Valná hromada 2004

Spolku absolventů a přátel FEL ČVUT ELEKTRA konaná dne 26. ledna 2005

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

 1. Zahájení – prof. Kučera
 2. Volba mandátové komise: zvoleni byli doc. Pech, doc.Popp
 3. Volba návrhové komise: zvoleni prof. Havlíček, Ing. Janoušek
 4. Zpráva o činnosti Spolku v roce 2004 - přednesl prof. Kučera
 5. Zpráva o hospodaření Spolku – přednesla pí. Seltsamová
 6. Zpráva o činnosti Spolku dozorčí rady – přednesl doc. Pech
 7. Zpráva o 12. setkání absolventů - přednesla doc. Coufalová
 8. Diskuse
 9. Schválení rozpočtu na rok 2005
 10. Usnesení
Valná hromada Spolku schválila:
 1. zprávu o činnosti Spolku
 2. zprávu o hospodaření v roce 2004 a návrh rozpočtu na rok 2005
 3. zprávu dozorčí rady
 4. program další činnosti Spolku v roce 2005
 5. rozesílat pozvánky na 13.setkání absolventů pouze jedno oznámení s obsahem (průvodní dopis, dotazník a program)
 6. zvýšení vložného při setkání absolventů od roku 2005 na 200,-Kč., nepracující důchodci 50,-Kč
 7. finanční dar Spolku na podporu vydávání skript zejména v anglickém jazyce
 8. návrh předsednictva ukončit členství Spolku u členů neplatících od roku 2002
ukládá:
 1. pokračovat v organizaci dosavadních aktivit, zejména v pořádání Setkání absolventů
 2. podporovat vydávání skript zejména v anglickém jazyce
 3. zajišťovat promoce a imatrikulace
Usnesení valné hromady:
 1. Schválení zprávy o činnosti spolku.
 2. Schválení zprávy o hospodaření v roce 2004 a návrh rozpočtu na rok 2005.
 3. Zprávu dozorčí rady.
 4. Zvýšení vložného při setkání absolventů.
 5. Ukončení členství neplatícím členům (neplatící 3 roky).
 6. Podpora při vydávání skript. Usnesení schváleno počtem hlasů všech přítomných.
Diskuse:
 1. zazněla připomínka k 12 .setkání absolventů: nebyla zajištěna prohlídka pracovišť k13113 a k13132.
 2. připomínka ke způsobu placení příspěvků (nejen převodem nebo hotovostí, také - složenkou).
 3. Prof. Kučera a doc. Coufalová poděkovali všem za odvedenou práci v minulém roce

Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc.
děkan FEL a předseda Spolku ELEKTRA

Zápis na www.fel.cvut.cz/elektra

Zapsala: L.Mikšovská

Za obsah odpovídá: Ing. Josef Fárka