Popis předmětu - AD7B16POP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD7B16POP Právo pro podnikatele
Role:PO Rozsah výuky:14+6s
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Úvod do ústavního systému ČR. Úvod do základních struktur EU, právní systém EU. Správní právo a správní řízení. Správní soudnictví a výkon správních rozhodnutí. Úvod do stavebního řádu ? základní pojmy, práva a povinnosti účastníků, věcná a místní příslušnost správních orgánů, veřejnoprávní kontrola. Úvod do autorského zákona - základní pojmy, autorsko-závazkové vztahy, fyzické a právnické osoby, veřejnoprávní kontrola. Úvod do trestního práva ? základní pojmy, práva a povinnosti orgánů činných v trestním řízení, opravné prostředky, veřejnoprávní kontrola. Mezinárodně-právní ochrana v trestní oblasti, princip teritoriality v EU, výkon rozhodnutí, extradice.

Osnovy přednášek:

1. Obecná část I. Úvod do ústavního práva. Ústavní pořádek ČR. Listina základních práv a svobod. Mezinárodní právo veřejné a soukromé, závaznost mezinárodních smluv.
2. Úvod do právního systému Evropské unie. Právní systém Evropské unie, právní závaznost a vykonatelnost rozhodnutí orgánů EU.
3. Zvláštní část I. Úvod do správního práva. Základní pojmy, orgány veřejné správy a samosprávy, přímá a přenesená působnost, pravomoci správních orgánů, obecné a zvláštní podmínky pro výkon státní správy.
4. Správní řízení. Povaha a podmínky správních rozhodnutí, procesní postavení účastníků, opravné prostředky,výkon správních rozhodnutí.
5. Úvod do stavebního řádu. Povaha a podmínky aplikace stavebního řádu, postavení subjektů, závaznost a vykonatelnost rozhodnutí stavebních úřadů, opravné prostředky.
6. Úvod do autorského práva. Povaha a podmínky vzniku autorských práv, subjekty a objekty autorských práv, výkon práv a povinnosti oprávněných osob.
7. Správa autorských práv. Registrační místa, oprávnění subjektů k výkonu autorských práv.
8. Smluvní typy. Právní úprava smluv, její subjekty, obsah, obligatorní a fakultativní náležitosti smluv.
9. Zvláštní část II. Úvod do trestního práva. Základní pojmy, věcná a místní příslušnost, trestní řízení, orgány činné v trestním řízení, presumpce neviny, procesní postavení obviněného, obžalovaného a odsouzeného, opravné prostředky,mezinárodní zatykač, extradice.
10. Vybrané skutkové podstaty trestných činů. Subjektivní a objektivní stránka trestného činu, majetkové trestné činy, ochrana duševního vlastnictví, vymahatelnost práva a vykonávací řízení v ČR i EU.
11. Vybrané skutkové podstaty trestných činů. Subjektivní a objektivní stránka trestného činu, majetkové trestné činy, ochrana duševního vlastnictví, vymahatelnost práva a vykonávací řízení v ČR i EU.
12. Úvod do správního soudnictví. Základní pojmy, subjekty řízení, práva a povinnosti účastníků, opravné prostředky, veřejnoprávní kontrola.
13. Výkon rozhodnutí správního soudu. Náležitosti soudních rozhodnutí, druhy výkonu rozhodnutí, podjatost soudců, účinky ex tunc a ex nunc.
14. Mezinárodní ochrana práv a svobod. Právní úprava mezinárodních smluv, její subjekty, obsah a závaznost, specifiky členských zemí v Evropské unii.

Osnovy cvičení:

1. Správní právo
Seminář - rozbor správního rozhodnutí správního orgánu, vytváření opravných prostředků, správní rozhodnutí mimo odvolací řízení, rozhodnutí o výkonu správního aktu.
2. Stavební řád
Cvičení - vypracování návrhu o změnu územního rozhodnutí, odvolání proti zahájení řízení o odstranění nepovolené stavby, návrh na odstranění nežádoucího stavu při stavební činnosti, kolaudační řízení.
3. Autorské právo
Seminář ? vypracování smlouvy o vytvoření autorského díla, rozbor nakladatelské smlouvy, autorská smlouva o vytvoření software.
4. Trestní právo
Seminář ? vypracování opravných prostředků, stížnost proti zahájení trestního stíhání, podklady pro odvolací řízení.
5. Trestní právo
Cvičení ? vypracování stížnosti proti zahájení trestního stíhání, ústavní stížnost, stížnost pro porušení zákona.
6. Správní soudnictví
Seminář ? náležitosti správní žaloby, opravné prostředky
7. Řešení sporů v rámci ochrany osobnosti a majetku
Cvičení ? vypracování stížnosti na porušování práv a svobod, náležitosti podání, procesní pravidla pro přijímání a odmítání podání

Literatura:

1. Pohl, T.: Abeceda obchodního práva pro podnikatele, ASPI/CODEX
2. Pokorná, J. Eliáš, K. Bartošíková, M.: Evropská unie ? ekonomicko právní informační systém, Grand007
3. Pokorná, J. Eliáš, K. Bartošíková, M.: Kurs obchodního práva právnické osoby jako podnikatelé, C.H.Beck
4. Kottnauer, J. Štalmach, P.: Lexikon pracovní právo, Sagit
5. Telec, I. A kol.: Lexikon občanské právo, Sagit
6. Sbírka zákonů ČR

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/pravo-podnikatele

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/pravo-podnikatele

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika PO 5
BKSTMMI Manažerská informatika PO 5


Stránka vytvořena 5.6.2020 17:49:48, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.