Valná hromada 2007

Spolku absolventů a přátel FEL ČVUT ELEKTRA konaná dne 30. 01. 2008

Přítomni: dle prezenční listiny (počet 33)

Program:

 1. Zahájení – předseda Spolku doc. Šimák
 2. Volba mandátové komise: zvoleni byli doc. Vysoký, doc. Pech
 3. Volba návrhové komise: zvoleni doc. Šimek, doc.Voženílek
 4. Zpráva o činnosti Spolku v roce 2007 přednesl doc. Šimák
 5. Zpráva o hospodaření Spolku 2007 přednesla pí. Seltsamová
 6. Zpráva o činnosti Spolku z pohledu dozorčí rady – přednesl doc. Pech
 7. Zpráva o 15. setkání absolventů – přednesla doc. Coufalová
 8. Informace k organizaci 16. setkání absolventů – přednesla doc. Coufalová
 9. Informace o vydání Ročenky
 10. Diskuse
 11. Návrh a schválení rozpočtu na rok 2008
 12. Usnesení

Valná hromada Spolku schválila:

zprávu o činnosti Spolku v roce 2007
zprávu o hospodaření v roce 2007 a návrh rozpočtu na rok 2008
zprávu dozorčí rady
program další činnosti Spolku v roce 2008
termín pro 16. setkaní absolventů ČVUT FEL – 08. 11. 2008

ukládá:

pokračovat v organizaci dosavadních aktivit, pořádání setkání absolventů, vydávání Ročenky, pokračovat v účasti na promocích, v odborné poradenské činnosti i pořádání koncertů aj.
ukládá výboru zabývat se a řešit náměty a žádosti podané během diskuse

Usnesení valné hromady –  s c h v á l e n í:

 1. zprávy o činnosti Spolku za rok 2007
 2. zprávy o hospodaření v roce 2007 a návrh rozpočtu na rok 2008
 3. zprávy dozorčí rady
 4. program činnosti na rok 2008

Usnesení bylo schváleno v jednotlivých bodech plným počtem hlasů všech přítomných.

Diskuse:

do Ročenky bude vložena informace z kateder (letos publikace příspěvku z kateder K-13134, K-13135).
z diskuse vzešlo doporučení, aby v ročenkách absolventů byly vzpomenuty významné osobnosti fakulty (prof. Trnka, prof. Svoboda, prof. Stránský, …).
CD přednášky – 100 let narození prof. A. Svobody, bude dáno na www stránky Spolku ELEKTRA.
článek o prof. A. Svobodovi bude publikován v Ročence 2007/2008.
knihu o prof. A. Svobodovi je možno zakoupit v prodejně ve Studentském domě.
jarní koncert se koná 25. 02. 2008 v Lichtenštejnském paláci, Malostranské náměstí 13, Praha 1, podzimní koncert je předjednán na termín 27. 11. 2008.
pro platícího člena ELEKTRY je vstupenkou na koncert členská legitimace. Ostatní hradí při vstupu na koncert 50,- Kč na osobu. Vstupenky nejsou předem rezervovány.
Spolek ELEKTRA nezajišťuje žádné vstupenky na akce pořádané rektorátem ČVUT. Všechny informace o akcích, které pořádá R ČVUT, jsou umístěny na www.cvut.cz s odkazy na pověřenou kontaktní osobu.
v diskusi zazněla informace o harmonogramu přípravy 16. setkání absolventů – nutno určit datum pro setkání přípravného výboru (předpoklad květen 2008), v září při schůzce příprava programu Setkání, písemné rozesílání pozvánek nejdříve konec září 2008. Informace o 16. setkání (termín 08. 11. 2008) bude umístěn na www.fel.cvut.cz/elektra/ v nejbližších dnech.
pro zajištění lepší komunikace se členy předsednictva ELEKTRY bylo doporučeno sjednávání schůzek e-mailem s dostatečným předstihem a informací o tématu schůzky. Při osobní návštěvě bez ohlášení nemusejí být pracovnice přítomny v kanceláři Spolku ELEKTRA vzhledem k jinému pracovnímu zaneprázdnění. Běžné záležitosti jsou na základě e-mailové informace průběžně vyřizovány.
od 01. 03. 2008 bude paní Seltsamová v kanceláři Spolku ELEKTRA, blok A3, místnost 518, úřední hodiny středa 10 -12 hod.
úkolem pro další období je najít nové členy pro práci dozorčí rady.
bylo konstatováno, že je nutno zajistit od členů Spolku průběžné placení členských příspěvků. Informace o způsobu placení bude znovu zveřejněna na www.fel.cvut.cz/elektra/. I nadále je možno platit v hotovosti v sekretariátu Spolku, případně převodem na účet České spořitelny (číslo účtu 0162791319/0800). Při platbě převodem je nutno uvádět variabilní symbol ( 81 ) a jméno plátce bez diakritiky.

doc. Ing. Boris Šimák, CSc.
děkan FEL a předseda Spolku ELEKTRA

Zapsala:
J. Ešpandrová
L. Mikšovská
skretariat Spolku ELEKTRA
Technická 2
166 27 Praha 6
blok A4, přízemí, místnost č.10

Za obsah odpovídá: Ing. Josef Fárka