Popis předmětu - B2M31DSP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2M31DSP Pokročilé metody DSP
Role:PV, P, V Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13131 Jazyk výuky:CS
Garanti:Sovka P. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Sovka P. Kreditů:6
Cvičící:Pollák P. Semestr:Z,L

Anotace:

Předmět navazuje na základní kurs zpracování signálů a seznamuje s pokročilými metodami analýzy a zpracování číslicových signálů. Absolvent bude znát principy metod analýzy číslicových signálů a umět je prakticky používat. Naučí se znát podmínky použití korelační, spektrální a koherenční analýzy náhodných signálů, metod rozkladu na hlavní a nezávislé komponenty, časově-frekvenčních transformací a metod pro určování vazby mezi náhodnými signály. Důraz bude kladen na získání schopnosti interpretovat výsledky analýz signálů.

Cíle studia:

Studenti získají teoretické základy a porozumění pokročilých metod zpracování signálů. Ve cvičeních prohloubí schopnost řešení úloh číslicového zpracování signálů v MATLABu. Získané znalosti si ověří při řešení semestrálních prací.

Osnovy přednášek:

1. Modelování a popis lineárních systémů v časové, korelační a spektrální oblasti
2. Měření zpoždění pomocí korelační a spektrální analýzy pro disperzní prostředí
3. Koherenční funkce, parciální koherenční funkce a její použití
4. Kepstrální analýza a její použití pro dekonvoluci signálů
5. Spektrální a kepstrální vzdálenost a jejich použití
6. Metody redukce aditivních a konvolučních šumů a zvýrazňování signálů
7. Metody interpolace 1-D signálů
8. Metoda rozkladu na hlavní komponenty jako základ ztrátové komprese signálů
9. Principy metod slepé separace signálů
10. Principy metod slepé dekonvoluce signálů
11. Realizace diskrétní vlnkové transformace bankou filtrů, kvadraturní filtry
12. Grangerova kauzalita a Hilbertova-Huangova transformace
13. Robustní odhady odhady charakteristik signálů
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

Průchod signálu systémem - časová, korelační a spektrální oblast
2. Použití metod měření zpoždění, splnění podmínky použití
3. Implementace výpočtu koherenční funkce a její použití
4. Použití metod kepstrální analýzy pro dekonvoluci signálů
5. Příklady použití spektrální a kepstrální vzdálenosti
6. Realizace metod redukce aditivních a konvolučních šumů
7. Příklady použití metod interpolace signálů
8. Metoda rozkladu na hlavní komponenty jako základ ztrátové komprese signálů
9. Odhad momentů a kumulantů náhodných signálů, iterační algoritmy
10. Příklady metod slepé separace a dekonvoluce signálů a jejich implemetace
11. Použití diskrétní vlnkové transformace pro redukci šumů a analýzu signálů
12. Příklady použití Hilbertovy-Huangovy transformace
13. Použití robustních odhadů charakteristik náhodných signálů
14. Rezerva, semestrální práce

Literatura:

Lze použít jeden ze dvou titulů: Saeed V. Vaseghi: Advanced Digital Signal Processing and Noise Reduction, Wiley,2009, ISBN: 978-0-470-75406-1 Monson Hayes: Statistical digital signal processing and modeling. Wiley, 1999, ISBN: 978-0-471-59431-4. Oba tituly jsou stále v nabídce prodejců, např. Amazon K dispozici budou další materiály na stránkách předmětu včetně odkazů na další informace

Požadavky:

Znalosti teorie systémů a číslicového zpracování signálů v rozsahu základních kursů.

Webová stránka:

moodle.fel.cvut.cz

Klíčová slova:

Korelační a koherenční funkce, kepstrální analýza, redukce šumů, rozklad na hlavní a nezávislé komponenty, slepá separace, diskrétní vlnková transformace, Hilbertova-Huangova transformace, Grangerova kauzalita

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEK7_2018 Rádiové systémy P 1
MPEK5_2018 Komunikační sítě a internet P 1
MPEK4_2018 Technologie internetu věcí P 1
MPEK1_2016 Komunikační systémy a sítě V
MPEK1_2018 Elektronika P 1
MPEK2_2016 Rádiová a optická technika V
MPEK3_2016 Elektronika PV 2
MPBIO2_2018 Lékařská technika PV 2
MPEK2_2018 Audiovizuální technika a zpracování signálů P 1
MPBIO4_2018 Zpracování signálů PV 2
MPEK6_2018 Mobilní komunikace P 1
MPBIO1_2018 Bioinformatika PV 2
MPEK3_2018 Fotonika P 1
MPEK4_2016 Audiovizuální technika a zpracování signálů P 2
MPBIO3_2018 Zpracování obrazu PV 2


Stránka vytvořena 14.8.2020 17:50:20, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.