Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - A7B16ISP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A7B16ISP Informační systémy a procesní řízení Rozsah výuky:2+2c
Garanti:  Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13116 Kreditů:5 Semestr:L

Anotace:

Předmět je úvodem do problematiky procesního řízení (BPM), které je klíčovým standardem pro pochopení fungování jakékoliv organizace a činností v ní prováděných. Na tomto základě je možné vytvořit takový podpůrný (nejen) IT systém, který optimálně podporuje fungování firmy a přináší nové konkurenční výhody. Jedná se tedy o pomyslný spojovník mezi byznysem a technologií, který je mimo jiné prvním a nezbytným krokem k úspěšné implementaci SOA (servisně orientované architektury), propojení různých systémů (včetně systémů mimo organizaci) a optimalizaci využívání zdrojů. Smyslem předmětu je naučit studenty "uchopit" reálný problém, popsat jej formou procesu, ten namapovat do konkrétní technologie, která jej umožní převést do spustitelné aplikace a následně obhájit přínosy vytvořené podpůrné aplikace. V rámci předmětu jsou vhodně kombinovány technické i netechnické aspekty tvorby systémů, zvláštní pozornost je věnována problematice rizik, která jsou v praxi často podceňována. Pro lepší pochopení problematiky jsou teoretické přednášky vhodně doplněny o reálné případové studie a praktické workshopy. Předmět je vhodný jak pro technicky, tak i manažersky a analyticky orientované studenty. Je zakončen prezentací a obhajobou studenských projektů. V případě úspěšného obhájení projektů získávají absolventi předmětu také mezinárodně uznávaný akademický certifikát společnosti IBM, který potvrzuje nabyté znalosti problematiky procesního řízení a technologie IBM BPM. Další informace o předmětu, včetně vybraných názorů jeho absolventů, lze získat na http://blog.czm-cvut.cz/proc-si-zapsat-predmet-informacni-systemy-a-procesni-rizeni. Aktuální výstupy ze studentské ankety předmětu jsou k nalezení zde: A7B16ISP

Cíle studia:

Absolvent bude znát detailněji problematiku procesního řízení a mapování procesů. Bude se orientovat ve standardně používané notaci pro zachycení procesů (BPMN) a bude umět modelovat procesy pomocí nástrojů IT. Získá také reálnou představu o praktické implementaci a využití servisně orientované architektury ve vazbě na procesní řízení. V případě úspěšného obhájení projektů získávají absolventi předmětu také mezinárodně uznávaný akademický certifikát společnosti IBM, který potvrzuje nabyté znalosti problematiky procesního řízení a technologie IBM BPM.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do předmětu, základy a motivace procesního řízení, základní pojmy BPM.
2. Význam a přínosy BPM, životní cyklus BPM, procesní optimalizace a reingeneering.
3. Způsoby analýzy zákazníka a sběru dat, základy tvorby procesních modelů.
4. Jak implementovat BPM v praxi, co všechno je třeba udělat a připravit než se začne implementovat BPM, procesní kancelář (Case Study).
5. Nástroje pro procesní modelování, komerční řešení versus open source, typy a potřeby uživatelů, zaměření nástrojů.
6. Úvod do BPMN, srovnání BPMN s UML, úvod do modelování BPMN.
7. Životní cyklus BPM I.
8. Životní cyklus BPM II.
9. Úvod do problematiky rizik I - identifikace, popis, minimalizace, evidence, nástroje.
10. Úvod do problematiky rizik II - identifikace, popis, minimalizace, evidence, nástroje.
11. Integrace podnikových procesů formou SOA, nástroje pro integraci procesů ESB, open source versus komerční řešení.
12. BPM a zkušenosti z jeho nasazení v praxi (Case Study).
13. Procesní řízení ve vztahu k normám a regulatorním předpisům - ISO, ITIL, COBIT, HIPAA, SOX.
14. Rezerva.

Osnovy cvičení:

1. Úvod do cvičení, seznámení s praktickými aspekty problematiky BPM.
2. Seznámení se simulátorem procesního řízení INNOV8 verze I, praktická simulace práce procesního manažera.
3. Workshop na téma analýza problematiky a návrh optimalizace z pohledu fungování společnosti I.
4. Workshop na téma analýza problematiky a návrh optimalizace z pohledu fungování společnosti II.
5. Základy modelování procesů v notaci BPMN, seznámení s vybranými nástroji.
6. Seznámení s technologií pro semestrální projekty I.
7. Seznámení s technologií pro semestrální projekty II.
8. Test
9. Zadání semestrálních projektů, rozbor obsahu projektů a jejich cílů.
10. Workshop zaměření na problematiku rizik I.
11. Workshop zaměřený na problematiku rizik II.
12. Práce na semestrálním projektu, tvorba modelu.
13. Práce na semestrálním projektu, tvorba modelu.
14. Zápočet, rezerva.

Literatura:

[1] Grasseová, M. a kol., Procesní řízení, Computer Press, 2008
[2] Šmída, F., Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě, Grada Publishing, 2007
[3] Řepa V., Podnikové procesy - Procesní řízení a modelování, Grada Publishing, 2007
[4] Robson M., Ullah P., Praktická příručka podnikového reengineeringu, Management Press, 1998
[5] Erl T., SOA - Servisně orientovaná architektura, Kompletní průvodce, Computer Press, 2009
[6] Hammer, M. L. W. Hershman, Rychleji, levněji, lépe, Devět faktorů účinné transformace podnikových procesů, Management Press, 2013
[7] Hammer M., Agenda 21, Co musí každý podnik udělat pro úspěch v 21. století, Management Press, 2012
[8] Kruliš, Jiří, Jak vítězit nad riziky -- Aktivní management rizik - nástroj řízení úspěšných firem, Linde, 2011
[9] Bruce Silver, BPMN Method and Style, 2nd Edition, with BPMN Implementer's Guide, Cody-Cassidy Press, 2011

Požadavky:

Pro úspěšné absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné speciální předchozí odborné znalosti. Je vyžadována schopnost analytického myšlení, výhodou je alespoň základní znalost programování (standard ČVUT FEL nebo FIT). Vzhledem k tomu, že přednášky a cvičení jsou provázané a často spojené do výukových bloků, je vhodné, aby se studenti účastnili celého výukového bloku (přednáška + cvičení). Pokud se nemůže student plnohodnotně účastnit celého bloku, musí o této skutečnosti informovat předem vyučujícího a dohodnout způsob a podmínky absolvování předmětu. Aktuální informace o požadavcích na studenty a probíhající výuce lze najít na webových stránkách předmětu na adrese: http://czm.fel.cvut.cz/vyuka/AY16ISP/default.aspx

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A7B16ISP

Klíčová slova:

BPM. BPMN. SOA. BPEL. Business Process Management. Procesní řízení. Modelování procesů. Simulace procesů. ISO. ITIL. COBIT. HIPAA. SOX. Business Mashups. Business Rules. Process reengineering. Optimalizace procesů. Řízení rizik. Procesní kancelář.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPSTMMI Manažerská informatika V
BPSTMWM Web a multimedia V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPSTMSI Softwarové inženýrství V
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V
BMI(ECTS) Manažerská informatika V
BWM(ECTS) Web a multimedia V


Stránka vytvořena 17.1.2018 11:48:31, semestry: Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.