Popis předmětu - BE1M15ETT

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE1M15ETT Electrical Heat
Role:PO, PZ, PV Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13115 Jazyk výuky:EN
Garanti:Kyncl J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Kyncl J. Kreditů:5
Cvičící:Kyncl J. Semestr:Z

Anotace:

Cílem předmětu je získat znalosti o sdílení tepla, teorii fyzikální podobnosti, matematických modelech často používaných komponent energetických systémů (výměníky tepla, tepelná čerpadla, tepelně akumulační nádrže, zařízení pro úpravu vzduchu). Dále jsou probrány matematické modely indukčních a obloukových elektrotepelných zařízení.

Osnovy přednášek:

1. Sdílení tepla: Fourierův zákon, Fourier-Kirchhoffova rovnice.
2. Teorie fyzikální podobnosti, Fourierovo a Nusseltovo kritérium.
3. Určování součinitele přestupu tepla při samovolné, vynucené a smíšené konvekci.
4. Výměníky tepla, odvození rovnic, použití, základní typy.
5. Tepelná čerpadla, rovnice, použití, základní typy.
6. Matematické modely akumulačních nádrží, mísení tekutin, solárních kolektorů.
7. Základy termodynamiky vlhkého vzduchu, entalpický diagram.
8. Matematický model indukčních ohřevů ? obvodový přístup.
9. Matematický model indukčních ohřevů ? polní přístup.
10. FEM v řešení teplotního a elektromagnetického pole, určující podmínky.
11. Obloukové pece: konstrukční uspořádání a typy, připojení na siť.
12. Modelování oblouku a zpětných vlivů na siť, kompenzace vyšších harmonických a flickeru.
13. Pomocné systémy pro indukční a elektrotepelná zařízení (zdroje, okruhy nuceného chlazení komponent)
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

Literatura:

MICHEJEV, M. Základy sdílení tepla. Praha: SNTL, 1953, 382 s. KOLÁŘ, Vladimír, Viktor KANICKÝ a Ivan NĚMEC. FEM Principy a praxe metody konečných prvků. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 1997, 401 s. ISBN 80-722-6021-9. HRADÍLEK, Zdeněk, Ilona LÁZNIČKOVÁ a Vladimír KRÁL. Elektrotepelná technika. Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, 264 s. ISBN 978-80-01-04938-9. LUCAS, Pref. by Jean. Induction, conduction électrique dans l'industrie. Paris: Centre Français de l'Électricité [u.a.], 1996. ISBN 28-699-5022-5. LUPI, Sergio, Michele FORZAN a Aleksandr ALIFEROV. Induction and direct resistance heating. pages cm. ISBN 978-331-9034-782. www.powerwiki.cz

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEEEM2_2018 Elektroenergetika PZ 1
MEEEM4_2018 Management energetiky a elektrotechniky PV 3
MEEEM3_2016 Elektroenergetika PO 2


Stránka vytvořena 6.8.2020 11:50:16, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.