Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - A6M33KSY

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A6M33KSY Kognitivní systémy Rozsah výuky:2+1c
Garanti:Vavrečka M. Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:Štěpánová K., Vavrečka M. Zakončení:KZ
Zodpovědná katedra:13133 Kreditů:4 Semestr:Z

Anotace:

Předmět je zaměřen na seznámení studenta s oblastí kognitivní psychologie. Pomocí studia lidské psychiky, analyzované na základě teorie zpracování informace, je možné získat vhled do problematiky psychických procesů a možnosti jejich napodobení. Procesy vnímání, myšlení, reprezentace znalostí aj. jsou demonstrovány na základě mnoha psychologických experimentů. Student se také dozví o nejznámějších teoriích, které se v souvislosti s danou oblastí objevují.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A6M33KSY

Cíle studia:

Předmět je zaměřen na seznámení studenta informatiky z oblastí kognitivní psychologie. Je vhodný studenty, kteří se zajímají o umělou inteligenci a kognitivní modelování.

Osnovy přednášek:

1. Úvod - definice psychologie, oblasti zájmů, historický kontext, Behaviorismus, Gestalt psychologie, počátky kognitivní psychologie, současný stav.
2. Psychologické metody - pozorování, rozhovor, dotazník, test, experiment, analýza produktů, případová studie, modelování, jejich výhody a nevýhody, oblasti aplikace.
3. Pozornost a vědomí - předvědomé zpracování, habituace, detekce signálů, selektivní pozornost, teorie filtru, Posnerova teorie, evokované potenciály, Marcelův model.
4. Vnímání - čití a vnímání, percepční stálost, vnímání hloubky, percepce tvarů, teorie percepce shora dolů a zdola nahoru, výpočetní teorie percepce, poruchy percepce.
5. Paměť - modely paměti, dlouhodobá a krátkodobá paměť, pracovní paměť, konekcionistické modely, poruchy paměti, neurobiologické koreláty.
6. Paměťové procesy - způsoby a formy kódování, přesun z krátkodobé paměti, způsoby vybavování, teorie zapomínání.
7. Reprezentace znalostí - mentální představy, teorie duálního kódování, mentální manipulace, mentální rotace, prohlížení představ, mentální modely, syntéza představ a výroků, kognitivní mapy.
8. Reprezentace znalostí - pojmy a kategorie, sémantické sítě, kognitivní schémata, produkční systémy, ACT, ACT*, konekcionistické modely.
9. Akvizice jazyka - základní aspekty jazyka, percepce řeči,sémantika a syntax, vlivy dědičnost a prostředí, jazykový vývoj během prvních let života.
10. Jazyk - jazyk a myšlení, jazyk a metafora, jazyk v sociálním kontextu, řečové akty, konverzační styly diskurz, jazyk a poškození mozku.
11. Myšlení - přirozené a umělé myšlení, typy problémů, způsoby strukturace, způsoby řešení problémů, pomůcky při řešení, vrozené nadání a získané dovednosti, tvořivost.
12. Usuzování a rozhodování - klasické teorie rozhodování, vylučovací metoda, heuristiky, deduktivní usuzování, sylogismy, induktivní usuzování, analogie.
13. Shrnutí - možnosti napodobení kognitivních procesů a propojení s oblastí umělé inteligence.
14. Rezerva.

Osnovy cvičení:

1. Pozornost - Detekce změn, Simonův efekt.
2. Vnímání - Detekce signálů, Vizuální prohledávání, Optické iluze.
3. Paměť - Falešná paměť, Efekt pozice, Úrovně kódování.
4. Jazyk a řeč - Kategoriální percepce (identifikace, diskriminace).
5. Koncepty - Implicitní učení, Prototypy.
6. Rozhodování - Riskantní rozhodování, Typické rozhodování,Wasonova úloha.

Literatura:

[1] Eysenck, M.W., Keane, M. (2008). Kognitivní psychologie,Praha: Academia.
[2] Sedláková, M. (2004). Vybrané kapitoly z kognitivní psychologie : mentální reprezentace a mentální modely . Praha: Grada.
[3] Sternberg, R. J. (1996). Kognitivní psychologie. Praha: Portál.

Požadavky:

Webová stránka:

http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a6m33ksy/start

Klíčová slova:

kognice, kognitivní psychologie, kognitivní procesy, experimentální psychologie

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPOI1 Umělá inteligence V
MPOI2 Počítačové inženýrství V
MPOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MPOI5NEW Softwarové inženýrství V
MPOI5 Softwarové inženýrství V
MPOI4NEW Počítačová grafika a interakce V
MPOI4 Počítačová grafika a interakce V
MPOI5 Softwarové inženýrství V
MPOI5NEW Softwarové inženýrství V
MPOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MPOI4 Počítačová grafika a interakce V
MPOI4NEW Počítačová grafika a interakce V
MPOI2 Počítačové inženýrství V
MPOI1 Umělá inteligence V


Stránka vytvořena 20.3.2018 15:47:26, semestry: L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.