Popis předmětu - BD5B16MPS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BD5B16MPS Manažerská psychologie Rozsah výuky:14KP+6KS
Garanti:Hrubá M. Role:P Jazyk výuky:CS
Vyučující:Hrubá M. Zakončení:Z
Zodpovědná katedra:13116 Kreditů:4 Semestr:L

Anotace:

Psychologie osobnosti, psychologie práce a organizace. Psychologie v personálním managementu. Řídící pracovník, role a pravomoci. Motivace a angažovanost. Rozvoj dovedností. Komunikace a řešení konfliktů. Pracovní skupina a tým, vedení porad. Time management, delegování. Zvládání emocí a stresu. Podniková kultura a organizační změna.

Cíle studia:

Studenti se seznámí s rolí psychologie v manažerské praxi a v personálním řízení. Pochopí důležitost osobnosti manažera, jeho vnitřních postojů, jeho chování a komunikace při působení na podřízené pracovníky. Seznámí se s teoriemi osobnosti, inteligence, motivace, emocí a s moderními metodami jejich posuzování. Poznají přístupy k působení na motivaci a rozvoj dovedností podřízených v roli manažera (koučování, empowerment, delegování). Vybrané techniky si procvičí při praktických cvičeních (aktivní naslouchání, zpětná vazba, formulace požadavku apod.). Vědomosti získané v rámci předmětu lze uplatnit v budoucím zaměstnání i v běžném životě.

Obsah:

Psychologie osobnosti, psychologie práce a organizace. Psychologie v personálním managementu. Řídící pracovník, role a pravomoci. Motivace a angažovanost. Rozvoj dovedností. Komunikace a řešení konfliktů. Pracovní skupina a tým, vedení porad. Time management, delegování. Zvládání emocí a stresu. Podniková kultura a organizační změna.

Osnovy přednášek:

1. Úvod k předmětu. Psychologie v manažerské praxi.
2. Psychologie komunikace I: Komunikace jako manažerský nástroj. Zpětná vazba.
3. Psychologie komunikace II: Neverbální komunikace, emoce, lhaní. Aktivní naslouchání.
4. Psychologie osobnosti I a II: Osobnost a inteligence. Metody jejich posuzování a hodnocení.
5. Vyjednávání a řešení konfliktů: Interpersonální konflikt. Mediace, asertivita a kooperativní vyjednávání.
6. Systém práce s lidmi I: Pracovní kompetence a kompetenční modely. Hodnocení kompetencí: 360tistupňová zpětná vazba a behaviorální interview.
7. Motivace k práci a stimulace. Autonomie a participace.
8. Systém práce s lidmi II: Rozvoj dovedností podřízených pracovníků. Koučování a mentoring.
9. Týmová práce I: Management a Leadership. Styl vedení a situační rozhodování.
10. Týmová práce II: Skupinová dynamika a týmová spolupráce. Týmové role, rozvoj týmu.
11. Firemní kultura a klima. Realizace organizační změny.
12. Seberozvoj I: Stres a sebeřízení.
13. Seberozvoj II: Organizace času a delegování.
14. Závěrečné opakování, modelové testové otázky. Prostor pro dotazy k tématům.

Osnovy cvičení:

Cvičení se zaměřují na praktický rozvoj, nácvik a trénink sociálních a manažerských dovedností zážitkovou formou pomocí psychologických a manažerských her.

Literatura:

1. BEDRNOVÁ, E., JAROŠOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol.: Manažerská psychologie a sociologie. Praha, Management Press 2012
2. MIKULÁŠTÍK, M.: Manažerská psychologie. Zlín, UTB 2003

Požadavky:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s ..

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKEEK_2016 Před zařazením do oboru P 2


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.