Popis předmětu - B0B15EIN

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0B15EIN Elektrické instalace vn a nn
Role:  Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Předmět je zaměřen na přípravu, projektování a realizaci energetických staveb (elektrických instalací) na napěťových hladinách vn a nn (elektrické instalace budov, trafostanic vn/nn, venkovních a kabelových vedení vn a nn, staveb distribuční soustavy a obdobných staveb průmyslového charakteru). Přednášená témata úzce navazují na současně platnou primární, sekundární a terciární legislativu ČR a související technické normy ČSN, PNE. Pozornost je rovněž věnována problematice uvádění energetických staveb do trvalého provozu.

Osnovy přednášek:

1. Základní primární, sekundární a terciární legislativa, která souvisí s přípravou, projektováním a realizací energetických staveb (obecně elektrických instalací).
2. Elektrické instalace budov občanského bydlení, jejich připojování k distribuční soustavě.
3. Průmyslové elektroinstalace a jejich specifika.
4. Základní návrhy elektroinstalací s ohledem na požadovaný příkon, náročnost odběru, možnosti (kapacitu) distribuční soustavy a dalších omezujících podmínek.
5. Stavby (elektroinstalace) z pohledu energetického zákona 458/2000 Sb a souvisejících obecně platných zákonů, zejména zákona 183/2006 Sb.
6. Projektová příprava staveb, kontrola a schvalování projektové dokumentace, druhy projektových dokumentací, povinnosti projektanta, zvláštní činnosti ve výstavbě.
7. Způsob projektování elektrických instalací budov, výpočty náročnosti odběru elektroinstalace, výpočet a návrh jištění elektroinstalace, výpočet rezervované kapacity s ohledem na připojení k distribuční soustavě.
8. Způsob projektování elektroinstalací, které jsou částmi distribuční soustavy, základní technické výpočty, umisťování energetických staveb na cizí pozemky a základní podmínky pro vedení v intravilánech obcí.
9. Doklady o ?jiných právech? na pozemky a nemovitosti s ohledem na umisťování liniových staveb na těchto nemovitostech. ?Věcná práva? a práva odpovídající věcným břemenům, resp. služebnostem.
10. Uvádění el. zařízení do trvalého provozu, revize, měření při revizích, podmínky pro připojení odběrných zařízení kategorie B, C, D k DS. Smluvní podmínky mezi odběratelem, výrobcem a provozovatelem DS.
11. Semestrální práce: ?Praktický návrh elektroinstalace obytné budovy?
12. Semestrální práce: ?Praktický návrh části distribuční soustavy (vrchního vedení, kabelového vedení, trafostanice)?.
13. Konzultace semestrálních prací.
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

Literatura:

Fencl F.: Elektrický rozvod a rozvodná zařízení, ISBN 80-01-02771-6, skriptum ČVUT 2006 Pravidla provozování distribuční soustavy ČSN 333015, Elektrické stanice a elektrická zařízení ČSN 33 2000-4-41, Ochrana před úrazem el. proudem Vyhláška 541/2005 Sb. Vyhláška 51/2006 Sb. www.powerwiki.cz

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 3.4.2020 17:50:23, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.