Popis předmětu - BD1B15IND

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BD1B15IND Projekt bakalářský
Role:  Rozsah výuky:0+4s
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Seznámení se základy počítačového projektování a obsluhou programu AutoCAD, technická normalizace, energetická legislativa, obchod s elektřinou, zásady psaní bakalářské práce, formální a obsahové náležitosti bakalářské práce, instituce v energetice. Prezentace výsledků individuální seminární práce před studenty.

Osnovy přednášek:

1) Úvod do předmětu, organizační záležitosti, úvod do počítačového projektování.
2) Základní zásady práce s programem AutoCAD.
3) Základy projektování a projektové dokumentace, projektování v AutoCADu.
4) Tvorba technických výkresů v oboru elektrotechniky.
5) Technická normalizace, České technické normy, legislativní ukotvení ČSN. Základní ČSN z elektroenergetiky. Zadání témat seminárních prací (pro podporu psaní bakalářské práce). Zásady psaní bakalářské práce, vzory a platné ČSN pro psaní bakalářských prací (ČSN 01 6910) a citace (ČSN ISO 690).
6) Energetický zákon, zákon o podporovaných zdrojích energie, zákon o hospodaření energií, stavební zákon a dokumentace staveb ? krátké souhrny.
7) Elektroenergetika ? prováděcí předpisy, elektrizační soustava ČR, mezinárodní spolupráce, pravidla provozování přenosové a distribuční soustavy.
8) Základní právní úkony v elektroenergetice ? licence, autorizace nového zdroje, kupní smlouva na distribuční služby, kupní smlouva na elektřinu, plyn a teplo ze SCZT.
9) Prezentace výsledků rozpracovaných projektů.
10) Obchodování s elektřinou a emisními povolenkami, energetická burza.
11) Exkurze na dispečink ČEPS.
12) Zákoník práce, náležitosti vzniku a obsahu pracovního poměru, další předpisy vztahující se k pracovnímu poměru. Živnostenské podnikání ? průřez základními poznatky.
13) Orgány státní správy na úseku techniky a energetiky a jejich náplň práce ? MPO, ERÚ, SEI, Státní úřad inspekce práce, Technická inspekce ČR, státní báňská správa, živnostenské úřady, finanční úřady, formální náležitosti bakalářských prací, ČSN 01 6910 ? Úprava písemností psaných textovými editory.
14) Prezentace projektů jednotlivých studentů, zápočet.

Osnovy cvičení:

Literatura:

1) ČSN 01 6910. Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. Praha: Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014.
2) ČSN ISO 690. Informace a dokumentace ? Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.
3) DOLEŽAL, Jaroslav, Jiří ŠŤASTNÝ, Jan ŠPETLÍK, Stanislav BOUČEK a Zbyněk BRETTSCHNEIDER. Jaderné a klasické elektrárny. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, 259 s. ISBN 978-80-01-04936-5.
4) IBLER, Zbyněk. Technický průvodce energetika. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2002, 615 s. ISBN 80-730-0026-1.
5) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zněné pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů. Praha, 2006, roč. 2006, 63 a násl.
6) TOMAN, Petr, Jiří DRÁPELA, Stanislav MIŠÁK, Jaroslava ORSÁGOVÁ, Martin PAAR a David TOPOLÁNEK. Provoz distribučních soustav. Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, 263 s. ISBN 978-80-01-04935-8.
7) Úplné znění 1034.: Energetika. Ostrava: Sagit, a.s., 2014. ISBN 978-80-7208-984-0.
www.powerwiki.cz

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 3.4.2020 17:50:23, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.