Valná hromada 2003

Spolku ELEKTRA ze dne 28. 1. 2004

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: dle prezenční listiny

  1. Valná hromada konstatuje přítomnost 26 členů (dle zprávy mandátové komise), jmenovitá účast je uvedena v presenční listině.
  2. Valná hromada vyslechla a schválila zprávu o činnosti spolku v roce 2003 a program činnosti na rok 2004 bez připomínek.
  3. Valná hromada schvaluje přednesenou zprávu o hospodaření spolku. Předmětem zprávy byl přehled příjmů za rok 2003: Hospodaření Spolku ELEKTRA bylo ziskové.
  4. Schvaluje (2 hlasy se zdržují) zprávu dozorčí rady.
  5. Přítomní vyslechli zprávu o 11. setkání absolventů ČVUT FEL, z rozpravy vzešly návrhy dalších organizačních úprav pro následná setkání. Byl schválen výprodej dárkových předmětů za nižší ceny než pořizovací, za účelem zakoupení (a inovaci) nových předmětů.
  6. Byl přednesen a schválen návrh rozpočtu na rok 2004 v členění: příjmy (1 750 tis. Kč), výdaje (1 631 tis. Kč), z toho předpokládaný zisk (119 tis. Kč). Upřesnění v položce výdajů – vydání Elektrou dotovaných skript (anglická verse).
  7. Valná hromada navrhuje výboru spolku zabývat se náborem nových členů mezi absolventy FEL.

V Praze dne 28. 1. 2004

Zápis pořídila na valné hromadě zvolená návrhová komise ve složení: Ing. Ivo Janoušek, Ing. Zdislav Pech.

Ing. Ivo Janoušek, v.r.
Doc. Ing. Zdislav Pech, v.r.

Veškerá dokumentace o činnosti Spolku Elektra je uložena v sekretariátu spolku ELEKTRA.

Za obsah odpovídá: Ing. Josef Fárka