Z historie školy

Výročí na katedře elektromagnetického pole v roce 2015

V příštím roce to bude již 45 let, co katedra „elektromagnetického pole“ vznikla. Nechtějme si ale vzpomínkou na léta minulá jenom vytvořit výčet toho, co předcházelo a následovalo. Důležité je zamyslet se, jestli naše činnosti vytvářely linii s určitou perspektivou. Jestli jsme vždycky věděli, proč a jakými prostředky jsme chtěli dosáhnout cílů, které jsme ale nikdy nepovažovali za konečné. Ač jsme vždycky měli katedru elektromagnetického pole za jednolitý tým, podíváme-li se zpět, poznáme linii vývoje, a za jednotlivými navazujícími etapami či obory a specializacemi můžeme vidět vůdčí osobnosti, které cestu ukazovali.

V letošním roce si připomínáme významná jubilea tří našich pracovníků – prof. Václava Tysla, prof. Jaroslava Vokurky a doc. Karla Novotného. Ač již fakticky na pracovišti nepůsobí, stále je považujeme za „naše“ a snažíme se udržet kontakt nejenom společenský, ale i odborný. Naši mladší kolegové jsou sice mistři v ovládání softwarových technologií, simulátorů a řešičů, ale velmi dobře chápou, že za vším jsou fyzikální zákony a jejich popis rovnicemi. Rozvoj řady neprobádaných oblastí výzkumu je často výsledkem uplatnění nových výpočetních mechanismů a hardwarových a softwarových prostředků na fyzikálních základech, které byly formulovány již před řadou let. Objevit „nové“ znamená často pochopit to, co generace našich předchůdců již kdysi formulovala a uložila pro nás do doby, až jejich objevy budeme „umět použít“. Zastavení se s našimi bývalými pracovníky, pedagogy a vědeckými kapacitami nechápeme jenom jako společenskou záležitost, ale i jako prostor k sebepoznání.

Historie katedry elektromagnetického pole je spjata s vývojem radiotechnického studia, které v civilní formě a v navazujících etapách probíhá na Elektrotechnické fakultě Českého vysokého učení technického v Praze od roku 1951. Stručnou rekapitulaci vývoje z hlediska katedry elektromagnetického pole je možné nalézt na http://elmag.org/cs/o-katedre/historie.

Náplní výuky, odborné a vědecké činnosti na katedře elektromagnetického pole byly a jsou teorie elektromagnetického pole a na ni nadstavbově navazující oblasti - zejména vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky a antén, šíření elektromagnetických vln a optoelektroniky. Z hlediska našich letošních jubilantů jsou to právě prof. Tysl, který svoji vědeckopedagogickou dráhu spojil především s mikrovlnnou technikou, prof. Vokurka s anténami a doc. Novotný s elektromagnetickým polem a optoelektronikou. Z pohledu katedry je vidět i dlouhodobou linii v uznání vědecké činnosti pracoviště řadou proděkanů zodpovídajících za „vědu“ na fakultě. Byli to právě proděkani – prof. Tysl s vědeckým sekretářem doc. Novotným, na ně po letech navázal jako proděkan pro vědu - prof. Vokurka a tradice pokračovala i dále v osobě prof. Škvora a v současném proděkanovi, doc. Polívkovi. Jde jistě o uznání dlouholetého úspěšného vývoje, který navazuje právě na „naše“ jubilanty.

prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc.

(2015)

Za obsah odpovídá: Ing. Josef Fárka