Popis předmětu - B3B38OTE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B3B38OTE Obvodové techniky Rozsah výuky:2p+2l
Garanti:Holub J. Role:PV Jazyk výuky:CS
Vyučující:Holub J. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13138 Kreditů:4 Semestr:L

Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními typy obvodů a konstrukčních bloků číslicových přístrojů pro měření a generování elektrických signálů. Důraz je kladen na návaznosti jednotlivých obvodů z hlediska přesnosti u analogových resp. analogově-číslicových obvodů.

Osnovy přednášek:

1. Struktura číslicových měřicích přístrojů a generátorů signálu
2. Přímo vázané zesilovače a útlumové články
3. Izolační a modulační zesilovače
4. Obvody pro převod střední a efektivní hodnoty, detektory špiček
5. Obvody pro kmitočtovou úpravu signálu, oscilátory, směšovače
6. Referenční zdroje napětí a proudu, sinusové a funkční generátory
7. Návrh řetězců a kanálů analogových bloků - úrovně signálu, linearita, rušení
8. Spínací a vazební obvody
9. Časová a amplitudová diskretizace signálu, vzorkovače, chyby
10. Pokročilé analogově-číslicové převodníky
11. Číslicově-analogové převodníky, rekonstrukce signálu
12. Číslicové obvody pro měření kmitočtu a fáze, fázová synchronizace, přímá číslicová syntéza
13. Obvody pro realizaci rozhraní pro připojení ke sběrnicím
14. Návrh analogové a číslicové části z hlediska vlastního vyzařování a odolnosti proti rušení

Osnovy cvičení:

Laboratorní cvičení první části semestru budou probíhat na přípravcích, umožňujících studentům pracovat s HW efektivním a zároveň tvůrčím způsobem. Ve druhé části semestru budou laboratorní cvičení řešena formou individuálního projektu, jehož obsahem je návrh a realizace modelu bloku analogového předzpracování signálu a porovnání jeho vlastností s profesionálním výrobkem. Součástí laboratorních cvičení bude samostatný projekt, zakončený prezentací ve skupině. Úspěšná obhajoba bude spolu se dvěma testy podmínkou zápočtu.

Literatura:

Stephan, K.: Analog and Mixed-Signal Electronics, 1st Edition. Wiley 2015, ISBN: 978-1-118-78266-8.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPKYR_2016 Před zařazením do oboru PV 6


Stránka vytvořena 20.6.2018 17:47:42, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.