Popis předmětu - AD7B16MVY

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD7B16MVY Marketingový výzkum Rozsah výuky:14+6s
Garanti:  Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13116 Kreditů:5 Semestr:L

Anotace:

Marketing jako filozofie podnikání a soubor tržně orientovaných funkcí. Poznávací stránka marketingu, marketingový informační systém. Podstata, charakteristiky marketingového výzkumu a jeho význam pro manažerské rozhodování. Proces marketingového výzkumu (příprava, sestavení projektu, sběr sekundárních a primárních dat, kvalitativní a kvantitativní výzkum, zpracování, analýza a interpretace). Aplikace marketingového výzkumu na různé oblasti, činnosti a různé formy organizace a řízení. Předmět je koncipován projektově, vede k skupinovému ověření marketingového výzkumu na dostupných příkladech.

Obsah:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/marketingovy-vyzkum

Osnovy přednášek:

1. Marketingová koncepce managementu, tržní orientace firmy.
2. Marketing a management firmy, vztah marketingu k ostatním činnostem v podniku. Hodnototvorný řetězec a rozpory uvnitř i vně. Cesty řešení.
3. Marketingový výzkum. Podstata a základní pravidla. Definice trhu a jeho různé pojetí. Vymezení relevantního trhu.
4. Externí a interní analýza. Analýza trhu, zákazníků, konkurence, distribuce. Analýza makroprostředí. Silné a slabé stránky. SWOT analýza.
5. Proces marketingového výzkumu. Plánování výzkumu, oblasti získávání informací, zdroje dat. Rozsah šetření.
6. Dotazování. Volba jednotlivých způsobů, tvorba dotazníku, stupnice hodnocení.
7. Další formy zjišťování informací. Pozorování, experiment. Úloha panelu. Hodnocení výsledků.
8. Nákupní chování. Základní pojmy. Kupní role. Průběh nákupního chování a rozhodování. Spokojenost zákazníka.
9. Faktory ovlivňující nákupní chování. Psychologické, sociální, ekonomické a technologické. Využití psychologických a sociologických modelů. Nákupní marketing.
10. Tržní segmentace. Podstata a cíle, požadavky na segment. Kritéria segmentace. Odlišností spotřebitelských a průmyslových trhů.
11. Různé přístupy k trhu. Nediferencovaný, diferencovaný a koncetrovaný přístup. Segmentace produkt/trh. Strategie tržního výklenku. Proces umístění produktu na trhu.
12. Aplikace marketingového výzkumu. Různé přístupy podle fází marketingového procesu.
13. Aplikace marketingového výzkumu - pokračování.^14.Zajištění marketingového výzkumu. Organizace v rámci firmy. Spoluprace s profesionálními organizacemi.

Osnovy cvičení:

1. Diskuse o podstatě a cílech marketingového výzkumu.
2. Utvoření řešitelských týmů a zadání úkolů v marketingovém výzkumu s různým zaměřením.
3. Projektové řešení marketingového výzkumu
4. Dtto
5. Dtto
6. Dtto
7. Dtto
8. Dtto
9. Dtto
10. Výsledky řešení případových studií.
11. Dtto
12. Dtto
13. Kontrolní test
14. Zápočet a rezerva

Literatura:

1. Tomek, G., Vávrová, V.: Marketing od myšlenky k realizaci, 3. aktualizované a doplněné vydání, Praha: Professional Publishing, 2011
2. Tomek, G., Vávrová, V.: Vize tržního úspěchu, Praha: Professional Publishing, 2012
3. Tomek, G., Vávrová, V. Jak zvýšit konkurenční schopnost firmy. Praha: C. H. Beck 2009. ISBN 978-80-7400-098-0
4. Tomek, G., Vávrová, V.: Střety marketingu, C.H.Beck, Praha 2004
5. Tomek, G., Vávrová, V.: Výrobek a jeho úspěch na trhu, Grada, Praha 2001

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/marketingovy-vyzkum

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/marketingovy-vyzkum

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BKSTMWM Web a multimedia V
BKSTMSI Softwarové inženýrství V
BKSTMMI Manažerská informatika V
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V


Stránka vytvořena 16.8.2019 17:51:31, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.