Valná hromada 2011

Spolku absolventů a přátel FEL ČVUT – ELEKTRA konaná dne 16. 2. 2012

Přítomni: dle prezenční listiny, 31 přítomných

Program

 1. Zahájení
 2. Volba mandátové komise, volba návrhové komise
 3. Volba volební komise
 4. Zpráva o činnosti spolku v roce 2011 a program činnosti na rok 2012
 5. Zpráva o hospodaření spolku
 6. Zpráva o činnosti spolku z pohledu Dozorčí rady
 7. Zpráva o 19. Setkání absolventů ČVUT FEL
 8. Volba členů Předsednictva spolku na období 2012–14.
 9. Různé, diskuse
 10. Schválení rozpočtu na rok 2012
 11. Usnesení

Zápis z valné hromady Spolku absolventů a přátel FEL ČVUT – ELEKTRA ze dne 16. 2. 2012

 1. Zahájení s uvedením programu provedl jednatel doc. Tomáš Šimek, CSc. Představil nového předsedu spolku a děkana FEL prof.Ing.Pavla Ripku, CSc.,ve funkci od 1. 7. 2011. Předseda předložil svoji vizi o činnosti spolku na rok 2012. Zejména uvedl, že je třeba rozšiřovat činnost spolku i do řad studentů, zmínil např. filmová představení, která nově budou pořádána ve spolupráci se spolkem.
 2. Doc. Šimek přednesl návrhy a proběhl návrh a volba komisí:
  mandátová komise ve složení: Ing. L. Jirásek a Ing. R. Kouba
  návrhová komise ve složení: doc. V. Kvasnička a doc. J. Janoušek
 3. Volební komise ve složení: doc. P.Voženílek a prof. Z. Caha Volba všech komisí proběhla s jednoznačným souhlasem.
 4. Zprávu o činnosti spolku v roce 2011 přednesl prof. Ing. Boris Šimák, CSc., bývalý předseda spolku. Zhodnotil akce za dobu jeho působení a přislíbil další spolupráci. Vyslovil poděkování všem, kteří se podílejí na úspěšném fungování spolku.
 5. Zprávu o hospodaření spolku přednesla hospodářka pí. Seltsamová. Uvedla, že se hospodařilo s vykázanou ztrátou 78.739,-Kč, s tím, že toto souvisí zejména s fakturami, které přišly koncem roku 2010 a následnými náklady, což se předem předpokládalo v návrhu rozpočtu na loňský rok.
 6. Zprávu o činnosti spolku z pohledu Dozorčí rady přednesl Ing. L. Jirásek. Revize účtů a hospodaření proběhla bez závad, zpráva byla písemně předána.
 7. Informaci a zhodnocení 19. Setkání absolventů FEL přednesl doc. Šimek. Konstatoval, že bylo pozváno celkem 5.792 absolventů (z toho 22% mailem). Účast potvrdilo 349 absolventů a nakonec bylo 551 účastníků (opět 2/3 důchodců s absolvování do roku 1970 včetně). Na vložném bylo vybráno 97.900 Kč (nově důchodci platili 150 Kč a ostatní 250 Kč). Přitom výdaje byly 141.423 Kč, např. kalendáře 33.000 Kč, poštovné 44.990 Kč, fotografie 4.328 Kč atd. Platící účastníci dostali tašku, kalendář ELEKTRY, DVD o FEL 2011 a obvyklou ročenku. Reklamních předmětů bylo prodáno 119 ks za celkem 14.070,-Kč. Práci odvedlo na setkání 25 externích pracovníků a nepřímo na přípravách kalendáře i ročenky 6 osob (mimo tisk). Celkově z odezvy zúčastněných lze konstatovat opět úspěšnost akce.
 8. Předsednictvo Spolku ELEKTRA prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. předseda +420 224 352 016 dean@fel.cvut.cz Na období let 2012 až 2014 proběhla volba členů , byli navrženi tito kandidáti:
  prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc. (1. místopředseda) +420 224 355 801 skvor@fel.cvut.cz prof. Ing. Boris Šimák, CSc. (2. místopředseda ) +420 224 352 203 simak@ fel.cvut..cz doc. Ing. Tomáš Šimek, CSc. ( tajemník) +420 224 357 415 simek@fel.cvut.cz prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. +420 224 353 486, havlicek@fel.cvut.cz prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. Dr.h.c. +420 224 355 700 kucera@fel.cvut.cz doc. Ing. Vladislav Kvasnička, CSc. +420 224 352 371 kvasnicv@fel.cvut.cz prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. +420 224 353 477 staryo@fel.cvut.cz doc. Ing. Petr. Voženílek, CSc. +420 224 352 151 vozenile@fel.cvut.cz Ing. Ivo Janoušek , CSc. Ijanousek@centrum.cz Květa Seltsamová (pokladník) +420 224 352 295 seltsamo@fel.cvut.cz

Kandidátka byla schválena jednomyslně.

V dalších funkcích zůstávají: Jitka Ešpandrová sekretariát +420 224 352 230 espandro@fel.cvut.cz Ludmila Mikšovská sekretariát +420 224 352 377 miksovsk@fel.cvut.cz

Doc. Šimek přednesl žádost doc.K.Novotného o uvolnění z Dozorčí rady na jeho vlastní žádost. Návrh na nového člena Dozorčí rady doc. Josefa Janouška byl jednomyslně schválen.

 1. Různé, diskuze: Tajemník spolku připomněl rozesílání pozvánek a různých informací Spolku ELEKTRA. Písemná zvaní na setkání končí letos, tj. rokem 2012. Proto komunikace bude přes webové stránky ELEKTRY. Např. od podzimu 2011 probíhá zvaní na koncerty jen přes e-mailové adresy a umístěním informací na WEBu. Po promocích magistrů získáme nové e-mailové adresy pro obesílání (pokud se oslovení inženýři ozvou).

Doc. Šimek informoval o tradičním jarním koncertu v prostorách HAMU dne 20. 3. 2012 a po jednání s zástupkyní Orchestru ČVUT Ing. arch J. Krásnou. návrh programu:

F. Schubert - Symfonie č. 8 h moll ("Nedokončená")
J. Haydn - Koncert pro trubku a orchestr Es dur
L. van Beethoven - Symfonie č. 5 c moll ("Osudová")
 
Trubka: Miroslav Kejmar
Dirigent: Lukáš Kovařík

Jako termín letošního podzimního koncertu byl rezervován 27. listopad t.r.

Termín letošního jubilejního, tj. 20. Setkání absolventů připadá na sobotu 10. 11. 2012.

Ing. I. Janoušek, CSc. informoval o jednání s NTM o možnosti a podmínkách konání některých koncertů v dopravní hale muzea. V případě zájmu je třeba poslat předběžnou objednávku do NTM.

Nově na návrh předsedy se uskuteční dne 1. 3. tr. v posluchárně D 209 promítání filmu The PHD MOVIE ze života studentů PGS na jedné americké univerzitě. Poplatek za veřejné promítání platí FEL. Vstup jako příspěvek spolku bude 50 Kč.

 1. Hospodářka K. Seltsamová přednesla návrh rozpočtu na r. 2012.

Doc. T. Šimek přednesl návrh se zdůvodněním na zvýšení členských příspěvků ze 100 Kč na 150Kč. Návrh je třeba zvážit a zkoordinovat s placením vstupného na akce spolku. Předsednictvo spolku ještě projedná.

 1. Usnesení:
schvaluje se zpráva o činnosti Spolku za rok 2011
schvaluje se zpráva o hospodaření včetně zprávy Dozorčí rady
schvaluje se nové Předsednictvo spolku na období 2012-14
bere se na vědomí uvolnění doc. Ing. K. Novotného, CSc. z Dozorčí rady na jeho vlastní žádost a schvaluje se nový člen doc. J. Janoušek, CSc.
schvaluje se návrh rozpočtu na rok 2012
Předsednictvu Spolku se ukládá: Pokračovat v další inovaci webové stránky Spolku ELEKTRA. Organizovat a připravit 20. Setkání absolventů FEL ČVUT ve stanoveném datu 10. 11. 2012. Zorganizovat tradiční jarní i podzimní koncert a dojednat možnost organizování koncertu v prostorách Technického muzea. Pokračovat ve filmových představeních na fakultě.

Usnesení bylo schváleno v jednotlivých bodech plným počtem hlasů všech přítomných. Po Valné hromadě se setkali členové nového předsednictva a odsouhlasili funkce tak, jak jsou uvedeny v přehledu v bodě 7.

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
děkan FEL a předseda Spolku ELEKTRA

Zapsaly:
J. Ešpandrová, L. Mikšovská
sekretariát Spolku ELEKTRA

Zápis

Za obsah odpovídá: Ing. Josef Fárka