Valná hromada 2005

Spolku absolventů a přátel FEL ČVUT ELEKTRA konaná dne 25. ledna 2006

Přítomni: dle prezenční listiny / počet 23 /

Program:

 1. Zahájení – doc. Coufalová

 2. Volba mandátové komise: zvoleni byli prof. Tysl, doc. Šimek,

 3. Volba návrhové komise: zvoleni prof. Mikulec, Ing. Janoušek

 4. Zpráva o činnosti Spolku v roce 2005– přednesla doc. Coufalová (pověřena prof.Kučerou)

 5. Zpráva o hospodaření Spolku – přednesla pí. Seltsamová

 6. Zpráva o činnosti Spolku dozorčí rady – přednesl doc. Pech

 7. Zpráva o 10. setkání absolventů - přednesla doc. Coufalová

 8. Volba členů předsednictva Spolku ELEKTRA

 9. Diskuse

 10. Schválení rozpočtu na rok 2006

 11. Usnesení

Valná hromada Spolku schválila:

 1. zprávu o činnosti Spolku v roce 2005

 2. zprávu o hospodaření v roce 2005 a návrh rozpočtu na rok 2006

 3. zprávu dozorčí rady

 4. program další činnosti Spolku v roce 2006

 5. 14.setkaní absolventů ČVUT FEL se bude konat 4.11.2006

 6. nové představenstvo Spolku Elektra ve složení

 7. prof. Havlíček, prof. Kučera, prof. Škvor, doc. Coufalová, doc. K.Novotný, doc. V.Novotný, doc. Šimek, doc. Voženílek, doc. Vysoký, Ing. Janoušek, Ing. Zdeňková, Ing. Jirásek, pí. Ešpandrová, pí. Mikšovská, pí. Seltsamová

ukládá:

 1. - pokračovat v organizaci dosavadních aktivit, zejména v pořádání Setkání absolventů

Usnesení valné hromady - s c h v á l e n í

 1. zprávy o činnosti spolku za rok 2005.

 2. zprávy o hospodaření v roce 2005 a návrh rozpočtu na rok 2006.

 3. zprávu dozorčí rady.

 4. nového představenstva Spolku Elektra.

Usnesení bylo schváleno v jednotlivých bodech plným počtem hlasů všech přítomných.

Diskuse:

 1. prof. Kučera poděkoval všem za odvedenou práci v minulém roce i v celém jeho funkčním období a uvedl do funkce nového předsedy Spolku ELEKTRA prof. Škvora.

 2. doc.Šimek informoval o jarnim společenském setkaní v NTM Praha 11.4.2006

 3. Ing. Jirásek zmínil nedostatky na dopisním papíru Spolku ELEKTRA (bude doplněno o mailovou adresu a www-stránky).

 4. Doc. Coufalová informovala o velice malém počtu členů platících příspěvky Spolku ELEKTRA

Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc.
děkan FEL a předseda Spolku ELEKTRA

Zapsala: L.Mikšovská

Za obsah odpovídá: Ing. Josef Fárka