Valná hromada 2006

Spolku absolventů a přátel FEL ČVUT ELEKTRA konaná dne 7. 2. 2007

Přítomni: dle prezenční listiny (počet 23)

Program:

 1. Zahájení – předseda Spolku prof. Škvor
 2. Volba mandátové komise: zvoleni byli prof. Tysl, Ing. Jirásek
 3. Volba návrhové komise: zvoleni doc. Pech, Ing. Janoušek
 4. Zpráva o činnosti Spolku v roce 2006 – přednesl prof. Škvor
 5. Zpráva o hospodaření Spolku 2006 – přednesla pí. Seltsamová
 6. Zpráva o činnosti Spolku dozorčí rady – přednesl doc. Piskáček
 7. Zpráva o 14. setkání absolventů – přednesla doc. Coufalová
 8. Informace k organizaci 15. setkání absolventů – přednesla doc. Coufalová
 9. Diskuse
 10. Návrh a schválení rozpočtu na rok 2007
 11. Usnesení
Valná hromada Spolku schválila:
 1. zprávu o činnosti Spolku v roce 2006
 2. zprávu o hospodaření v roce 2006 a návrh rozpočtu na rok 2007
 3. zprávu dozorčí rady
 4. program další činnosti Spolku v roce 2007
 5. 15. setkaní absolventů ČVUT FEL se bude konat 3. 11. 2007
ukládá:
 1. pokračovat v organizaci dosavadních aktivit, pořádání Setkání absolventů, vydávání ročenky, účasti na promocích, při odborné poradenské činnosti i pořádání koncertů. aj
 2. ukládá výboru zabývat se a řešit náměty a žádosti podané během diskuse
Usnesení valné hromady – s c h v á l e n í
 1. zprávy o činnosti spolku za rok 2006
 2. zprávy o hospodaření v roce 2006 a návrh rozpočtu na rok 2007
 3. zprávu dozorčí rady.
 4. program činnosti na rok 2007

Usnesení bylo schváleno v jednotlivých bodech plným počtem hlasů všech přítomných.

Diskuse:
 1. vystoupili doc. Piskáček a doc. Pech se žádostí o uvolnění z funkce členů dozorčí rady, obdobně o uvolnění požádal doc. P. Vysoký. Jedna z cest k řešení je dle dalšího návrhu zapojení doktorandů jako členů Spolu ve formě fellow (tj. bez platby členského příspěvku).
 2. K diskusnímu příspěvku ohledně problémů, kdy zájem účastníků při různých společenských akcích převyšuje kapacity, navrhl prof. Škvor možnost registrace předem, zbytek pak pro volný prodej.
 3. Z diskuse vzešlo doporučení o postupném přechodu na elektronickou poštu, z důvodu nejrychlejší i levnější možnosti předávání informací. Členové Spolku jsou při různých příležitostech žádáni o uvádění mailových adres.

Prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.
děkan FEL a předseda Spolku Elektra

Zapsala: J. Ešpandrová

Za obsah odpovídá: Ing. Josef Fárka