Tematické okruhy státních zkoušek magisterského studijního programu Elektrotechnika, elektroenergetika a management

Technologické systémy, Elektrické stroje, přístroje a pohony, Elektroenergetika

Společné tematické okruhy

 1. Definice jakosti, systémy řízení jakosti ve světě, charakteristika ISO 9000:2000, Six Sigma, Poka Yoke, FMEA, QFD, dům jakosti. Statistická přejímka srovnáváním a měřením (A1M13JAS).
 2. Definice spolehlivosti, testování normality dat, techniky exploratorní analýzy, intenzita poruch, intenzita oprav, studená a teplá záloha, koeficient využití a prostojů zařízení, zrychlené testy spolehlivosti, Arrheniův a Eyringův vztah (A1M13JAS).
 3. Ekologická rizika a ekologický audit technologických procesů pro elektrotechniku. Ekodesign, analýza životního cyklu výrobku (LCA), recyklace různých typů elektrotechnických výrobků (A1M13EMP).
 4. Náhrada ekologicky závadných materiálů užívaných v elektrotechnických aplikacích, ekologické plasty, ekologické kompozity. Povrchové úpravy elektrotechnických výrobků, ochrana výrobků ve ztížených klimatických podmínkách (A1M13EMP).
 5. Fotovoltaické články, typy, charakteristiky. Fotovoltaické systémy, typy, charakteristiky. Optimalizace FV systémů (A1M13EZF).
 6. Základní typy akumulátorů, jejich vlastnosti a charakteristiky. Nabíjení různých typů akumulátorů, praktické aplikace různých typů akumulátorů. Zálohování elektrické energie, systémy UPS (A1M13EZF).
 7. Reakce kotvy a základy komutace DC stroje. Základy obecné teorie elektrického stroje. Matematický model AC stroje. Točivé magnetické pole, trojfázové vinutí. Působení časových a prostorových harmonických složek magnetického pole. Práce synchronního stroje na síti, stabilita a přetížitelnost. Přechodné děje, zkrat (A1M14SP2)
 8. Kontaktní spínací přístroje NN, jejich spínací vlastnosti a aplikační možnosti. Polovodičové spínací přístroje, jejich komponenty, způsoby aplikace, ochrany a jištění. Základní varianty zapojení výkonových obvodů třífázových polovodičových spínačů, napěťové a proudové namáhání spínacích součástek. Zkoušení elektrických přístrojů (A1M14SP2)
 9. Realizace pohonu s proměnnými otáčkami. Způsob řízení elektrických strojů stejnosměrných, asynchronních, synchronních. Struktura regulace pohonu. Digitální komunikace mezi řídícími počítači v pohonech (A1M14PO2).
 10. Jízdní odpory kolejových vozidel, výpočet trakční síly a trakčního výkonu. Elektrické pohony vozidel hromadné dopravy. Elektrické pohony lokomotiv stejnosměrných a střídavých (A1M14PO2)
 11. Usměrňovače s protinapětím, přerušovaný a nepřerušovaný proud, vícenásobná komutace, trojfázové střídavé měniče napětí, softstartéry, kompenzace jalového výkonu, jištění měničů proti proudovému přetížení a ochrana proti přepětí (A1M14VE2)
 12. Struktura a principy řízení moderního regulovaného pohonu, metody šířkově pulzní modulace, usměrňovače s šířkově pulzní modulací, maticové měniče, principy vektorové regulace a přímé regulace (A1M14VE2)
 13. Elektrické stanice. Elektrické ochrany a automatiky vedení. Napájecí systémy pro průmysl a trakci. Řešení nesymetrických stavů. Návrh venkovního vedení. (A1M15PRE)
 14. Ustálené a přechodné stavy elektrizačního systému a významné poruchové stavy. Synchronní stroj v elektrickém systému, stabilita chodu elektrizační soustavy. Predikce a omezování negativních zpětných vlivů. (A1M15PRE)
 15. Vlnové pochody na vedení. Přechodné jevy ve vinutí transformátoru. Modelování prvků elektrizačního systému. (A1M15TVN, A1M15PRE)
 16. Zkušební zdroje vysokých napětí. Měření vysokých napětí. Impulsní měření. Elektrická pevnost izolantů. Elektrické výboje v elektroenergetice. Napěťové zkoušky elektrických zařízení. (A1M15TVN)
 17. Přepětí. Ochrany proti přepětí. Koordinace izolace. Vysokonapěťová zařízení. Elektrostatické odlučovače. Diagnostika vysokonapěťových izolačních systémů. (A1M15TVN)
 18. Topologie schémat elektráren.Informační sítě a automatiky v elektrárnách. Práce bloku do velké soustavy a do ostrova. Primární regulace bloku. Elektrické ochrany v elektrárnách. (A1M15ENY)
 19. Ochrany a režimy distribuované generace výkonu. Dynamika, modely a regulační obvody turbín parních a vodních, parogenerátoru a jaderného reaktoru. Bezpečnost a regulační obvody jaderného reaktoru. Regulační programy a řídící systémy parních a jaderných elektráren. (A1M15ENY)
 20. Parní turbíny pro klasické a jaderné elektrárny, struktury,charakteristiky a funkce. Turbíny pro vodní elektrárny, charakteristiky a funkce porůzné spády a výkony. Kogenerace (A1M14SSE).
 21. Termodynamické oběhy a možnosti jejich zdokonalování. Paroplynové oběhy. Charakteristiky pomocných zařízení elektráren (čerpadla, ventily, hydraulické servomechanismy) (A1M14SSE).
 22. Financování energetických podniků. Kritéria ekonomického hodnocení energetických investic. Ceny a náklady v elektroenergetice, tarifní systémy (A0M16EKE).
 23. Náhodná veličina. Distribuční funkce. Kvantily. Momenty. Nezávislost náhodných veličin. Transformace náhodných veličin. Náhodný vektor. Centrální limitní věta. Metoda maximální věrohodnosti. Testování hypotéz (A1M01MPS).
 24. Model náhodných jevů a pravděpodobnosti. Podmíněná pravděpodobnost. Nezávislé jevy. Bayesův vzorec. Zákon velkých čísel (A1M01MPS).

Oborově zaměřené tematické okruhy pro obor Technologické systémy

 1. Procesy a systémy pro elektrotechnickou výrobu, typy modelů procesů a hodnocení jejich kvality. Faktorové experimenty pro kvantitativní a kvalitativní proměnnou. Kontrasty a ortogonální kontrasty (A1M13SVS).
 2. Simulace statických modelů, analýza a hodnocení kvality simulace. Lineární a linearizované modely. Obrazový přenos jednorozměrného a vícerozměrného systému. Přenos dekomponovaného systému (A1M13SVS).
 3. Dynamické modely procesů, modelování a simulace. Ekvivalentní elektrická schemata mechanických a tepelných modelů. Využití simulace pro optimalizaci dynamického chování, hodnocení kvality simulace (A1M13SVS).
 4. Základní úlohy technologického projektování. Typy projektů, úkoly projektového managementu. Fáze projektu. Základní nástroje pro studie uskutečnitelnosti projektu: SWOT analýza, PEST, 5P (A1M13TPR).
 5. Plánovací a konstrukční fáze projektu. Technická a technologická příprava výroby. Kusovník. Dokumentace produktu, změnové řízení. Modely pro řízení kvality produktu (A1M13TPR).
 6. Management, význam, kroky a struktura dokumentace výrobku. Modelování v projektování, standardy STEP a EDI. Zdroje projektu, typy, význam, řízení. Topic mapy a paměťové mapy (A1M13TPR).

Oborově zaměřené tematické okruhy pro obor Elektrické stroje, přístroje a pohony

 1. Elektromobily a hybridní elektromobily a jejich uspořádání pohonu. Problematika zásobování automobilové dopravy energií (A1M14PO2)
 2. Elektrostatické odlučovače, svařovací usměrňovače, nabíječe akumulátorů, supravodivý magnetický zásobník energie, indukční ohřev, katodická ochrana, výkonový tranzistor ve spínacím režimu, odlehčovací sítě (A1M14VE2)
 3. Elektrický regulovaný pohon a jeho řídicí počítač - systémový pohled, metody modulace a jejich realizace v počítači. Skalární a vektorové řízení, řízený usměrňovač, transformace souřadnic, modely motoru - realizace v počítači.. Ochranné obvody, ladění, testování, monitorování (A1M14RPO)
 4. Vzorkované systémy, číslicové zpracování signálů, diferenční rovnice, Z-transformace, diskrétní funkce, aliasing a jeho důsledky, poměrné jednotky a normalizace veličin, programové řešení řídicích algoritmů, metody výpočtu koeficientů diferenciálních rovnic (A1M14RPO)
 5. Metody a proces simulace modelů měničů, strojů a pohonů s užitím programů Pspice a Matlab-Simulink. Obvodové a dynamické modely měničů a pohonů pro oblast pracovních i vysokých kmitočtů a jejich numerické řešení (A1M14SOP)
 6. Metoda konečných prvků a její použití při optimalizaci tvaru magnetického pole v elektrickém stroji. Postup návrhu pro návrh hlavních typů elektrických strojů (A1M14SOP)

Oborově zaměřené tematické okruhy pro obor Elektroenergetika

 1. Přístroje moderní objektivní fotometrie a kolorimetrie. Využití účinků optického záření v praxi. Denní osvětlení. Oslunění. Prostorové vlastnosti osvětlení. Charakteristiky světelného pole. Řízení provozu osvětlovacích soustav. Dynamické osvětlení. (A1M15EST)
 2. Teplo, teplota, zákony zachování, rovnice kontinuity, Fourierův zákon, Fourier-Kirchhoffova rovnice. Sdílení tepla konvekcí, použití kriteriálních vztahů pro určení součinitele přestupu tepla konvekcí. Zákony sálání, konfigurační faktory, výměna tepla sáláním. Tepelná pohoda člověka, problematika elektrického vytápění a klimatizace. Tepelná čerpadla, výměníky tepla, úspory energie při vytápění objektů. (A1M15EST)
 3. Zkušebny a laboratoře vysokých napětí. Izolační systémy a jejich vlastnosti. Stárnutí izolačních systémů, druhy el. namáhání a pochody při přeskoku a průrazu. Diagnostika elektrických strojů točivých a netočivých. Diagnostika kabelů. Diagnostika svodičů přepětí a výkonových vypínačů. Monitorovací systémy. (A1M15TVN)
 4. Statické a ekonomické charakteristiky zdrojů, statické charakteristiky zátěží, statické charakteristiky propojených soustav. Predikce výkonů a diagramy zatížení. Dispečinky s hierarchie řízení, smart network. Výběr optimální sestavy zdrojů. Optimalizační metody a jejich užití v silnoproudé elektrotechnice. (A1M15RES)
 5. Dynamika a regulace P-f, přenosové funkce soustavy, dynamika propojených soustav. Použití FACTS v elektrizačním systému. Dynamika a regulace Q-U, systémové stabilizátory. Havarijní stavy ES a jejich řešení, systémové automatiky a ochrany. Hodnocení spolehlivosti provozu. Dispečerské a podpůrné služby, liberalizace a obchod s energiemi. Spolehlivost a zabezpečenost soustav. (A1M15RES)
 6. Energetická rušení v distribučních a průmyslových sítích. Vyšší harmonické a meziharmonické napětí a proudy v ES. Kolísání napětí a flicker. Komunikace po silových vedeních, HDO, PLC technologie. Filtračně kompenzační prostředky. Zlepšení účiníku v energetice. Rozptýlená výroba elektrické energie. Technické zásady připojení malých zdrojů do elektrizační soustavy. Řízení rozptýlené výroby el. energie. (A1M15PRE)

Ekonomika a řízení energetiky, Ekonomika a řízení elektrotechniky

Společné tematické okruhy

 1. Marketingový výzkum, nákupní chování zákazníka (A1M16MAR).
 2. Marketingový mix (A1M16MAR).
 3. Účetní zásady, oceňování majetku a závazků v účetnictví (A1M16FIU).
 4. Aktiva a pasiva, náklady a výnosy, zisk, finanční analýza firmy (A1M16FIU).
 5. Zdroje financování firmy, zadluženost, optimalizace kapitálové struktury (A1M16FIM).
 6. Metody hodnocení efektivnosti investic, opce a reálné opce (A1M16FIM).
 7. Kapitálový trh, model CAPM, portfolio (A1M16FIM)
 8. Časové řady, průměrování, vyrovnání a extrapolace (A1M16STA)
 9. Bodové a intervalové odhady a testování hypotéz (A1M16STA)
 10. Metody matematického programování a jejich využití v optimalizačních úlohách (A1M16OVY).
 11. Trvale udržitelný rozvoj, ekologicko-ekonomické aspekty výrobních procesů v elektrotechnice a energetice (A1M16EKL).
 12. Rozhodovací procesy - vícekriteriální rozhodování, konfliktní rozhodovací procesy, riziko a neurčitost v rozhodovacích procesech). (A1M16SIR).
 13. Management a marketingová koncepce (A1M16MAR)
 14. Metody shlukové analýzy a jejich aplikace (A1M16MPE)
 15. Markovovy řetězce se spojitým časem, využití v praxi (A1M16MPE)

Oborově zaměřené tematické okruhy pro obor Ekonomika a řízení energetiky

 1. Dimenzování energetických systémů pro elektřinu, teplo a plyn (A1M16DES).
 2. Ztráty v energetických systémech, jejich velikost, racionalizace a oceňování (A1M16DES).
 3. Optimalizace energetických prvků a systémů (A1M16MES).
 4. Trhy s jednotlivými formami energie, ceny energie (A1M16MES).
 5. Subjekty na trhu s energií, regulace přirozených monopolů v energetice (A1M16MES).
 6. Ekonomické a systémové aspekty obnovitelných a druhotných zdrojů energie (A1M16EUE, A1M16EKL).
 7. Marginální náklady výroby a dopravy energie (A1M16MES)
 8. Výkonová energetická bilance, energetické charakteristiky, diagramy zatížení (A1M16MEE)
 9. Technickohospodářské ukazatele výroby energie, rozdělování zatížení mezi zařízeními (A1M16MEE)
 10. Koncepce společné výroby elektřiny a tepla, výhody a nevýhody (A1M12ESZ).
 11. Technickohospodářské ukazatele kogenerace, dělení nákladů na elektřinu a teplo (A1M16MEE).
 12. Energetická politika ČR, legislativa, organizační uspořádání energetiky (A1M16RES).
 13. Struktura a prognózy celosvětových potřeb energie v dlouhodobém výhledu (A1M16RES).
 14. Ekonomické hodnocení energetických úspor, energetický audit (A1M16EUE).
 15. Přenos dat po energetických vedeních, systémy hromadného dálkového ovládání (A1M32TSY).

Oborově zaměřené tematické okruhy pro obor Ekonomika a řízení elektrotechniky

 1. Marketingové strategické plánování (metody) a volba marketingové strategie v různých tržních situacích (A1M16MAR).
 2. Analýza trhu a jeho segmentace (A1M16MAR).
 3. Strategický, taktický a operativní management výroby a nákupu (A1M16MAV).
 4. Komplexní standardizace ve výrobním procesu (A1M16MAV).
 5. Výrobní proces a jeho typologie (kritéria organizace výroby) (A1M16MAV).
 6. Systémy managementu jakosti (různé přístupy - ISO, odvětvové normy, TQM) (A1M16JAK).
 7. Nástroje a metody zlepšování jakosti (A1M16JAK)
 8. Prvky logistického systému, podnikatelský řetězec, logistické vazby (A1M16LOG)
 9. Aktivní a pasivní prvky logistiky (A1M16LOG)
 10. Projektový cyklus a projektové plánování (A1M16PMG).
 11. Řízení projektů a jejich kvality (A1M16PMG).
 12. Procesní řízení a uplatnění controlingu v řízení firmy (A1M16CTR).
 13. Konvergenční controllingový koncept a manažerské nástroje controlingu (A1M16CTR).
 14. Způsoby kontroly pasivních elektrotechnických součástek (A1M13VES).
 15. Montážní technologie v elektronice (A1M13TVEZ).