Valná hromada 2009

Spolku absolventů a přátel FEL ČVUT ELEKTRA konaná dne 28. 01. 2010

Přítomni: dle prezenční listiny (počet 37)

Program

 1. Zahájení

 2. Volba mandátové komise
 3. Volba návrhové komise
 4. Zpráva o činnosti Spolku v roce 2009 a program činnosti na rok 2010
 5. Zpráva o hospodaření Spolku
 6. Zpráva o činnosti Spolku z pohledu dozorčí rady
 7. Zpráva o 17. setkání absolventů ČVUT FEL
 8. Různé
 9. Schválení rozpočtu na rok 2010
 10. Usnesení

Zápis z valné hromady Spolku absolventů a přátel FEL ČVUT – ELEKTRA ze dne 28. 1. 2010

 1. Zahájení s uvedením programu provedl děkan FEL doc. Šimák
 2. Odsouhlasení doplnění bodu programu, změna sledu programu – volba tajemníka Spolku ELEKTRA, návrh a hlasování zařazeno do bodu 8 před diskusí
 3. Návrh a volba komisí:
  mandátová komise ve složení: doc. Voženílek, Ing. Chládková
  návrhová komise ve složení: Ing. Janoušek a doc. Kvasnička
  volební komise ve složení: Ing. Jirásek a Ing. K. Novotný.
 4. Zprávu o činnosti Spolku v roce 2009 přednesl předseda Spolku doc. Šimák. Mimo jiné zmínil i záslužnou práci zesnulé tajemnice Spolku doc. Coufalové a vyslovil poděkování všem, kteří se podílejí na úspěšném fungování Spolku.
 5. Zprávu o hospodaření Spolku přednesl doc. Šimek, pověřený pí. Seltsamovou (nemoc).
 6. Zpráva o činnosti Spolku z pohledu dozorčí rady přednesl doc. K. Novotný, revize účtů a hospodaření proběhla bez závad, zpráva byla písemně předána.
 7. Informaci a zhodnocení 17. setkání absolventů ČVUT FEL přednesl doc. Šimek, konstatoval úspěšnost, uvedl statistiky účasti a akci kladně zhodnotil.
 8. Navržený kandidát na tajemníka Spolku ELEKTRA doc. Šimek byl jednomyslně zvolen valnou hromadou.
 9. Různé – diskuse.
  Dotaz prof. Cahy ohledně zprávy o hospodaření – vysvětlení podal prof. Starý.
  Zazněly připomínky na chybné, případně zastaralé informace na webu Spolku, opravy a změny budou provedeny. Doc. Šimák v této souvislosti informoval o projektu „komunitní web“. Nová tvář webu je připravována. Nutno postupovat dle zákona o ochraně osobních dat.
  Prof. Starý informoval o oslavách 60 let FEL. V rámci oslav proběhne v květnu tohoto roku konference „Postupně propojovaný svět – Elektrotechnici v evropské společnosti koncem 19. a v průběhu 20. století“. Probíhá digitalizace dokumentů, v přípravě je inovace Almanachu absolventů a profesorů. K oslavám se připojí i jednotlivá pracoviště – konference kateder. Pořádané koncerty budou probíhat v rámci oslav. Připravené akce k oslavám výročí odpovídají omezeným finančním možnostem. Vydání inovovaného a rozšířeného Almanachu absolventů a připravované vydání Almanachu profesorů bude nejdříve r. 2011, v závislosti na sponzorských darech.
  Rozhodnutím o dalším způsobu rozesílání pozvánek a různých informací Spolku ELEKTRA bylo Valnou hromadou pověřeno předsednictvo Spolku.
  Rektor prof. Havlíček hovořil o významné roli Spolku ELEKTRA, vzpomněl a poděkoval zakladatelům Spolku a ocenil jeho důležitost.
  Doc. Šimek informoval o jarním koncertu v prostorách HAMU dne 30. 3. 2010 a o termínu letošního, tj. 18. Setkání absolventů 6. 11. 2010.
 10. Docent Šimek přednesl návrh rozpočtu na r. 2010.
 11. Usnesení:
  schvaluje se zpráva o činnosti Spolku za rok 2009
  schvaluje se zpráva o hospodaření včetně zprávy dozorčí rady a odsouhlaseno vytřídění dokladové kartotéky
  VH schvaluje zvolení tajemníkem Spolku ELEKTRA doc. Šimka
  schvaluje se návrh rozpočtu na rok 2010

  předsednictvu Spolku se ukládá:

  inovace webové stránky Spolku ELEKTRA
  zorganizování koncertů
  organizovat a připravit 18. Setkání absolventů FEL ČVUT ve stanoveném datu 6. 11. 2010

Usnesení bylo schváleno v jednotlivých bodech plným počtem hlasů všech přítomných.


doc. Ing. Boris Šimák, CSc.
děkan FEL a předseda Spolku ELEKTRA

Zapsali:
J. Ešpandrová, L. Mikšovská
sekretariát Spolku ELEKTRA

Za obsah odpovídá: Ing. Josef Fárka