Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - A4M39PUR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A4M39PUR Psychologie v HCI Rozsah výuky:2+2s
Garanti:Míkovec Z. Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:Franc J., Míkovec Z. Zakončení:KZ
Zodpovědná katedra:13139 Kreditů:4 Semestr:Z

Anotace:

Tento předmět nabízí studentům přehled o poznatcích psychologie aplikovatelných v HCI. Studenti budou po jeho absolvování schopni zohlednit v návrhu interaktivních softwarových systémů psychologické charakteristiky. Dále se naučí využívat aplikovaných výzkumných metod pro identifikaci uživatelských potřeb.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A4M39PUR

Cíle studia:

Prohlubuje znalosti a dovednosti studentů oboru HCI v oblasti návrhu a testování uživatelské interakce. Studentům ostatních oborů OI a jiných studijních programů nabízí získání znalostí a dovedností v oblasti uživatelského výzkumu a kognitivní psychologie nezbytných pro správný návrh interakce uživatele s vyvíjeným produktem Doplňuje se s předmětem "Kognitivní systémy" (Vavrečka)

Osnovy přednášek:

1. Využití psychologie v rámci HCI (aplikovaná psychologie, mezioborový přístup, kognitivní věda, příklady z praxe)
2. Uživatelský výzkum (základní principy sběru uživatelských dat, výzkumné strategie, výzkumný vzorek)
3. Metody sběru uživatelských dat a jejich interpretace I (pozorování, etnografie, rozhovor, uživatelské testování)
4. Metody sběru uživatelských dat a jejich interpretace II (ohniskové skupiny, dotazníkové šetření, techniky moderování)
5. Méně rozšířené techniky uživatelského výzkumu (testování s oční kamerou, card sorting, querilla techniky, impact management, mezikulturní výzkum)
6. Reprezentace uživatelských dat (techniky modelování uživatele, využití person v praxi)
7. Kognitivní psychologie I (úvod do kognitivní psychologie, kognitivní procesy, mentální reprezentace, kognitivní styly, koncept flow)
8. Kognitivní psychologie II (paměťové procesy, pozornost, kognitivní mapa, učení, CLT - teorie kognitivní zátěže)
9. Vnímání (čití a vnímání, kognitivní zpracování vizuálních vjemů, základní teorie percepce)
10. Afektivní procesy a estetika (základní teorie emocí, historický pohled na roli emocí v HCI, emoční design, role prekognitivních emocí v designu, dilema krásy)
11. Osobnost (hlavní koncepty psychologie osobnosti, její aplikace v oboru HCI, interakce osobnosti a prostředí)
12. Iracionalita (iracionální chování, základní typy kognitivních zkreslení, persuasivní design, behaviorální ekonomie, etické otázky)
13. Ergonomie, stres (základní témata ergonomie, psychosociální aspekty práce s počítačem, stres, design pro kritické situace)
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Příprava výzkumných témat
2. Příprava výzkumného projektu pro práci ve cvičení
3. Nácvik rozhovorů
4.-5.  Guerilla Research a pozorování, Emoční mapa
6. Design Thinking Workshop (CFI)
7.-14.  Intenzivní nácvik psychologických dovedností formou sebezkušenostních cvičení v blokové formě

Literatura:

[1] Sternberg, R. J. (2002) Kognitivní psychologie.
[2] Parkin, A. J. (2000) Essential Cognitive Psychology.
[3] Kuniavsky, M. (2012) Observing User Experience.
[4] Disman, M. (1999) Jak se vyrábí sociologická znalost.
[5] Hall, E. (2013) Just Enough Research.

Požadavky:

Odkaz na stránky předmětu: https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B4M39PUR

Poznámka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B4M39PUR

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B4M39PUR

Klíčová slova:

Uživatelský výzkum, Reprezentace uživatelských dat, Reprezentace uživatelských dat

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPIB Před zařazením do oboru V
MPOI1 Umělá inteligence V
MPOI2 Počítačové inženýrství V
MPOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MPOI5NEW Softwarové inženýrství V
MPOI5 Softwarové inženýrství V
MPOI4NEW Počítačová grafika a interakce V
MPOI4 Počítačová grafika a interakce V
MPOI5 Softwarové inženýrství V
MPOI5NEW Softwarové inženýrství V
MPOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MPOI4 Počítačová grafika a interakce V
MPOI4NEW Počítačová grafika a interakce V
MPOI2 Počítačové inženýrství V
MPOI1 Umělá inteligence V


Stránka vytvořena 21.3.2018 17:47:16, semestry: L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.