Valná hromada 2010

Spolku absolventů a přátel FEL ČVUT ELEKTRA konaná dne 10. 2. 2011

Přítomni: dle prezenční listiny (počet 37)

Program:

 1. Zahájení

 2. Volba mandátové komise
 3. Volba návrhové komise
 4. Volba volební komise
 5. Zpráva o činnosti spolku v roce 2010 a program činnosti na rok 2011
 6. Zpráva o hospodaření spolku
 7. Volba Dozorčí rady
 8. Zpráva o činnosti spolku z pohledu Dozorčí rady
 9. Schválení změny stanov Spolku ELEKTRA
 10. Zpráva o 18. Setkání absolventů ČVUT FEL
 11. Schválení rozpočtu na rok 2011
 12. Různé – diskuse
 13. Usnesení

Zápis z valné hromady Spolku absolventů a přátel FEL ČVUT – ELEKTRA ze dne 10. 2. 2011

 1. Zahájení s uvedením programu provedl děkan FEL a předseda spolku prof. Šimák
 2. Odsouhlasení doplnění bodu programu, změna sledu programu – volba volební komise v bodu 4 a volba Dozorčí rady Spolku ELEKTRA, návrh a hlasování zařazeno do bodu 6 V bodě 9 schválení změny stanov spolku v čl.1.3
 3. Návrh a volba komisí:
  mandátová komise ve složení: prof. J. Pavelka, Ing. L. Jirásek
  návrhová komise ve složení: doc. V. Kvasnička, doc. Z. Pech
  volební komise ve složení: doc. P. Vysoký, Ing. M. Valenta

  Volba všech komisí proběhla – schváleny plným počtem hlasů všech přítomných.

 4. Zprávu o činnosti spolku v roce 2010 přednesl předseda spolku prof. Šimák. Zhodnotil úspěšný průběh 18. Setkání absolventů. Zmínil kladná hodnocení účastníků jarního i podzimního koncertu v prostorách HAMU. Vyslovil poděkování všem, kteří se podílejí na úspěšném fungování spolku a organizaci akcí. Prof. Šimák dále informoval o projektu „komunitní web“. Již byly osloveny firmy, které na základě zadání řeší projekt ve dvou rovinách (záměry + technické zázemí). Předpokládaná realizace podoby nového webu je v polovině tohoto roku.
 5. Zprávu o hospodaření Spolku přednesla hospodářka pí. Seltsamová. Z ní vyplynulo, že se hospodařilo s vykázaným ziskem 27.000,-Kč, s tím, že došlá faktura ze dne 28.12.2010 ve výši 250.000,-Kč a odměny pracovníkům budou vyplaceny letos. Přesto výsledná ztráta bude nižší než v roce 2009.
 6. Tajemník doc. Šimek vysvětlil důvod volby Dozorčí rady (na základě schůzky předsednictva byla uvolněna Ing. Božena Zděnková a kooptován doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc.). Volba dozorčí rady Spolku Elektra ve složení doc. Ing. Karel Novotný, doc. Ing. Jiří Vašíček, Ing. Lubor Jirásek proběhla hlasováním – schváleno 35 hlasy, 2 se zdrželi.
 7. Zprávu o činnosti spolku z pohledu dozorčí rady přednesl doc.J.Vašíček. Revize účtů, účetních dokladů a hospodaření v roce 2010 proběhla bez závad, zpráva byla písemně předána.
 8. Ve stanovách Spolku ELEKTRA se v čl.1 a bodu 3 mění, že obvodem působnosti spolku je celé území tehdejší ČSFR na současnou ČR. V tomto byla schválena změna stanov Valnou hromadou jednohlasně. K žádosti o provedení změny ve stanovách předkládané na MVČR nutno doložit zápis z Valné hromady o jejich schválení.
 9. Informaci a zhodnocení 18. Setkání absolventů ČVUT FEL přednesl doc. Šimek. Konstatoval, že bylo pozváno celkem 4694 absolventů (z toho 22% mailem) a zúčastnilo se 516 platících vložné (cca 2/3 důchodců). Na vložném vybráno 68.400,-Kč. Platící účastníci dostali tašku, kalendář ELEKTRY, DVD o FEL 2010 a obvyklou ročenku. Reklamních předmětů bylo prodáno cca 180 ks za celkem 20.220,-Kč. Práci odvedlo na setkání 33 externích pracovníků a nepřímo na kalendáři a ročence mimo tisk 6 osob. Celkově z odezvy zúčastněných lze konstatovat opět úspěšnost akce.
 10. Paní Květa Seltsamová přednesla návrh rozpočtu na r. 2011.
 11. Doc. Šimek nechal hlasovat o návrhu úpravy vložného na další setkání absolventů: zvýšit 100 na 150 Kč, zvýšit 200 na 250 Kč. Hlasováním byl návrh schválen počtem hlasů všech přítomných.
 12. Různé – diskuse.
  Rektor prof. Havlíček hovořil o významné roli Spolku ELEKTRA, vzpomněl a poděkoval zakladatelům spolku a ocenil jeho důležitost včetně organizování setkávání absolventů a dalších akcí. Prof. Havlíček se také zmínil o dobrém postavení ČVUT v hodnocení prestižního světového žebříčku univerzit THES-QS v kategorii technických a přírodních věd. Zazněla také informace o výši a způsobu financovaní ČVUT v letošním roce. Rektor dále uvedl, že Národní technické muzeum bude dne 15. 2. 2011 slavnostně otevřeno po rekonstrukcích a navrhl obnovit dialog s vedením NTM a zvážit konání koncertů v dopravní hale ( před rekonstrukcí zde proběhlo v letech 1998-2006 9 jarních koncertů Spolku ELEKTRA), případně další spolupráci.
  Prof. Starý informoval o průběhu oslav 60 let FEL, zmínil řadu akcí uskutečněných v roce 2010. Vyzdvihl a poděkoval všem sponzorům, kteří fakultě finančně přispěli osobními dary na průběh oslav, které jsou velkou propagací technické školy. Oslavy mají přesah ještě do letošního roku. Veškeré informace o akcích k výročí jsou umístěny na webových stránkách fakulty „Jiskříme již 60 let“. Pokud nebude možno dokončit některé plánované tisky publikací z finančních důvodů v letošním roce, pak se přesunou do dalšího roku. Stále jsou v jednání finanční podpory.
  Děkan prof. Šimák zmínil, že v prostorách fakulty se jedná o vybudování Historické laboratoře elektrotechniky (HLE), kde budou umístěny technické exponáty, o které je velký zájem. Exponáty uložené v laboratoři budou průběžně představovány umístěním na chodbách fakulty.
  Tajemník spolku zopakoval rozhodnutí předsednictva a jednání loňské Valné hromady o dalším způsobu rozesílání pozvánek a různých informací Spolku ELEKTRA. Další komunikace bude přes webové stránky ELEKTRY. Od podzimu tr. bude zvaní na koncerty probíhat jen přes e-mailové adresy a na WEBu. Vždy po promocích magistrů tyto požádá ELEKTRA o nové e-mailové adresy pro obesílání. Písemná zvaní na setkání končí v 5-letém cyklu (do r. 2014 včetně).
  Doc. Šimek informoval o tradičním jarním koncertu v prostorách HAMU dne 3. 3. 2011. Jako termín letošního podzimního koncertu byl vybrán 15.listopad t.r. I v letošním roce proběhne 19. Setkání absolventů, termín je stanoven na sobotu 5.11.2011.
 13. Usnesení:
  schvaluje se zpráva o činnosti Spolku za rok 2010
  schvaluje se zpráva o hospodaření včetně zprávy dozorčí rady
  VH schvaluje zvolenou Dozorčí rady Spolku ELEKTRA ve složení:
  doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc.
  Ing. Lubor Jirásek, CSc.
  doc. Ing. Karel Novotný, CSc.
  schvaluje se přednesená změna ve stanovách spolku
  schvaluje se návrh rozpočtu na rok 2011

  Předsednictvu Spolku se ukládá:

  1. další inovace webové stránky Spolku ELEKTRA
  2. organizovat a připravit 19. Setkání absolventů FEL ČVUT ve stanoveném datu 5. 11. 2011
  3. zorganizovat tradiční jarní i podzimní koncert
  4. upravit vložné na setkání absolventů, a to zvýšit na 150 Kč u důchodců, na 250 Kč u ostatních
  5. VH pověřuje předsedu spolku, aby upřesnil možnost konání slavnostního zasedání Spolku ELEKTRA v rámci oslav 60. výročí FEL

Usnesení bylo schváleno v jednotlivých bodech plným počtem hlasů všech přítomných.


prof. Ing. Boris Šimák, CSc.
děkan FEL a předseda Spolku ELEKTRA

Zapsali:
J. Ešpandrová, L. Mikšovská
sekretariát Spolku ELEKTRA

Za obsah odpovídá: Ing. Josef Fárka