Popis předmětu - A7B16MVY

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A7B16MVY Marketingový výzkum
Role:V Rozsah výuky:2+2s
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Marketing jako filozofie podnikání a soubor tržně orientovaných funkcí. Poznávací stránka marketingu, marketingový informační systém. Podstata, charakteristiky marketingového výzkumu a jeho význam pro manažerské rozhodování. Proces marketingového výzkumu (příprava, sestavení projektu, sběr sekundárních a primárních dat, kvalitativní a kvantitativní výzkum, zpracování, analýza a interpretace). Aplikace marketingového výzkumu na různé oblasti, činnosti a různé formy organizace a řízení. Předmět je koncipován projektově, vede k skupinovému ověření marketingového výzkumu na dostupných příkladech.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A7B16MVY

Osnovy přednášek:

1. Marketingová koncepce managementu, tržní orientace firmy.
2. Marketing a management firmy, vztah marketingu k ostatním činnostem v podniku. Hodnototvorný řetězec a rozpory uvnitř i vně. Cesty řešení.
3. Marketingový výzkum. Podstata a základní pravidla. Definice trhu a jeho různé pojetí. Vymezení relevantního trhu.
4. Externí a interní analýza. Analýza trhu, zákazníků, konkurence, distribuce. Analýza makroprostředí. Silné a slabé stránky. SWOT analýza.
5. Proces marketingového výzkumu. Plánování výzkumu, oblasti získávání informací, zdroje dat. Rozsah šetření.
6. Dotazování. Volba jednotlivých způsobů, tvorba dotazníku, stupnice hodnocení.
7. Další formy zjišťování informací. Pozorování, experiment. Úloha panelu. Hodnocení výsledků.
8. Nákupní chování. Základní pojmy. Kupní role. Průběh nákupního chování a rozhodování. Spokojenost zákazníka.
9. Faktory ovlivňující nákupní chování. Psychologické, sociální, ekonomické a technologické. Využití psychologických a sociologických modelů. Nákupní marketing.
10. Tržní segmentace. Podstata a cíle, požadavky na segment. Kritéria segmentace. Odlišností spotřebitelských a průmyslových trhů.
11. Různé přístupy k trhu. Nediferencovaný, diferencovaný a koncetrovaný přístup. Segmentace produkt/trh. Strategie tržního výklenku. Proces umístění produktu na trhu.
12. Aplikace marketingového výzkumu. Různé přístupy podle fází marketingového procesu.
13. Aplikace marketingového výzkumu - pokračování.
14. Zajištění marketingového výzkumu. Organizace v rámci firmy. Spoluprace s profesionálními organizacemi.

Osnovy cvičení:

1. Diskuse o podstatě a cílech marketingového výzkumu.
2. Utvoření řešitelských týmů a zadání úkolů v marketingovém výzkumu s různým zaměřením.
3. Projektové řešení marketingového výzkumu
4. Dtto
5. Dtto
6. Dtto
7. Dtto
8. Dtto
9. Dtto
10. Výsledky řešení případových studií.
11. Dtto
12. Dtto
13. Kontrolní test
14. Zápočet a rezerva

Literatura:

Tomek, G., Vávrová, V.: Marketing od myšlenky k realizaci, Praha: Professional Publishing, 2007, 2008, 2011 Tomek, G., Vávrová, V.: Vize tržního úspěchu, Praha: Professional Publishing, 2012 Bártová, H., Bárta, V.: Marketingový výzkum trhu, Praha: Economia, 1991 Přibová, M.a kol.: Marketingový výzkum v praxi, Praha: Grada, 1996 Foret, M., Stávková, J.: Marketingový výzkum, Praha: Grada, 2003

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/marketingovy-vyzkum

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/marketingovy-vyzkum

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BMI(ECTS) Manažerská informatika V
BWM(ECTS) Web a multimedia V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V


Stránka vytvořena 29.5.2020 15:49:43, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.