Popis předmětu - A7B16UFI

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A7B16UFI Účetnictví a finance Rozsah výuky:2+2c
Garanti:Starý O., Vašíček J. Role:PO,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:Starý O., Vašíček J. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13116 Kreditů:6 Semestr:L

Anotace:

Účetní zásady. Oceňování majetku a závazků. Náklady, výnosy a zisk. Rozvaha, výsledovka a jejich analýza. Finanční analýza firmy, metody a cíle. Financování firmy. Rozpočty a controlling. Současná hodnota, cena příležitosti. Dlouhodobé financování. Rozhodovací metody pro výběr investic. IRR, NPV. Volba doby porovnání, roční ekvivalentní hodnota NPV. Vliv inflace a daní na finanční rozhodnutí.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD7B16UFI

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A7B16UFI

Osnovy přednášek:

1. Význam a cíle účetnictví. Účetní zásady.
2. Metodika účetnictví.
3. Oceňování aktiv a závazků, dlouhodobá a krátkodobá aktiva.
4. Majetkové a kapitálové účty, odepisování majetku.
5. Účelové a druhové členění nákladů, náklady pro rozhodování.
6. Účetní závěrka, její sestavení a audit.
7. Výkaz zisků a ztrát, struktura.
8. Peněžní toky firmy, výkaz cash flow.
9. Ukazatelé finanční situace firmy.
10. Anuita, perpetuita, složené a jednoduché úročení.
11. Dlouhodobé financování.
12. Rozhodovací metody pro výběr investic.
13. Volba doby porovnání, roční ekvivalentní hodnota NPV.
14. Vliv inflace a daní na finanční rozhodnutí.

Osnovy cvičení:

1. Právní formy podnikání a jejich vazba na účetnictví
2. Rozvaha a její rozložení do účtů
3. Účtování hmotného a nehmotného majetku, odpisy.
4. Příklady hospodářských operací
5. Daně a jejich zachycení v účetnictví
6. Rozvaha a výsledovka, sestavení a rozbor
7. Výkaz cash flow
8. Výpočty ukazatelů finanční situace firmy
9. Test.
10. Finanční matematika.
11. Úvěry. Způsoby úročení.
12. Výpočty NPV a IRR.
13. Zahrnutí vlivu daní a financování do výpočtu NPV.
14. Doba porovnání. Složitější případy hodnocení.

Literatura:

1. Kislingerová a kol: Manažerské finance, Beck 2007, 2.vydání
2. Cipra: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou, Ekopress
3. D.Kovanicová: Finanční účetnictví - světový koncept, Polygon
4. D.Kovanicová: Abeceda účetnictví pro každého, Polygon,
5. P.Ryneš. Podvojné účetnictví a účetní závěrka, Anag
6. Zákon o účetnictví, české účetní standardy a navazující předpisy (pro podnikatele)

Požadavky:

Předpokládá se absolvování předmětu A7B16EKP https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/ucetnictvi-a-finance

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/ucetnictvi-a-finance

Klíčová slova:

účetnictví; finance

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSTMMI Manažerská informatika PO 4
BMI(ECTS) Manažerská informatika PO 4
BPSTMMI Manažerská informatika V
BPSTMWM Web a multimedia V
BPSTMSI Softwarové inženýrství V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BKSIT Před zařazením do oboru V


Stránka vytvořena 25.6.2018 05:47:46, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.