Popis předmětu - BD1M15IND

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BD1M15IND Projekt magisterský Rozsah výuky:0+4s
Garanti:  Role:PO Jazyk výuky:CS
Vyučující:Bouček S. Zakončení:Z
Zodpovědná katedra:13115 Kreditů:4 Semestr:Z

Anotace:

Zpracování individuální seminární práce na studenty zvolená témata (v ideálním případě je téma seminární práce shodné s tématem diplomové práce), seznámit se s fungováním energetického podniku (technika, ekonomika, právo, životní prostředí, vztahy s vnějším světem), nabýt znalostí z oblastí pracovně právní legislativy, sebeprezentace, poznat elektroenergetiku ČR v širších souvislostech. Prezentace výsledků individuální seminární práce před studenty.

Osnovy přednášek:

1) Úvod do předmětu, organizační záležitosti, požadavky na seminární práce. Představení energetického podniku jako příkladu pro souvislé studium činností tohoto podniku na trhu v ČR.
2) Energetický podnik (EP) ? typy obchodních společností, předmět podnikání, organizační struktura, podniková ekonomie, lidské zdroje, hlavní ukazatele podniku, výroční zpráva. Výběr příkladu z činnosti podnikání EP pro další studium. Zadání témat seminárních prací.
3) Zákonný rámec podnikání EP i ve vztahu ke studovanému příkladu a energetickému zákonu. Účetní osnova, ekonomické a výrobní plánování studovaného příkladu. Požadavky na formální a obsahovou stránku diplomových prací.
4) Vnitřní a vnější vztahy EP, postavení zaměstnance a vedoucího zaměstnance v EP, náležitosti potřebné pro uzavření pracovního poměru (nabídka na trhu práce, životopis, výběrová řízení, předsmluvní a smluvní ujednání dle zákoníku práce; vše obecně i ve vazbě na posuzovaný příklad.
5) Vnitropodnikové normy a pokyny EP, vztah ke studovanému případu.
6) Zákon o hospodaření energií, povinnosti EP vyplývající z tohoto zákona a dokumenty, které musí podnik nechat pořídit dle tohoto zákona (mj. energetický audit, energetický posudek, kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie, požadavky na energetickou náročnost atd.).
7) Konzultace a prezentace rozpracovaných projektů.
8) Obchodní činnost EP, energetický zákon a předpisy vztahující se k obchodování EP.
9) Výrobní činnost EP, energetický zákon a předpisy vztahující se k výrobě a službám EP.
10) Investiční činnost EP, metody posuzování energetických investic, stavební zákon, ochrana životního prostředí.
11) Ekonomická činnost podniku, výkaz zisků a ztrát, rozvaha, výkaz cash-flow, rozpočet projektu, výrobní zpráva EP podrobněji.
12) Exkurze na dispečink OTE, a.s.
13) Vztahy EP k okolí ? trh, státní správa, samospráva, regulátor (ERÚ) a regulace, kontrolní orgány, podnikatelská zájmová sdružení a uskupení v energetice.
14) Prezentace projektů jednotlivých studentů, zápočet.

Osnovy cvičení:

Literatura:

1) ČSN 01 6910. Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. Praha: Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014.
2) ČSN ISO 690. Informace a dokumentace ? Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.
3) DOLEŽAL, Jaroslav, Jiří ŠŤASTNÝ, Jan ŠPETLÍK, Stanislav BOUČEK a Zbyněk BRETTSCHNEIDER. Jaderné a klasické elektrárny. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, 259 s. ISBN 978-80-01-04936-5.
4) KISLINGEROVÁ, Eva. Finanční analýza: krok za krokem. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2005, xiii, 137 s. ISBN 80-717-9321-3.
5) TOMAN, Petr, Jiří DRÁPELA, Stanislav MIŠÁK, Jaroslava ORSÁGOVÁ, Martin PAAR a David TOPOLÁNEK. Provoz distribučních soustav. Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, 263 s. ISBN 978-80-01-04935-8.
6) Úplné znění 1034.: Energetika. Ostrava: Sagit, a.s., 2014. ISBN 978-80-7208-984-0.
www.powerwiki.cz

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM3_2016 Elektroenergetika PO 3


Stránka vytvořena 20.7.2018 17:47:39, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.