Tematické okruhy státních zkoušek magisterského studijního programu Komunikace, multimédia a elektronika

Společné tematické okruhy

 1. Pravděpodobnost, nezávislé jevy, Bayesův vzorec, náhodná veličina, distribuční funkce, kvantily, momenty, transformace náhodných veličin, náhodný vektor (A2M01PMS)
 2. Kovariance, korelace. Čebyševova nerovnost, zákon velkých čísel, centrální limitní věta. (A2M01PMS)
 3. Náhodné výběry, statistiky, bodové a intervalové odhady parametrů, testování hypotéz, testy dobré shody. (A2M01PMS)
 4. Lineární a cyklická konvoluce, zpracování dlouhých signálů, vlastnosti DFT, váhování, číslicové filtry, kvantování a jeho důsledky (A2M99CZS)
 5. Převzorkování, banky filtrů, odhad parametrů náhodných signálů, spektrální a korelační analýza, modelování a lineární predikce (A2M99CZS)
 6. Architektury procesorů, typy. Paměti, sběrnice. Adresový a vstupně/výstupní prostor, rekonfigurace systému. Interní periferie, rozšíření V/V prostoru. Přístrojové a komunikační sběrnice, multiprocesorová komunikace (A2M99MAM)
 7. Programování procesoru, strojový kód, assembler, vyšší jazyky, přerušovací systém, pipeline. Programovací metody, multiprocesorové systémy, paralelizace programu. (A2M99MAM)
 8. Vlastnosti digitálních modulací. Vstupně-výstupní model komunikačního kanálu, věrohodnostní funkce. Demodulátor, metrika (korelační, signálový prostor, SODEM). Sdílení komunikačního kanálu. (A2M37DKM)
 9. Blokové a konvoluční kódy, maticový popis, vlastnosti. Kódy v konstelačním prostoru. Viterbiho algoritmus. Principy Space-Time kódování, turbo-kódů a LDPC. Chybovost detekce. (A2M37DKM)
 10. Struktura bezdrátových sítí, buňkové sítě, frekvenční plánování, sdílení přenosového média, přístupové metody, optimalizace přenosu na fyzické a spojové vrstvě, handover, řízení výkonové úrovně. (A2M32MKS)
 11. Sítě typu mesh a ad-hoc sítě, generace mobilních sítí, lokální bezdrátové sítě, metropolitní bezdrátové sítě, konvergence fixních a mobilních sítí. (A2M32MKS)
 12. Metodologie návrhu analogových a digitálních integrovaných systémů. Technologické procesy výroby IO; Technologie CMOS a její trendy; topologie, návrhová pravidla. (A2M34SIS)
 13. Technologie MEMS; Polymerová elektronika; optoelektronické a optické integrované obvody - technologie, materiály, principy a konstrukce. (A2M34SIS)
 14. Parametry antén, typy antén - liniové, smyčkové, štěrbinové, mikropáskové. Trychtýřové, reflektorové antény, čočky, širokopásmové antény, anténní soustavy. Měření antén. (A2M17AEK)
 15. Elektromagnetická interference, rušení, druhy vazeb, odrušovací prvky. Elektromagnetické stínění. Elektromagnetická odolnost. Hygienické normy. (A2M17AEK)

Oborově zaměřené tematické okruhy pro obor BEZDRÁTOVÉ KOMUNIKACE

 1. Vázaná vedení a směrové vazební členy, hybridní členy, děliče mikrovlnného výkonu, mikrovlnné planární rezonanční obvody a filtry. (A2M17MOS)
 2. Mikrovlnné bipolární tranzistory, zesilovače. Oscilátory, detektory, směšovače, násobiče kmitočtů a limitéry, parametry vysokofrekvenčních nelineárních obvodů. (A2M17MOS)
 3. Pevný a družicový spoj, dlouhovlnný, středovlnný, krátkovlnný spoj, spojení troposférickou vlnou. Pokrytí pro mobilní pozemní a družicové systémy. plánování. (A2M17PDS)
 4. Rušení ve směrových spojích a v buňkových sítích. Měřicí metody pro radiové spoje a sítě. Adaptivní systémy a perspektivní radiokomunikační služby. (A2M17PDS)
 5. Integrální a diferenciální numerické metody, momentová metoda, modelování nestacionárních polí, numerické metody FDTD, FIT, FEM. (A2M17PMP)
 6. Řešení parciálních diferenciálních rovnic, řešení integrálních rovnic. Modelování na vedení v kmitočtové a časové oblasti, přizpůsobování a rušivé vyzařování. (A2M17PMP)
 7. Entropie, vzájemná informace, kapacita kanálu, kódovací teorémy. Mnohouživatelské systémy. Adaptivní modulace a kódování. Space-Time MIMO systémy. (A2M37KDK)
 8. Konvoluční kódy, přenosová funkce, chybovost detekce. Mřížkové, diferenční, turbokódy, LDPC, space kódy pro MIMO systémy. Kódovací a dekódovací algoritmy. (A2M37KDK)
 9. Systémy pro určování polohy, blokové schéma, parametry radaru. Komprese impulzu, Dopplerovské vlastnosti, radarová rovnice. Zpracování radarového signálu. (A2M37RSY)
 10. Radiové zaměřovače a majáky, měření vzdálenosti, systémy ILS a MLS, hyperbolické systémy, družicové navigační systémy - systém GPS, GLONASS, Galileo. (A2M37RSY)

Oborově zaměřené tematické okruhy pro obor MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKA

 1. Analýza a zpracování zvukových signálů pro měření, záznam a kompresi. Bezeztrátová a ztrátová komprese zvukových signálů. (A2M37ZVT)
 2. Prvky elektroakustického přenosového řetězce a jejich charakteristiky. Akustické vysílače a přijímače. Měření a analýza lineárních elektroakustických soustav (A2M37ZVT)
 3. Elektromechanické a elektroakustické měniče. Elektroakustická měření. Ozvučování. Zpracování, záznam a reprodukce 3D zvukových signálů (A2M37ZVT)
 4. Fyziologické a psychovizuální vlastnosti vidění. Fotometrie, radiometrie a kolorimetrie. Konstrukce optických soustav a jejich parametry. Obrazové senzory a displeje. (A2M37OBT)
 5. Metody předzpracování obrazové informace, Kompresní metody obrazu a multimediální přenosové standardy. Metody rekonstrukce obrazu. (A2M37OBT)
 6. Speciální optické zobrazovací systémy (3D systémy, polygrafie a aplikace). (A2M37OBT)
 7. Základní charakteristiky řeči a řečového signálu. Časové charakteristiky - energie, intenzita, průchody nulou.Spektrální charakteristiky - DFT a LPC spektrum. (A2M31ZRE)
 8. Fonetické aspekty - znělost, model vzniku řeči.Vliv šumu na řečový signál - aditivní a konvoluční šum, možnosti potlačení. (A2M31ZRE)
 9. Aplikace hlasových technologií v reálných systémech. Principy rozpoznávání řeči s malým a velkým slovníkem. Syntéza řeči - základní přístupy. Multimediální systémy s hlasovými technologiemi. Sluchové pomůcky a kochleární implantáty. (A2M31ZRE)
 10. Aplikace korelační, spektrální a kepstrální analýzy, redukce šumů, restaurace a separace signálů (A2M31SMU)
 11. Vzorkování, korelace, DFT a váhování v 2-D oblasti, interakce člověk-multimediální systém, analýza stavu pozorujícího subjektu (A2M31SMU)
 12. Netradiční metody analýzy signálů. Systémové charakteristiky soustav. (A2M31SMU)
 13. Mikrosystém a mikrosystémové struktury, energetické domény, spolehlivost, inteligentní struktury a systémy, komponenty pro multimédia. (A2M34MIM)
 14. Mikroaktuátory, mikromanipulátory, mikropohony a senzory, MEMS - fyzikální principy (elektrické, magnetické, optické, chemické, tepelné, mechanické). (A2M34MIM)
 15. MEMS struktury pro multimédia, speciální součásti, RF MEMS, řízení, komunikace, zpracování signálů. (A2M34MIM)

Oborově zaměřené tematické okruhy pro obor ELEKTRONIKA

 1. Metodologie modelování a simulace integrovaných systémů. Porovnání vlastností - plně zákaznický návrh, hradlová pole, standardní buňky, programovatelné obvody, FPGA. (A2M34NIS)
 2. Jazyky HDL, HDL-A, logická a fyzická syntéza systému. Frond End a Back End návrh. Problematika rozmístění (floorplaning), časové analýzy, návrh testů a verifikace návrhu. (A2M34NIS)
 3. Návrh plně zákaznických integrovaných systémů, CAD prostředky a standardy pro návrh analogových a smíšených integrovaných obvodů, návrhy RF systémů, verifikace návrhu. (A2M34NIS)
 4. Nanotechnologie. Moderní metody epitaxe a nanolitografie. Molekulární elektronika a vytváření nanostruktur postupem "bottom-up". (A2M34NAN)
 5. Nanometrové struktury. Kvantové jevy v nanostrukturách. Modely kvantového transportu. Simulace nanoelektronických součástek. (A2M34NAN)
 6. Nanoelektronika. Polovodičové heterostruktury v nanoelektronice. Dvourozměrné a jednorozměrné struktury. Spintronické a supravodivé nanostruktury. (A2M34NAN)
 7. Mikrosystém a mikrosystémové struktury, energetické domény, spolehlivost, mikrosystémové technologie včetně MEMS. (A2M34MST)
 8. Systémová integrace digitálních a analogových systémů, inteligentní struktury a systémy, komponenty pro elektroniku a informatiku. (A2M34MST)
 9. Mikroaktuátory, mikromanipulátory, mikropohony a senzory, MEMS - fyzikální a biochemické principy (elektrické, magnetické, optické, chemické, tepelné, mechanické). (A2M34MST)
 10. Stabilita obvodů s aktivními prvky, zejména stabilita jednobranů a dvojbranů. Úzkopásmové a širokopásmové impedanční přizpůsobení jedno a dvojbranů. (A2M17CAD)
 11. Využití optimalizačních metod při návrhu vysokofrekvenčních obvodů, základní principy a metody. Optimalizace hodnot prvků, optimalizace topologie (zapojení). (A2M17CAD)
 12. Základní obvodové prvky založené na úsecích vedení a vázaných vedení. Odbočnice, směrové vazební členy, děliče výkonu, realizace v planárních vedeních. (A2M17CAD)
 13. Moderní analogové funkční bloky a struktury pro realizaci integrovaných obvodů, využití proudového režimu. (A2M31IAS)
 14. Periodicky spínané obvody - princip obvodů se spínanými kapacitory a proudy, problémy jejich realizace a simulace. (A2M31IAS)
 15. Diskrétní soustavy - převodníky DC-DC, D/A a A/D převodníky, obvodová řešení, možnosti analýzy a simulace. (A2M31IAS)

Oborově zaměřené tematické okruhy pro obor SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

 1. Spojovací systém, spojovací výstroj - spojovací pole, účastnické sady, spojovací vedení, přenašeče, tónová zařízení, diagnostické obvody, řízení spojovacího systému (A2M32RKP).
 2. Číslovací plány telekomunikačních sítí, signalizace ve spojovacích systémech, CAS a CCS,
 3. signalizace SS7 - směrování zpráv, protokoly SCCP, TCAP, ISUP, MAP (A2M32RKP).
 4. Inteligentní sítě, IP telefonie, kvalita a její zajištění a hodnocení, IMS systémy, signalizační protokoly H.323, SIP/SDP, komunikační protokol RTP/RTCP (A2M32RKP).
 5. Telekomunikační síť, optimalizace topologie sítě, spolehlivost sítě, metody předpovědi vývoje, hodnocení jakosti služeb, modely řízení QoS v IP sítích, metody klasifikace a značkování datových toků (A2M32MDS).
 6. Obsluhový systém a jeho parametry, aplikace teorie hromadné obsluhy pro dimenzování, provozní toky a jejich matematický popis, vlastnosti a vliv na GOS (A2M32MDS).
 7. Závěry z teorie obsluhových systémů se ztrátou, obsluhový systém s prioritami, praktické využití pro paketové sítě, modelování obsluhového systému, intervalový odhad přesnosti výsledků (A2M32MDS).
 8. Optické vlastnosti vláken, útlumová okna, nelineární rozptyly, polarizačně vidová disperze a potlačení jejího vlivu, kompenzace chromatické disperze (A2M32OSS).
 9. Optické zesilovače (Raman, EDFA, SOA), vlnové konvertory a optická regenerace signálu (1R, 2R, 3R), optické filtry, optické přepínače a jejich použití (A2M32OSS).
 10. Optické systémy DWDM, CWDM (útlumová, šumová, nelineární a disperzní bilance), optické sítě, síťové prvky, rozhraní optických sítí Ethernet, SDH, OTH, PON (A2M32OSS).
 11. Digitální zpracování signálu v telekomunikačním přenosovém řetězci, pokročilý návrh číslicových filtrů s konečnou a nekonečnou impulsní odezvou (A2M32VAD).
 12. Digitalizace obrazových signálů, návrh 2-D a vícerozměrných filtrů, filtrace obrazu a sekvencí obrazu, adaptivní filtrace (A2M32VAD).
 13. Architektury signálových procesorů, funkční bloky, CPU, registry, instrukční soubor (A2M32VAD).
 14. Digitalizace řečového signálu, spektrální charakteristiky, vokodéry používané v telekomunikacích, subjektivní a objektivní měření kvality řečového signálu (A2M31RAT).
 15. Náhrada ztracených segmentů řeči při přenosu komunikačním kanálem, metody potlačování šumu v řečovém signálu, potlačování echa (A2M31RAT).
 16. Principy a způsoby realizace rozpoznávání řeči, syntéza řeči, dialogové komunikační systémy (A2M31RAT).

Oborově zaměřené tematické okruhy pro obor KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY

 1. Pevný a družicový spoj, dlouhovlnný, středovlnný, krátkovlnný spoj, spojení troposférickou vlnou. Pokrytí pro mobilní pozemní a družicové systémy– plánování. (A2M17PDS)
 2. Rušení ve směrových spojích a v buňkových sítích. Měřicí metody pro radiové spoje a sítě. Adaptivní systémy a perspektivní radiokomunikační služby. (A2M17PDS)
 3. Metody předzpracování obrazové informace, Kompresní metody obrazu a multimediální přenosové standardy. Metody rekonstrukce obrazu. (A2M37OBT)
 4. Speciální optické zobrazovací systémy (3D systémy, polygrafie a aplikace). (A2M37OBT)
 5. Základní charakteristiky řeči a řečového signálu. Časové charakteristiky - energie, intenzita, průchody nulou.Spektrální charakteristiky - DFT a LPC spektrum. (A2M31ZRE)
 6. Fonetické aspekty - znělost, model vzniku řeči.Vliv šumu na řečový signál - aditivní a konvoluční šum, možnosti potlačení. (A2M31ZRE)
 7. Aplikace hlasových technologií v reálných systémech. Principy rozpoznávání řeči s malým a velkým slovníkem. Syntéza řeči - základní přístupy. Multimediální systémy s hlasovými technologiemi. Sluchové pomůcky a kochleární implantáty. (A2M31ZRE)
 8. Mikrosystém a mikrosystémové struktury, energetické domény, spolehlivost, mikrosystémové technologie včetně MEMS. (A2M34MST)
 9. Systémová integrace digitálních a analogových systémů, inteligentní struktury a systémy, komponenty pro elektroniku a informatiku. (A2M34MST)
 10. Mikroaktuátory, mikromanipulátory, mikropohony a senzory, MEMS - fyzikální a biochemické principy (elektrické, magnetické, optické, chemické, tepelné, mechanické). (A2M34MST)
 11. Spojovací systém, spojovací výstroj – spojovací pole, účastnické sady, spojovací vedení, přenašeče, tónová zařízení, diagnostické obvody, řízení spojovacího systému (A2M32RKP).
 12. Signalizace SS7 – směrování zpráv, protokoly SCCP, TCAP, ISUP, MAP (A2M32RKP).