Popis předmětu - B3B04PRE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B3B04PRE Prezentační dovednosti Rozsah výuky:2C
Garanti:Saláková D. Role:P Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:KZ
Zodpovědná katedra:13104 Kreditů:2 Semestr:L

Anotace:

Předmět je zaměřený na zlepšení, popř. získání dovedností potřebných pro úspěšnou profesní komunikaci, cílenou především na mluvený projev. Studenti jsou interaktivní formou vedeni k samostatnému slovnímu projevu monologickému, dialogickému a v rámci diskuze. Cílem předmětu je rozvinutí schopnosti strukturovaného myšlení, logické formulace a argumentace, dále dovednosti vyjádřit stručně a jasně vlastní názor podle funkce projevu a očekávání posluchačů. Důraz je kladen na samostatné myšlení a správné formulování

Cíle studia:

Naučit se kvalitně prezentovat svoji práci ústní formou.

Obsah:

Předmět je zaměřený na zlepšení, popř. získání dovedností potřebných pro úspěšnou profesní komunikaci, cílenou především na mluvený projev. Studenti jsou interaktivní formou vedeni k samostatnému slovnímu projevu monologickému, dialogickému a v rámci diskuze.

Osnovy přednášek:

Plán cvičení:
1. Úvod a náplň seminářů, podmínky zápočtu, pozdravy a představování, úvodní miniprezentace
2. Vymezení pojmu prezentace, struktura a obecné zásady ústního projevu, praktický nácvik
3. Artikulace, intonace, přízvuk
4. Monolog, průpravná cvičení
5. Dialog, práce s otázkami, průpravná cvičení.
6. Aktivizace posluchačů, improvizace, průpravná cvičení
7. Plánování a příprava prezentace, prostředky verbální komunikace, úvod a závěr vystoupení
8. Základy neverbální komunikace
9. Chyby snižující účinnost prezentace
10. Obhajoba výsledků práce, diskuze, průpravná cvičení
11. Praktický nácvik
12. Mluvení za specifických podmínek
13. Hodnocení prezentací, praktický nácvik
14. Závěrečné hodnocení, zápočty

Osnovy cvičení:

Plán cvičení:
1. Úvod a náplň seminářů, podmínky zápočtu, pozdravy a představování, úvodní miniprezentace
2. Vymezení pojmu prezentace, struktura a obecné zásady ústního projevu, praktický nácvik
3. Artikulace, intonace, přízvuk
4. Monolog, průpravná cvičení
5. Dialog, práce s otázkami, průpravná cvičení.
6. Aktivizace posluchačů, improvizace, průpravná cvičení
7. Plánování a příprava prezentace, prostředky verbální komunikace, úvod a závěr vystoupení
8. Základy neverbální komunikace
9. Chyby snižující účinnost prezentace
10. Obhajoba výsledků práce, diskuze, průpravná cvičení
11. Praktický nácvik
12. Mluvení za specifických podmínek
13. Hodnocení prezentací, praktický nácvik
14. Závěrečné hodnocení, zápočty

Literatura:

Allhoff, D. a Allhoff, W.: Rétorika a komunikace. Grada Publishing, Praha: 2008. Bilinski, W.: Velká kniha rétoriky. Grada Publishing, Praha: 2011. Bruno, T. a Adamczyk, G.: Řeč těla. Grada Publishing, Praha: 2005. Buchtová, B.: Rétorika. Grada Publishing, Praha: 2008. Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti. Kernberg Publishing, Praha: 2007. Jarošová, E. a kol.: Trénink sociálních a manažerských dovedností. Management Press, Praha: 2001. Klarer, M.: Působivá prezentace a přednáška v angličtině. Grada Publishing, Praha: 2007. Mendlíková, Olga: Přesvědčivá prezentace. Grada Publishing, Praha: 2008. Plamínek, J.: Komunikace a prezentace. Grada Publishing, Praha: 2008. Špačková, A.: Moderní rétorika. Grada Publishing, Praha: 2009.

Požadavky:

Provedení prezentace v přijatelné kvalitě. Slovní hodnocení závěrečné prezentace kolegy. Účast na cvičeních. Povoleny celkově 2 omluvené absence v nácvikových týdnech.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B3B04PRE http://jazyky.fel.cvut.cz/

Klíčová slova:

komunikace, prezentace, přednes, rétorika, obhajoba

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPKYR_2016 Před zařazením do oboru P 6


Stránka vytvořena 15.11.2019 17:50:41, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.