Práva a povinnosti vedoucího učitele ročníku kombinovaného studia

 1. Vedoucí učitel ročníku (VUR) kombinovaného studia sestavuje rozvrh na zimní a letní semestr akademického roku.
  Nejpozději měsíc před zahájením výuky zajistí jeho vyvěšení na webu.

  Rozvrh musí obsahovat:

  • název programu a název oboru
  • semestr akademického roku, kterého se rozvrh týká
  • rozpis jednotlivých konzultací po dnech a po hodinách
  • místnost, ve které se konzultace budou konat
  • správný název a kód jednotlivých předmětů
  • rozsah předmětu a počet kreditů, kterými je předmět ohodnocen
  • jméno vyučujícího a jeho domovskou katedru.

  1. ročník bakalářského studia je bez oboru. Podle zájmu studentů určí garant příslušného programu, jaký obor bude od 3. semestru otevřen.

 2. VUR vždy včas dojedná s vedoucími odpovídajících kateder či jimi pověřenými pracovníky výuku v daném semestru. Z nabídky volitelných předmětů vybere potřebný počet těchto předmětů pro příslušný semestr a s pomocí vedoucího katedry dohodne jejich výuku. V případě, že si bude chtít student zapsat jiný volitelný předmět, může se sám dohodnout s vyučujícím a zapsat si předmět z prezenčního studia (prostřednictvím referentky PEO).
 3. VUR ve spolupráci s rozvrháři kateder zajistí, aby předměty, které jsou uvedeny v rozvrhu, byly vypsány příslušnými katedrami. Vypsané předměty pro studenty kombinovaného studia nesmí být omezeny kapacitou; studenti si sami zapisují jen předměty uvedené v rozvrhu.
 4. VUR kontroluje učební plány svého oboru a zaměření, které rozvrhuje, v souladu s komponentou studium. Pokud by se vyskytly nesrovnalosti, měl by učitel kontaktovat dr. Martina Hlinovského, správce studijních plánů. Je nezbytné, aby byl učební plán sestaven tak, aby při ukončení bakalářského studia student dosáhl 180 kreditů a při ukončení magisterského studia 120 kreditů.
  Referentka PEO provádí kontrolu plnění učebního plánu před státní závěrečnou zkouškou (SZZ), a to podle KOSu.V případě, že nejsou splněny povinné předměty (P) oboru a zaměření a není dosaženo 180, resp. 120 kreditů, není možné studenta připustit k SZZ.
 5. Dotazy studentů týkající se obsahu učiva zodpovídají příslušní učitelé; tyto dotazy není referentka PEO schopna zodpovědět.

V Praze dne 1. 12. 2010

prof. RNDr. Marie Demlová, CSc., proděkanka