Popis předmětu - BD1B15EPR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BD1B15EPR Energetické projektování
Role:  Rozsah výuky:14KP+6KS
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Seznámení s výstavbou energetických zdrojů, energetických a elektrotechnických projektů a jejich řízení, se základy technické a energetické legislativy a podnikové ekonomiky. Prezentace výsledků týmové seminární práce před studenty.

Osnovy přednášek:

1) Úvod do předmětu, organizační záležitosti, sestavení týmů, požadavky na seminární práce, krátký úvod do energetické a technické legislativy, základní pojmy.
2) Management energetického projektu (bude pracováno s jedním vzorovým projektem) ? definice projektu, proces výstavby ? projektování, legislativa stavby. Zadání témat seminárních prací.
3) Management energetického projektu - dodávka stavby, zkoušky, smluvní vztahy a dodavatelský systém.
4) Management energetického projektu ? náklady stavby (základní ekonomické kategorie), projektové řízení výstavby.
5) Základy energetických zdrojů (elektrárny, teplárny, KVET, tepelná čerpadla, OZE atd.).
6) Základy dimenzování energetických zařízení.
7) Prezentace a konzultace rozpracovaných seminárních prací.
8) Energetický zákon ? podnikání a státní správa v energetických odvětvích, elektroenergetika, plynárenství, teplárenství, Státní energetická inspekce.
9) Exkurze do Elektrárny Mělník I, II, III.
10) Ceny v energetice, energetická burza, postavení OTE, a.s., emisní povolenky.
11) Zákon o podporovaných zdrojích energie
12) Zákon o hospodaření energií a prováděcí předpisy. Energetické audity a energetické posudky.
13) Zákon o hospodaření energií ? průkazy energetické náročnosti, kontroly kotlů a rozvodů tepla, kontroly klimatizačních systémů.
14) Prezentace seminárních prací jednotlivých týmů, zápočet.

Osnovy cvičení:

Literatura:

1) DOLEŽAL, Jaroslav, Jiří ŠŤASTNÝ, Jan ŠPETLÍK, Stanislav BOUČEK a Zbyněk BRETTSCHNEIDER. Jaderné a klasické elektrárny. Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, 259 s. ISBN 978-80-01-04936-5.
2) IBLER, Zbyněk. Technický průvodce energetika. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2002, 615 s. ISBN 80-730-0026-1.
3) ROSENAU, Milton D. Řízení projektů: příprava a plánování, zahájení, výběr lidí a jejich řízení, kontrola a změny, vyhodnocení a ukončení. Vyd. 2. Brno: Computer Press, 2003, xii, 344 s. ISBN 80-722-6218-1.
4) SOJKA, Milan a Bronislav KONEČNÝ. Malá encyklopedie moderní ekonomie. 6., aktualiz. vyd. Praha: Libri, 2006, 279 s. ISBN 978-807-2773-282.
5) Úplné znění 1034.: Energetika. Ostrava: Sagit, a.s., 2014. ISBN 978-80-7208-984-0.
www.powerwiki.cz

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 3.4.2020 17:50:23, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.