Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Tematické okruhy státních zkoušek magisterského studijního programu Inteligentní budovy

  1. Výpočet prostupu tepla a vlhkosti obvodovou konstrukcí, tepelné mosty. Analýza dvouplášťových větraných konstrukcí. Stavebně energetická bilance budovy. (124ST1)
  2. Rozvod elektrické energie v budovách, záskokové zdroje.Ochrana před účinky nadproudu, zkratu a přepětí. Hromosvody. Měniče a střídače, pohony a jejich řízení. (A5M14RPI)
  3. Modelování energetických systémů budov. Průzkumy budov. Energetický audit budov. (125EABI)
  4. Kanalizační systémy, odlučování a přečerpávání. Hospodaření s dešťovou vodou, zásobování budov pitnou, užitkovou a požární vodou. Příprava a rozvod teplé vody. (125ESB)
  5. Regulační prvky a regulátory. Nespojitá a adaptivní regulace. Regulace tepelného výkonu otopných soustav a zdrojů tepla. Regulace větracích a klimatizačních zařízení. Dynamické vlastnosti regulovaných soustav, přesnost regulace a stabilita regulačního obvodu. (2161109)
  6. Funkční prvky větracích a klimatizačních zařízení. Klimatizační a větrací systémy pro budovy a speciální prostory. Součinnost větracích a klimatizačních systémů s otopnou soustavou. Zobrazení úprav vzduchu v h-x diagramu vlhkého vzduchu. Principy návrhu klimatizačních zařízení. Metody snižování hluku klimatizačních zařízení. (2161110)
  7. Informační technologie pro systémy inteligentních budov. Znalostní systémy, expertní systémy. Relační databáze, datové sklady, data mining. Geografické informační systémy. (A5M33IZS)
  8. Tepelně-technické vlastnosti objektů a tepelná pohoda. Tepelná rovnováha ve vytápěném prostoru; tepelná bilance prostoru. Sálavé velkoplošné vytápění, skladba, použití, návrh, výpočty.. Tmavé a světlé zářiče a jejich použití. Vytápění průmyslových hal. (2161102)
  9. Senzory a jejich aplikace v budovách: vytápění, VAC, požární a bezpečnostní systémy, přístupové systémy, měření odběru energií a médií. Síťové standardy používané v budovách. (A5M38SZS)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.