
8. První prezentace projektu
9. První prezentace projektu
10. Práce na projektu
11. Práce na projektu
12. Závěrečná prezentace projektu
13. Závěrečná prezentace projektu
14. Reserva, zápočet

Literatura:

1. Pink D.: Úplně nová mysl, Ideál, 2008
2. Buzan T., Ch. Griffiths: Myšlenkové mapy v byznysu, BIZBOOKS, 2010
2. Friedman T. L.: Svět je plochý, ACADEMIA, 2007
3. Hammer M.: Agenda 21, Co musí každý podnik udělat pro úspěch v 21. století, Management Press, 2012
4. Řepa V.: Procesně řízená organizace, Grada, 2012
5. L. Gála, J. Pour, Z. Šedivá: Podniková informatika, 2., přepracované a aktualizované vydání, GRADA, 2009
6. Vymětal D.: Informační systémy v podnicích - teorie a praxe projektování. Grada Publishing, 2009
7. Tvrdíková M.: Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. Grada Publishing, 2009
8. P. Sodomka, H. Klčová: Informační systémy v podnikové praxi, 2. aktualizované a rozšířené vydání, Computer Press, 2010
9. Basl J., R. Blažíček: Podnikové informační systémy. 3., aktualizované a doplněné. Grada Publishing, 2012
10. Řepa, V.: Analýza a návrh informačních systémů., EKOPRESS, Praha 1999
11. Vrána, I., Richta, K.: Zásady a postupy při zavádění podnikových informačních systémů. GRADA, Praha 2005
12. Buchalcevová, A.: Metodiky vývoje a údržby informačních systémů, Praha: Grada Publishing, 2005
13. Bruckner T., Voříšek J., Buchalcevová A. a kolektiv: Tvorba informačních systémů, Principy, metodiky, architektury , Grada Publishing, 2012
14. Dohnal, J.: Řízení vztahů se zákazníky. Praha: Grada Publishing, 2002
15. Novotný, O., Pour, J., Slánský, D.: Business Inteligence. Praha: Grada Publishing, 2005
16. Rosenau, M., D.: Řízení projektů, Computer Press, 2007
17. Dvořák, D.: Řízení projektů. nejlepší praktiky s ukázkami v Microsoft Office, Computer Press, 2008
18. McConnell, S.: Odhadování softwarových projektů, Computer Press, 2006
19. Schwalbe, K.: Řízení projektů v IT, Computer Press, 2007
20. Učeň, J. Metriky v informatice. Praha: Grada Publishing, 2001.
21. Smejkal V., K. Rais: Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, Grada, 2009
23. Maisner M., kolektiv: Základy softwarového práva, Wolters Kluwer ČR , 2011
24. Jansa L, , P. Otevřel: Softwarové právo, Praktický průvodce právní problematikou v IT, COMPUTER PRESS, 2011
25. Ľubomír L.: IT management, Jak na úspěšnou kariéru, COMPUTER PRESS, 2011

Požadavky:

Pro úspěšné absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné speciální předchozí odborné znalosti. Je vyžadována schopnost analytického myšlení, výhodou je alespoň základní znalost programování (standard ČVUT FEL nebo FIT). Vzhledem k tomu, že přednášky a cvičení jsou provázané a často spojené do výukových bloků, je vhodné, aby se studenti účastnili celého výukového bloku (přednáška + cvičení). Pokud se nemůže student plnohodnotně účastnit celého bloku, musí o této skutečnosti informovat předem vyučujícího a dohodnout způsob a podmínky absolvování předmětu. Aktuální informace o požadavcích na studenty a probíhající výuce lze najít na webových stránkách předmětu na adrese: http://czm.fel.cvut.cz/vyuka/AY16ISP/default.aspx.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A7B16INS

Klíčová slova:

Informační systémy. Implementace IS. Proces. Projekt. Metodologie.ERP. CRM. Business Intelligence. CMS. BPM. MRP. SWOT. FURPS. CMS. ECM. Business Process. Reengineering. PM. BI. CPM.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSTMMI Manažerská informatika PO 5
BMI(ECTS) Manažerská informatika PO 5
BPSTMMI Manažerská informatika V
BPSTMWM Web a multimedia V
BPSTMSI Softwarové inženýrství V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BKSIT Před zařazením do oboru V


Stránka vytvořena 25.6.2018 10:52:43, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.