Popis předmětu - BD6B16INS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BD6B16INS Informační systémy
Role:P Rozsah výuky:14KP+6KS
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:Náplava P. Zakončení:KZ
Přednášející:Náplava P. Kreditů:4
Cvičící:Náplava P. Semestr:L

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou informačních systémů a jejich implementace. V rámci předmětu jsou seznámeni s "běžnými" typy systémů a vhodností jejich použití pro odpovídající uživatele. Studenti mimo jiné získají povědomí o oblastech nasazení a využití CRM, ERP, MRP a dalších typech systémů. Nezbytnou součástí předmětu je seznámení s klíčovými myšlenkami výběru informačního systému, hodnocení přínosnosti systému pro konkrétního zákazníka, způsobu nasazení a implementace formou projektu. Důraz je kladen na provedení úvodní analýzy fungování zákazníka, pochopení jeho potřeb a namapování na existující typy informačních systémů, popřípadě rozhodnutí o vytvoření systému nového. Bez tohoto pochopení je většina implementací neúspěšná. V závěru semestru jsou studenti seznámeni s problematikou provozu, podpory a údržby informačních systémů, dopady legislativy a zákonů na implementaci a specifiky implementace ve státní správě.

Cíle studia:

Orientace v problematice informačních systémů, schopnost analyzovat potřeby uživatelů pro výběr a nasazení informačního systému, komplexní pohled na implementaci a provoz informačního systému.

Obsah:

Přednášky jsou rozděleny do třech bloků:
1. blok - seznámení s pojmem informační systém, způsoby popisu potřeb uživatelů a implementace informačních systémů
2. blok - rozdělení informačních systémů, seznámení s vybraným typy
3. blok - specifika provozu informačních systémů, základní legislativa implementace a provozu informačních systémů
V rámci cvičení studenti průběžně vypracovávají případovou studii nasazení informačního systému pro vybraného zákazníka. Cvičení kombinuje samostatnou práci studentů a procvičení vybraných částí studie společně s vyučujícími. Na závěr je provedena týmová prezentace klíčových závěrů vytvořené případové studie.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do předmětu a problematiky Informačních systémů
2. Implementace Informačního systému formou projektu
3. Projektové řízení v praxi
4. Procesní řízení, způsoby implementace informačního systému
5. Procesní řízení v praxi
6. Typy informačních systémů
7. ERP systémy
8. Systémy pro podporu výroby
9. Správa a údržba informačních systémů
10. CRM systémy
11. IS pro státní správu
12. Legislativa Informačních systémů
13. Zápočtový test, uzavření předmětu, doporučení pro praxi
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Úvod do cvičení, způsob práce během semestru, cíle cvičení
2. Vytvoření týmů, zadání semestrálních projektů, základní informace o projektech
3. První konzultace se zákazníkem, orientace v problému zákazníka
4. Rozbor vzorové úlohy, praktická ukázka projektů
5. 1. test, druhá konzultace se zákazníkem
6. Vyhodnocení AS-IS analýzy zákazníka
7. Kontrolní bod - první prezentace stavu projektu
8. 2. test, třetí konzultace se zákazníkem
9. Doplňkový workshop
10. 3. test, čtvrtá konzultace se zákazníkem
11. Ukázka finální prezentace, diskuse k projektům
12. Finální prezentace týmů
13. Akceptace týmových projektů, uzavření semestru
14. Rezerva, zápočet

Literatura:

Doporučená literatura k problematice informačních systémů: - L. Gála, J. Pour, Z. Šedivá, Podniková informatika -- Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi - 3., aktualizované vydání, Grada, 2015 - D. Vymětal, Informační systémy v podnicích - teorie a praxe projektování, Grada Publishing, 2009 - P. Sodomka, H. Klčová, Informační systémy v podnikové praxi, 2. aktualizované a rozšířené vydání, Computer Press, 2011 - J. Basl, R. Blažíček, Podnikové informační systémy, Podnik v informační společnosti, Grada Publishing, 2012 - T. Bruckner, J. Voříšek, A. Buchalcevová a kolektiv, Tvorba informačních systémů, Principy, metodiky, architektury, Grada Publishing, 2013 Doplňková literatura k problematice nasazování a provozování informačních systémů: - A. Svozilová, Projektový management -- Systémový přístup k řízení projektů - 3., aktualizované a rozšířené vydání , Grada, 2016 - V. Řepa, Procesně řízená organizace, Grada 2012 - M. Hammer, Agenda 21, Co musí každý podnik udělat pro úspěch v 21. století, Management Press, 2013 - M. Tvrdíková, Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy, Grada Publishing, 2009 - V. Smejkal, K. Rais,Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, 4., aktualizované a rozšířené vydání, Grada, 2009 - L. Jansa, P. Otevřel, Softwarové právo, Praktický průvodce právní problematikou v IT, Computer Press, 2014

Požadavky:

Pro úspěšné absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné detailní odborné znalosti. Je vyžadována především schopnost analytického myšlení, orientace v problematice a nadhledu v oblasti IT. Doporučené vstupní znalosti a oblasti pro absolvování předmětu: - Základní znalosti IT technologií - Základní znalosti projektového řízení - Základní ekonomické znalosti hodnocení investic - Základní znalosti o fungování firmy Doporučená doplňková literatura: - Brealey R.A., Myers S.C. Teorie a praxe firemních financí. Praha: Victoria Publishing. 1994 - Synek, M. a kol: Podniková ekonomika, Beck, 2004 - Synek, M. a kol.: Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, 2003

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BD6B16INS

Klíčová slova:

Informační systém, informace, informační management, projekt, projektové řízení, proces, procesní řízení, SWOT, FURPS, rizika, ERP, CRM, MRP, MIS, DMS, ECM, SCM, datová kostka, případová studie, Business Intelligence, Business Analytics, CPM, podpora, údržba

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKSIT Před zařazením do oboru P 4


Stránka vytvořena 6.7.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.