Popis předmětu - A0B04A22

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04A22 Anglický jazyk A2-2 Rozsah výuky:2s
Garanti:Saláková D. Role:V Jazyk výuky:
Vyučující:  Zakončení:Z
Zodpovědná katedra:13104 Kreditů:0 Semestr:L

Anotace:

Kurz navazuje na kurz A2-1. Výstup: Znalosti na úrovni A2 SERR.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B04A0L

Osnovy přednášek:

week 1 Opakování probrané látky v ZS week 2 Review 3 week 3 dotcom to-infinitiv. week 4 dotcom present perfect + ever, past participle week 5 Drive questions: How + adj./adv., What + noun week 6 Drive prepositions of movement, directions Test 1 week 7 Justice adjectives/ adverbs week 8 Justice past continuous, time adverbials week 9 Extreme passives, will/might week 10 Extreme Test 2 week 11 Review 4 week 12 Souhrnné opakování week 13 Get with the Program week 14 hodnocení kurzu udělování zápočtu Požadavky na zápočet Aktivní účast v hodinách, pečlivá domácí příprava, splnění testů a pravidelná docházka (max. 2 absence). Minimální hranice úspěšnosti u testu je 70%. Vyučující může použít další doplňkové a rozšiřující materiály a přizpůsobit tempo a obsah výuky posluchačům kurzu.

Osnovy cvičení:

Cíl kurzu: Rozvíjení základů anglického jazyka a upevnění již získaných znalostí; Poslech: dialogy, telefonování, nácvik správné výslovnosti a intonace; Čtení: Informativní texty, které uvádějí základní slovní zásobu, fráze a gramatické jevy vztahující se k danému tématu lekce (vyprávění, popis, rozhovory); Mluvený projev: Konverzace, popis, telefonní rozhovory, žádost, omluva, poděkování; Psaný projev: Vyplňování formulářů, psaní CV, dopisů, zprávy, vypravování, eseje; Mluvnice: přítomný čas prostý a průběhový, předpřítomný čas prostý, stupňování přídavných jmen, tvoření příslovcí, slovesa "would, should, could", rozkazovací způsob, výrazy "much, many, a lot of, (a) few, (a) little, some, any", určitý člen "the" v zeměpisných názvech, vazba 4.pádu a infinitivu, minulý čas průběhový, účelový infinitiv, způsoby vyjádření budoucnosti (will, přítomný čas průběhový, vazba going to)

Literatura:

Studijní literatura povinná materiály K 13104 http://jazyky.feld.cvut.cz Kay, S., Jones, V.: Inside Out SB Elementary doporučená Murphy, R.: Essential English Grammar (1.díl) kapesní slovník A - Č a Č - A (nakl. Fragment)

Požadavky:

Poznámka:

zápočtové testy na 70%

Webová stránka:

https://jazyky.fel.cvut.cz/vyuka/A/B04A22/

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPKYR1 Robotika V
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V
BPKYR3 Systémy a řízení V
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V
BPEEM2 Elektrotechnika a management V
BPKME2 Multimediální technika V
BPKME4 Síťové a informační technologie V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPKME3 Aplikovaná elektronika V
BPKME_BO Před zařazením do oboru V
BPKME1 Komunikační technika V


Stránka vytvořena 25.6.2018 05:47:46, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.