Popis předmětu - B2M34NSV

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2M34NSV Návrh systémů VLSI
Role:PV, P, V Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13134 Jazyk výuky:CS
Garanti:Hazdra P. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Hazdra P., Jirsa J. Kreditů:6
Cvičící:Hazdra P., Jirsa J. Semestr:Z

Anotace:

Předmět seznamuje studenta se základy návrhu, syntézy a verifikace systémů velmi vysoké integrace a systémů na čipu. Student se seznámí se základními stavebními prvky, architekturou a návrhovými postupy využívanými při realizaci komplexních integrovaných systémů, způsoby jejich popisu a postupem jejich syntézy. Naučí se verifikační strategii, navrhovat a analyzovat testy. Cvičení jsou pak zaměřena na praktický návrh, syntézu a verifikaci rekonfigurovatelného systému na čipu v jazyku popisujícím hardware (VHDL, Verilog).

Cíle studia:

Předmět seznamuje studenta se základy návrhu, syntézy a verifikace systémů velmi vysoké integrace a systémů na čipu.

Obsah:

Předmět seznamuje studenta se základy návrhu, syntézy a verifikace systémů velmi vysoké integrace a systémů na čipu. Student se seznámí se základními stavebními prvky, architekturou a návrhovými postupy využívanými při realizaci komplexních integrovaných systémů, způsoby jejich popisu a postupem jejich syntézy. Naučí se verifikační strategii, navrhovat a analyzovat testy. Cvičení jsou pak zaměřena na praktický návrh, syntézu a verifikaci rekonfigurovatelného systému na čipu v jazyku popisujícím hardware (VHDL, Verilog).

Osnovy přednášek:

1. Integrované systémy VLSI: postup návrhu a syntézy, jeho domény, úrovně a reprezentace.
2. Popis funkce systému. Jazyky popisující hardware využívající behaviorální popis.
3. Struktura kódu, sémantika a syntaxe.
4. Způsoby přiřazení pro popis funkce hardwaru, paralelní a sekvenční domény a způsoby jejich interpretace.
5. Hierarchie, tvorba parametrizovaných modelů a knihoven. Popis systémů v jazyky Verilog, SystemVerilog a SystemC.
6. Hardwarové platformy, cílové architektury, programovatelné a rekonfigurovatelné systémy.
7. Návrh systémů na čipu, recyklace návrhu, využití IP jader.
8. Behaviorální syntéza: RTL model, algoritmy a postupy. Logická syntéza: metody a omezení. Syntéza topologie. Řízení procesu syntézy systému.
9. Modely integrovaných systémů a struktur, standardy.
10. Testování a spolehlivost. Modely poruch a metody lokalizace.
11. Verifikační plány a strategie.
12. Nástroje pro verifikaci: simulátory a modely.
13. Návrh a analýza testů: stimuly, odezvy a testbenche (tvorba a architektura).
14. Projektování návrhu VLSI systémů, minimalizace rizik, výrobní dokumentace a podklady.

Osnovy cvičení:

1. Návrhový systém ISE: seznámení s návrhem integrovaného systému - zadání, syntéza, implementace.
2. Návrhový systém ISE: popis modelu integrovaného systému v jazyce VHDL. Implementace navrženého systému v FPGA.
3. VHDL - využití paralelní domény pro popis kombinačních (budiče, kodéry a dekodéry, multiplexery) funkcí.
4. VHDL - využití sekvenční domény pro popis kombinačních a sekvenčních (klopné obvody, čítače) funkcí.
5. Návrhový systém ISE: funkční, logická a časová analýza. VHDL - hierarchický návrh a tvorba modelů pro verifikaci (testbench).
6. VHDL - popis stavových automatů a návrh komplexních sekvenčních systémů.
7. Návrh modelu číslicového systému v jazyce Verilog.
8. Knihovny IP jader, návrh systémů s využitím knihoven (generátorů) IP jader, užití bloků specifických určité architektuře (paměti, DCM).
9. Zadání semestrálního projektu - návrh integrovaného systému na bázi FPGA.
10. Návrh integrovaného systému na bázi FPGA.
11. Návrh integrovaného systému na bázi FPGA.
12. Návrh integrovaného systému na bázi FPGA.
13. Návrh integrovaného systému na bázi FPGA.
14. Prezentace semestrálních projektů, zápočet.

Literatura:

[1] Wayne Wolf : "Modern VLSI Design: System-on-Chip Design", Prentice-Hall, 2002
[2] Samiha Mourad, Yervant Zorian: "Principles of Testing Electronic Systems", John Wiley, 20002
[3] Bruce Wile, John C. Goss, Wolfgang Roesner: "Comprehensive Functional Verification", Elsevier, 2005
[4] P. J. Ashenden, The Designer's Guide to VHDL, Morgan Kaufmann, 2008
[5] P. Chu, RTL Hardware Design Using VHDL: Coding for Efficiency, Portability, and Scalability, Wiley, 2006
[6] P.K.Lala, Principles of Modern Digital Design, Wiley, 2006

Požadavky:

Návrh, vypracování a prezentace semestrálního projektu, absolvování zkoušky.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=2398

Klíčová slova:

VLSI, design, FPGA, ASIC

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEK4_2016 Audiovizuální technika a zpracování signálů V
MPEK1_2016 Komunikační systémy a sítě V
MPEK1_2018 Elektronika P 1
MPEK3_2016 Elektronika P 1
MPEK2_2016 Rádiová a optická technika V
MPEK3_2018 Fotonika PV 3
MPEK4_2018 Technologie internetu věcí PV 3
MPEK7_2018 Rádiové systémy PV 3


Stránka vytvořena 28.9.2020 17:50:26, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.