Valná hromada 2002

Spolku absolventů a přátel FEL ČVUT ELEKTRA" konaná dne 22. 1. 2003

Přítomni: dle prezenční listiny Program:
 1. Zahájení – prof. Kučera
 2. Volba mandátové komise: zvoleni byli doc. V. Novotný, doc.Voženílek
 3. Volba volební komise: zvoleni doc. K. Novotný, prof. Škvor.
 4. Volba návrhové komise: zvoleni prof. Havlíček, prof. Mikulec
 5. Zpráva o činnosti Spolku v roce 2002 – přednesl prof. Kučera
 6. Zpráva o hospodaření Spolku – přednesla pí. Seltsamová
 7. Zpráva o činnosti Spolku dozorčí rady – přednesl doc. Pech
 8. Zpráva o 10. setkání absolventů – přednesla doc. Coufalová
 9. Volba členů předsednictva spolku ELEKTRA
 10. Diskuse
 11. Schválení rozpočtu na rok 2003
 12. Usnesení
Valná hromada Spolku schválila:
 1. zprávu o činnosti Spolku
 2. zprávu o hospodaření v roce 2002 a návrh rozpočtu na rok 2003
 3. zprávu dozorčí rady
 4. program další činnosti Spolku v roce 2003
 5. zvýšení členských příspěvků od roku 2004 na 100,- Kč.
 6. zvýšení vložného při setkání absolventů od roku 2003 na 200,-Kč.
 7. zavedení členských legitimací pro členy Spolku Elektra
 8. nové představenstvo Spolku Elektra ve složení – prof. Kučera – předseda, prof. Havlíček – místopředseda, doc. Coufalová – tajemnice, pí. Seitsamová – hospodářka, členové - doc. K.Novotný, doc. V.Novotný, doc. Šimek, doc. Voženílek, doc. Vysoký, Ing. Janoušek, Ing. Zdeňková,
ukládá:
 1. pokračovat v organizaci dosavadních aktivit, zejména v pořádání Setkání absolventů
 2. podporovat vydávání učebních pomůcek v angličtině
 3. vydávat nadále Ročenku (mimořádné číslo Bulletinu se nebude již vydávat)
 4. zajišťovat promoce a imatrikulace
Usnesení valné hromady:
 1. Schválení zprávy o činnosti spolku.
 2. Schválení zprávy o hospodaření v roce 2002 a návrh rozpočtu na rok 2003.
 3. Zprávu dozorčí rady.
 4. Zvýšení členských příspěvků na rok 2004.
 5. Zvýšení vložného pro absolventy .
 6. Nové představenstvo Spolku Elektra.
 7. Podpora poradenské činnosti.

Usnesení schváleno počtem hlasů všech přítomných.

Diskuse:
 1. doc. Šavel : „Komu se ohlásit aby byl zván na setkání absolventů Spolku Elektra?“ (svou adresu dodat pí. Mikšovské, pro zavedení do databáze absolventů)
 2. prof. Kučera a doc. Coufalová poděkovali všem za odvedenou práci v minulém roce
 3. schůze představenstva spolku Elektra se koná 6. 2. 2003 8.30 hod. místnost č.104

Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc.
děkan FEL a předseda Spolku Elektra

Zapsala: L.Mikšovská

Za obsah odpovídá: Ing. Josef Fárka