Popis předmětu - B1M14ESZ

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1M14ESZ Energetická strojní zařízení
Role:PO Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:Kočárník P. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Kočárník P. Kreditů:5
Cvičící:Kočárník P. Semestr:Z

Anotace:

Předmět se zabývá rozborem základních funkcí a provozními vlastnostmi strojních zařízení, používaných v energetice, seznamuje studenty s kvantitativními a kvalitativními energetickými bilancemi těchto zařízení v míře, umožňující získat technické podklady jak pro ekonomické hodnocení, tak i pro provozní optimalizaci systému. Dále se zabývá rozborem vlivu poruch jednotlivých strojních prvků energetického systému na provozně technické ukazatele a ekonomii provozu a metodami regulace výkonu nejdůležitějších strojních zařízení energetických provozů z hlediska jejich provozní optimalizace.

Osnovy přednášek:

1. Základní typy oběhů využívaných v energetice, energetické bilance, stanovení základních provozních parametrů.
2. Kvalitativní hodnocení základních tepelně technických procesů, metody carnotizace tepelných oběhů v energetice.
3. Energetická náročnost při dopravě kapalin a plynů, pracovní bod, energetické posouzení regulačních metod.
4. Parní turbíny, fyzikální princip, základní bilance, regulační a výkonové možnosti základních typů parních turbín.
5. Způsoby regulace výkonu kondenzačního a protitlakého tepelného oběhu. Turbíny s regulovaným odběrem páry.
6. Kondenzace, chladící okruhy, rozbor provozních poruch kondenzačních systémů. Vliv na ekonomii provozu bloku.
7. Součinnost a vzájemné provozní a regulační vazby nejdůležitějších strojních zařízení v energetických systémech.
8. Základní typy parogenerátorů, energetická bilance, provozní vlastnosti a způsoby regulace.
9. Ekonomické a ekologické efekty kogenerační výroby, vývojové trendy, "malá kogenerace".
10. Paroplynové oběhy, vývojové trendy, možnosti a hranice využití v středoevropském regionu. Ekologický efekt.
11. Dálková dodávka tepla, provozní problematika, energetická náročnost. Technicko-ekonomické efekty.
12. Sekundární okruh JE, rozbor funkce, provozní a regulační vlastnosti, bezpečnostní a ekologická problematika.
13. Odpadní energie v energetice, tepelná čerpadla, bilance, provozní možnosti a praktické hranice použitelnosti
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Orientační výpočet základních technicko-ekonomických ukazatelů energetického oběhu s kondenzační turbínou.
2. Kvalitativní hodnocení základních energetických transformací tepelného energetického oběhu s parní turbínou.
3. Hodnocení vlivu poruch v systému regeneračního ohřevu na základní ukazatele provozní ekonomie bloku.
4. Energetická náročnost čerpacích systémů v energetice, energetické posouzení používaných regulačních metod.
5. Energetická náročnost dopravy spalin a vzduchu, energetické úspory vyvolané volbou optimální regulace.
6. Energetická bilance parní turbíny s neregulovanými odběry, chování turbíny při změně průtoku páry.
7. Výpočet vlivu regulace výkonu turbíny na ukazatele provozní ekonomie bloku pro základní regulační metody.
8. Posouzení vlivu nejčastějších poruch v kondenzaci a chladícím okruhu na technicko ekonomické ukazatele bloku.
9. Základní kvantitativní a kvalitativní energetická bilance parogenerátoru, spalné teplo, výhřevnost, hlavní ztráty.
10. Orientační výpočet parametrů, potřebných pro stanovení ekonomických a ekologických efektů malé kogenerace.
11. Energetická bilance paroplynového oběhu, seznámení s moderními paroplynovými oběhy
12. Orientační výpočet energetické náročnosti při dálkové dopravě plynu. Rozbor vlivu provozních parametrů.
13. Seznámení se sekundárním oběhem JETE. Základní energetická a hmotnostní bilance separátoru o přehříváku.
14. Rezerva

Literatura:

Moran, M.,J., Shapiro, H.,N.: Fundamentals of Engineering Thermodynamics. Wiley, 2008. Cengel,Z., Boles, M.,A.: Thermodynamics An Engineering Approach. McGraw-Hill, 2005. Šťastný, J.: Energetická strojní zařízení ČVUT 2006 Kadrnožka, J.,Skála,Z: Paroplynové elektrárny a teplárny. SNTL 1981 Rédr, M.,Příhoda, M: Základy tepelné techniky.SNTL Praha 1991

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEEM4_2016 Ekonomika a řízení energetiky PO 1


Stránka vytvořena 29.5.2020 15:49:43, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.