Valná hromada 2008

Spolku absolventů a přátel FEL ČVUT ELEKTRA konaná dne 21. 01. 2009

Přítomni: dle prezenční listiny (počet 35)

Program

 1. Zahájení

 2. Volba mandátové komise
 3. Volba návrhové komise
 4. Zpráva o činnosti Spolku v roce 2008 a program činnosti na rok 2009
 5. Zpráva o hospodaření Spolku
 6. Zpráva o činnosti Spolku z pohledu dozorčí rady
 7. Zpráva o 16. setkání absolventů ČVUT FEL
 8. Volba členů předsednictva Spolku ELEKTRA na období 2009 – 2011
 9. Diskuse
 10. Schválení rozpočtu na rok 2009
 11. Usnesení

Zápis z valné hromady Spolku absolventů a přátel FEL ČVUT – ELEKTRA ze dne 21. 1. 2009.

Program valné hromady odpovídal stanovenému sledu:

 1. Zahájení provedl děkan FEL doc. Šimák, s uvedením programu. Přáním úspěšné činnosti Spolku vyjádřil rektor ČVUT prof. Havlíček.
 2. a 3. Proběhla volba komisí:

  mandátové komise ve složení: Ing. Jirásek a Ing. Kubec

  návrhové komise ve složení: Ing. Janoušek a doc. Šimek

  volební komise ve složení: doc. Voženílek, Ing. Kouba

 1. Zprávu o činnosti Spolku v roce 2008 přednesl předseda Spolku, doc. Šimák. Přehled uspořádaných akcí a aktivit plně odpovídá plánu činnosti za rok 2008, zvyšuje se zájem odborné veřejnosti o činnost Spolku. Byla podána informace o změnách na FEL, např. o vzniku nové katedry počítačové grafiky a interakce, o transformaci katedry mechaniky a materiálů, o projektu Fakulty informačních technologii, která vznikne přechodem části pracovníků katedry počítačů na nové pracoviště.

 2. Zprávu o hospodaření Spolku přednesla pí. Seltsamová. Shrnula celkovou bilanci příjmů a vydání, přehled je vydán k datu valné hromady. Uzávěrka účetnictví bude provedena v roce 2009.
 3. Dozorčí rada provedla dne 13. 1. 2009 revizi účetnictví, konstatuje, že podvojné účetnictví je vedeno v elektronické podobě. Seznam faktur a bankovních dokladů s evidencí a následnou kontrolou bylo shledáno řádné, vedení účetnictví bez rozporů s bankovním a pokladním zůstatkem.
 4. Zprávu o 16. Setkání absolventů ČVUT FEL přednesla doc. Coufalová, konstatovala úspěšnost akce a kladné hodnocení ze strany účastníků setkání. Při evidenci přihlášek se projevilo stárnutí adresové databáze, náprava resp. aktualizace adresáře bude provedena a současně kontrolována s prezenčními listinami ze setkání absolventů.
 5. Proběhla volba členů předsednictva Spolku ELEKTRA na období 2009 – 2011, konstatuje se zvolení všech navržených kandidátů dle kandidátky.
 6. V diskusi byla podána informace o jarním koncertu pořádaném Spolkem ELEKTRA v termínu 25. 3. 2009, pozvánka bude vyvěšena na www Spolku ELEKTRA.
 7. Návrh rozpočtu na rok 2009 přednesla pí Seltsamová.
 8. Valná hromada projednala a přijala toto usnesení:
  1. schvaluje se zpráva o činnosti Spolku za rok 2008
  2. schvaluje se zpráva o hospodaření včetně zprávy dozorčí rady a konstatuje se řádné vedení účetnictví
  3. podporuje se v diskusi uvedený apel na vedení fakulty k aktualizaci seznamu význačných osobností vzešlých z FEL, konkrétně byl vyzdvižen odkaz prof. Hlavičky a prof. Kotka.
  4. schvaluje se nová dozorčí komise pro rok 2009 ve složení Ing. Jirásek., doc. Novotný K., Ing. Zděnková
  5. schvaluje se návrh rozpočtu na rok 2009
  6. předsednictvu Spolku se ukládá:

   dokončit elektronický komunikační portál umožňující kontakt s absolventy a výměnu informací
   provést kontrolu s tím souvisejícího adresáře, je vítána spolupráce se členy Spolku
   organizovat a připravit 17. Setkání absolventu FEL ČVUT na stanovené datum 7. 11. 2009
   sledovat potřebné změny stanov s ohledem na organizační strukturu fakulty ČVUT
 9. Závěrem doc. Šimák předseda Spolku přednesl a oznámil složení předsednictva zvoleného na období 2009 – 2011 a poděkoval všem přítomným za účast.
  Předsednictvo:
  doc. Šimák – předseda
  prof. Škvor – 1. místopředseda
  prof. Havlíček – 2. místopředseda
  doc. Coufalová – tajemnice
  pí Seltsamová – hospodářka
  členové: Ing. Janoušek, prof. Kučera, doc. Kvasnička, prof. Starý, doc. Šimek, doc. Voženílek

Usnesení bylo schváleno v jednotlivých bodech plným počtem hlasů všech přítomných.


doc. Ing. Boris Šimák, CSc.
děkan FEL a předseda Spolku ELEKTRA

Zapsali: J. Ešpandrová, L. Mikšovská, sekretariát Spolku ELEKTRA

Za obsah odpovídá: Ing. Josef Fárka