ČeskyEnglish

Informace k vyměřování poplatků za studium v bakalářských a magisterských programech na FEL

Poplatkem za studium se rozumí poplatek za studium delší než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok (dále jen "poplatek za delší studium").

Poplatek za delší studium

 • Standardní doba studia v programech vyučovaných na FEL je následující:
  • bakalářské programy - tři roky
  • magisterské programy - dva roky.

  Do standardní doby studia zvětšené o jeden rok v bakalářském či magisterském studiu se však započtou též doby všech případných předchozích studií v bakalářských či magisterských studijních programech v České republice ukončených jinak než úspěšně (tzn. zanecháním studia či z důvodu nesplnění studijních povinností); informace o době všech studií na všech vysokých školách v ČR se shromažďují v celostátní matrice studentů. Doba studia se počítá po dnech, nikoli po semestrech.

 • Student je poplatek povinen uhradit v plné výši do uvedeného data splatnosti, pokud nebylo kladně vyřízeno jeho odvolání proti výměru poplatku ve smyslu rozložení do více splátek, odkladu platby, snížení částky či úplného prominutí poplatku.
 • Poplatky za delší studium jsou vyměřovány za tzv. vyměřovací období, jež je šestiměsíční.
 • Jestliže student odstuduje alespoň jeden den vyměřovacího období, tedy pokud nepřeruší či neukončí aktuální studium před prvním dnem vyměřovacího období, má povinnost uhradit poplatek v plné výši, neurčí-li rektor v rámci přezkoumání rozhodnutí jinak (datum splatnosti poplatku nemá v této souvislosti žádný vliv).
 • Studentům, jimž byl vygenerován výměr poplatku a kteří přerušili studium před prvním dnem uvedeného vyměřovacího období (poplatek tedy nemuseli hradit), bude po opětovném zápisu do studia ihned vygenerován nový výměr poplatku na následující vyměřovací období.
  • Povinnost uhradit tento nový poplatek se nebude týkat pouze těch studentů, kteří před prvním dnem nového vyměřovacího období buď ukončí studium (úspěšně či neúspěšně) nebo své studium opět přeruší.
  • Všichni studenti, jejichž termín státní závěrečné zkoušky spadá do vyměřovacího období, případně je ještě pozdější, jsou povinni poplatek uhradit v plné výši, neurčí-li rektor v rámci přezkoumání rozhodnutí jinak (zejména v těchto případech doporučujeme včas, tedy do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o výměru, se proti vyměření poplatku odvolat).

Studentům, kteří nesplní podmínky pro postup do dalšího semestru či ročníku a uvažují o dalším vysokoškolském studiu, doporučujeme, aby sami co nejdříve požádali o ukončení svého aktuálního neúspěšného studia a nečekali až na doručení rozhodnutí o jeho ukončení. Tím si zkrátí celkovou dobu studia evidovanou v celostátní matrice studentů a platit za "delší" studium začnou případně později.


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.