ČeskyEnglish

Informace k vyměřování poplatků za studium v bakalářských a magisterských programech na FEL

Poplatky za studium se rozumí:

 1. Poplatek za studium delší než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok (dále jen "poplatek za delší studium")
 2. Poplatek za studium delší než je standardní doba studia v případě studia v dalším studijním programu téhož typu1 (zde se tedy standardní doba nenavyšuje o jeden rok!), tj. při překročení standardní doby ve stávajícím studiu po úspěšném ukončení předchozího bakalářského/magisterského studia (dále jen "poplatek za delší studium absolventa").
 3. Poplatek za studium v dalším studijním programu téhož typu1, tj. za stávající studium po úspěšném ukončení předchozího bakalářského/magisterského studia (dále jen "poplatek za studium absolventa").

1. Poplatky za delší studium (odstavce A a B)

 • Standardní doba studia v programech vyučovaných na FEL je následující:
  • bakalářské programy - tři roky
  • magisterské programy - dva roky.

  Do standardní doby studia (v případě odst. A zvětšené o jeden rok) v bakalářském či magisterském studiu se však započtou též doby všech případných předchozích studií v bakalářských či magisterských studijních programech v České republice ukončených jinak než úspěšně (tzn. zanecháním studia či z důvodu nesplnění studijních povinností); informace o době všech studií na všech vysokých školách v ČR se shromažďují v celostátní matrice studentů.

 • Student je poplatek povinen uhradit v plné výši do uvedeného data splatnosti, pokud nebylo kladně vyřízeno jeho odvolání proti výměru poplatku ve smyslu rozložení do více splátek, odkladu platby, snížení částky či úplného prominutí poplatku.
 • Poplatky za delší studium jsou vyměřovány za tzv. vyměřovací období, jež je šestiměsíční.
 • Jestliže student odstuduje alespoň jeden den vyměřovacího období, tedy pokud nepřeruší či neukončí aktuální studium před prvním dnem vyměřovacího období, má povinnost uhradit poplatek v plné výši, neurčí-li rektor v rámci přezkoumání rozhodnutí jinak (datum splatnosti poplatku nemá v této souvislosti žádný vliv).
 • Studentům, jimž byl vygenerován výměr poplatku a kteří přerušili studium před prvním dnem uvedeného vyměřovacího období (poplatek tedy nemuseli hradit), bude po opětovném zápisu do studia ihned vygenerován nový výměr poplatku na následující vyměřovací období.
  • Povinnost uhradit tento nový poplatek se nebude týkat pouze těch studentů, kteří před prvním dnem nového vyměřovacího období buď ukončí studium (úspěšně či neúspěšně) nebo své studium opět přeruší.
  • Všichni studenti, jejichž termín státní závěrečné zkoušky spadá do vyměřovacího období, případně je ještě pozdější, jsou povinni poplatek uhradit v plné výši, neurčí-li rektor v rámci přezkoumání rozhodnutí jinak (zejména v těchto případech doporučujeme včas, tedy do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o výměru, se proti vyměření poplatku odvolat).

Studentům, kteří nesplní podmínky pro postup do dalšího semestru či ročníku a uvažují o dalším vysokoškolském studiu, doporučujeme, aby sami co nejdříve požádali o ukončení svého aktuálního neúspěšného studia a nečekali až na doručení rozhodnutí o jeho ukončení. Tím si zkrátí celkovou dobu studia evidovanou v celostátní matrice studentů a platit za "delší" studium začnou případně později.

2. Poplatek za studium absolventa (odstavec C)

Tento poplatek je povinen uhradit student, který je absolventem bakalářského nebo magisterského studijního programu a aktuálně studuje v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu. Vyměřovací období pro poplatky za studium absolventa je roční.

 

Aktuální výše poplatků studia je stanovena příkazem rektora ČVUT (Poplatky spojené se studiem podle § 58 zákona 111/98 Sb. a článku 11 odst. (1 ) písm. a) a b) Statutu ČVUT). Metodický pokyn č. 3/2012 o poplatcích spojených se studiem.

Vyměřování uvedených poplatků se řídí § 58 zákona č. 111 / 1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů a je upraveno v čl. 11 Statutu ČVUT v Praze.


1 Zde jde o aktuální studium absolventa bakalářského studia v dalším bakalářském studiu, případně absolventa magisterského studia v dalším magisterském studiu. Tento poplatek se tedy netýká absolventa bakalářského studia aktuálně studujícího v magisterském studiu.


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.