Popis předmětu - A6M31ANS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A6M31ANS Analýza signálů Rozsah výuky:3P+2C
Garanti:  Role:P Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13131 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

Vysvětlení principů a metod číslicového zpracování jednorozměrných biologických signálů. Digitalizace a kvantování biologických signálů. Číslicová filtrace v časové oblasti a ve frekvenční oblasti. Decimace, interpolace a banky filtrů. Krátkodobá Fourierova transformace a vlnková transformace. Korelační, spektrální a koherenční analýza. Lineární predikce a autoregresní (vyhlazená) spektra. Cvičení jsou zaměřena na praktické zvládnutí moderních metod analýzy a zpracování biologických signálů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A6M31ANS

Cíle studia:

Cílem studia je získat základní informace z oblasti zpracování signálů a především schopnost prakticky používat vybrané metody analýzy a zpracování biologických signálů.

Osnovy přednášek:

1. Popis LTI systémů v časové a frekvenční oblasti. Lineární konvoluce, stabilita, kauzalita. 2. Uživatelský návrh číslicových FIR filtrů, jejich analýza a simulace, lineární fáze.
3. Uživatelský návrh IIR číslicových filtrů, kvantování a jeho důsledky.
4. Úvod do spektrální analýzy. Typy Fourierových transformací a důsledky. DFT.
5. Realizace cyklické konvoluce, zpracování dlouhých signálů ? OLA, OLS. Filtrace ve frekvenční oblasti. 6. Krátkodobá FT: časově-frekvenční rozklad signálu, spektrogram, princip neurčitosti. Vlnková transformace. 7. Převzorkování ? decimace a interpolace. Banky filtrů, realizace vlnkové transformace.
8. Střední hodnota, výkon, autokorelace ? využití pro zpracování biologických signálů.
9. Vzájemná korelace, vzájemná spektrální výkonová hustota, koherenční analýza.
10. Kumulační součty. Přizpůsobená filtrace. Mediánová filtrace.
11. Příklady detekce a lokalizace náhlých změn v biologických signálech. 12. Lineární predikce, parametrické metody, základy adaptivní filtrace, adaptivní potlačování rušení. 13. Vztah číslicových a analogových systémů, diskretizace spojitých systémů, volba periody vzorkování.
14. Rezerva.

Osnovy cvičení:

1. Shrnutí potřebných informací k používání nástrojů a dat ve cvičeních. MATLAB: proměnné, matice, cykly, načitání signálů, generování sinusovky, šumu a dalších signálů.
2. Základní operace při zpracování biologických signálů. Filtry: poloha nul a pólů, stabilita, impuslová odezva, přenosová funkce, frekvenční a fázová charakteristika, IIR a FIR 1. řádu, hřebenový filtr.
3. Návrh FIR filtrů. Popis oken, návrh metodou oken, realizace filtrace.
4. Návrh IIR filtrů, ověření návrhu, simulace. Tolerančni pole, typy aproximací.
5. DFT a FFT, spektrum opakovaného signálu, prosakováni ve spektru a váhovaní oknem.
6. Krátkodobá Fourierova transformace a její použití. Časové a frekvenční rozlišení FFT, filtrace ve frekvenční oblasti, segmentace signalů, spektrogram.
7. Decimace a interpolace, průměrný QRS komplex. Odstraňování kolísání isolinie - EEG, EKG.
8. Odhad charakteristik náhodných signálů I 9. Výkonová spektrální hustota signálů (EEG, EMG, EKG)- vyhlazení a frekvenční rozlišení.
10. Korelační a koherenční analýza vztahu mezi mozkovými a svalovými artefakty.
11. Příklady použití speciálních technik v analýze EEG, EMG, EKG signálů.
12. Detekce a lokalizace náhlých změn v časové a frekvenční oblasti - adaptivní prahování - detekce svalových artefaktů v EEG, detekce QRS komplexů.
13. Autoregresní modelování EEG a řeči. Adaptivní odstraňování síťového rušení v EEG a EKG.
14. Rezerva

Literatura:

1. Uhlíř, J., Sovka, P.: Číslicové zpracování signálů. Ediční středisko ČVUT Praha, 2002, Monografie ČVUT FEL ?
druhé vydání
2. Jan, J.: Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů. Vysoké učení technické v Brně, 1997
3. Sovka, P., Pollák, P.: Vybrané metody číslicového zpracování signálů. Ediční středisko ČVUT Praha, 2001
4. Tompinks, W. J.Biomedical Digital Signal Processing. Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 1993.
5. Openheim, A.V., Shafer, R.W.: Discrete-Time Signal Processing. Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 1998

Požadavky:

Zápočet bude udělen na základě práce ve cvičeních během semestru, popřípadě na základě odevzdání alespoň deseti domácích úkolů. Vzhledem k náročné látce budou v průběhu semestru realizovány dva testy, jejichž bodové hodnocení bude připočteno k hodnocení závěrečného testu. Předmět bude zakončen závěrečným písemným testem, případně ústní částí zkoušky.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A6M31ANS

Klíčová slova:

analýza a zpracování biologických signálů, diskretizace spojitých systémů, kvantování, číslicová filtrace, korelační a spektrální analýza, vlnková transformace a banky filtrů, převzorkování, lineární predikce, Wienerova filtrace

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPBIO1 Biomedicínská informatika P 1
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství P 1


Stránka vytvořena 12.11.2019 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.