Valná hromada 2012

spolku absolventů a přátel FEL ČVUT – ELEKTRA konaná dne 12. 2. 2013

Přítomni: dle prezenční listiny, přítomných 20, omluveni 4

Program

  1. Zahájení
  2. Volba mandátové komise, volba návrhové komise
  3. Zpráva o činnosti spolku v roce 2012 a program činnosti na rok 2013
  4. Zpráva o hospodaření spolku
  5. Zpráva o činnosti spolku z pohledu Dozorčí rady
  6. Zpráva o 20. Setkání absolventů ČVUT FEL
  7. Různé, diskuse
  8. Schválení rozpočtu na rok 2013
  9. Usnesení

 

1. Zahájení s uvedením programu provedl tajemník doc. Tomáš Šimek, CSc.

2. Volba komisí – doc. Šimek přednesl návrhy na složení komisí:

mandátová komise: Ing. L. Jirásek, prof. V. Hlaváč
návrhová komise: doc. V. Kvasnička, doc. Z. Pech

Volba všech komisí proběhla s jednoznačným souhlasem.

3. Zprávu o činnosti spolku v roce 2012 přednesl proděkan prof. Oldřich Starý, člen předsednictva pověřený omluveným předsedou spolku. V úvodu zhodnotil uplynulé období a činnost Spolku ELEKTRA. Zaměřil se na úkoly, které byly pro r. 2012 stanoveny.

K webovým stránkám spolku je třeba zopakovat, že prof. P. Ripka jako děkan FEL uvedl, že prioritou je nový web fakulty, na seznam úkolů pro webmastera je připojeno, aby fakultní informace byly provázány na spolek. Ke zpracování bude připojen požadavek, aby ze stránek fakulty byl přímý vstup na stránky spolku.
Bylo uskutečněno jednání v Národním technickém muzeu ohledně konání koncertů se závěrem, že v nových prostorách nelze uskutečnit koncerty stávajícího formátu. V budoucnu lze jednat o konání koncertů jiných forem.
Filmové aktivity: v r. 2012 se uskutečnilo jedno představení. Je zájem pořádat další představení klubových filmů, také absolventské filmy FAMU, a to pod záštitou ELEKTRY.
V rámci aktivit byl uspořádán mimořádný koncert v Betlémské kapli 13. 10. 2013.
Děkan FEL na předsednictvu spolku sdělil, že pro sérii akcí pořádaných fakultou, je zajištěna celoroční rezervace posluchárny 209 a na KN – Zengerovy posluchárny na středy (nutno vždy konzultovat obsazenost).
Informatická podpora FEL: proběhlo dotazníkové šetření, některé náměty budou postupně uplatněny. Fakultní kalendář akcí (odborné přednášky apod.) bude vkládán na webové stránky spolku. Bude tak zajištěna lepší informovanost bývalých absolventů-členů spolku, kteří projevují zájem o aktivity fakulty. V této souvislosti byl zmíněn zájem o akci, kdy v Betlémské kapli byl 22. 1. 2013 udělen čestný doktorát ČVUT prof. G. Heinovi. Akce byla zveřejněna i prostřednictvím spolku, bývalí absolventi se zúčastnili v hojném počtu.
Byla otevřena studentská klubovna, kde se budou pořádat občasné koncerty menších forem. Do prostoru kavárny je připravována výstava (historie budovy, fotografie, dokumenty) – za FEL zajišťuje prof. M. Efmertová.
Připravuje trvalá výstavka historických elektrotechnických exponátů ve vitrínách v 1. patře, která bude zahájena vernisáží. Na koncepci a vystavovaných exponátech z depositáře FEL by se mohlo společně s fakultou podílet NTM.
Propagace Spolku ELEKTRA proběhla na gremiu děkana

Některé nesplněné plány z r. 2012 budou dle možnosti dotaženy letos. Závěrem vyslovil prof. O. Starý poděkování všem, kteří se podílejí na úspěšném fungování spolku.

4. Zprávu o hospodaření spolku za rok 2012 přednesla hospodářka pí. Seltsamová. Hospodaření spolku v minulém roce se pohybuje v kladných číslech díky hospodářské činnosti, která přináší zisk a je tedy možno zajistit prozatím chod spolku a jeho současné aktivity.

Výsledek hospodaření za rok 2012 byl hlasováním jednohlasně schválen.

V souvislosti s hospodařením byla částečně řešena spolupráce s externími pracovníky fakulty – účetnictví. Prof. P.Ripka jednal s tajemníkem fakulty o možnostech, ale nebude se pravděpodobně jednat o změnách v této oblasti. Tato informace ze schůze předsednictva byla sdělena na VH.

5. Zprávu o činnosti spolku z pohledu Dozorčí rady přednesl Ing. L. Jirásek. Revize účtů a hospodaření proběhla dne 22. 1. 2013 bez závad, zpráva byla písemně předána (doc. J. Vašíček-předseda revizní komise, doc. J. Janoušek, Ing. L. Jirásek).

Zpráva byla hlasováním jednohlasně schválena.

6. Informaci a zhodnocení jubilejního 20. Setkání absolventů FEL
Doc. T. Šimek předložil informaci, že poštou (naposledy) bylo rozesláno 4.808 pozvánek na Setkání, e-mailem 1.447 kusů. Celkem bylo 620 platících účastníků. Ubytování bylo zajištěno pro 29 mimopražských účastníků.

Na setkání byl předložen dotazník, ze kterého byl zpracován materiál „Postoje k zavedení nových aktivit spolu ELEKTRA“, kde jsou detailně shrnuty výsledky dotazníkového šetření mezi 223 (tj. 36%) účastníky (ne však jen členy) setkání. Mimo jiné z něho vyplynula převaha věkové struktury respondentů ve věku 66 – 70 let (28%) a podle roku absolvování mezi staršími ročníky rok 1967 (13,9%). V oblasti námětů na rozšíření aktivit spolku byl nejčastěji požadavek na kalendář akcí spolku přístupný na WEBu i na diskusní fórum (k tomuto bodu na předsednictvu spolku prof. P. Ripka konstatoval, že prioritou je nový web fakulty, na seznam úkolů pro webmastera je toto připojeno).

Celkově z odezvy zúčastněných konstatoval doc. T. Šimek úspěšnost akce.

Termín letošního 21. Setkání je stanoven na sobotu 9. 11. 2013 a to pro absolventy, kteří promovali v letech 1949 až 1970, 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, 1998, 2003 a 2008.

Bude zopakovaná dotazníková akce, která při setkání proběhne. V přípravě jsou otázky pro dotazník (zajišťuje PR FEL).

Ohledně ročenky 2012 – 2013 předseda spolku navrhoval, aby vznikla nová forma informací absolventům, a to jako výroční zpráva fakulty s přílohou Spolku ELEKTRA. Vzhledem k tomu, že veškeré závěrečné práce budou zveřejňovány na webu, nebude listinná forma. V rozvojovém projektu ČVUT je zadání zpracování seznamu absolventských prací (PDF na webu).

Předsednictvo navrhlo, aby případná informace absolventům byla předána na flash disku. Do přípravné schůzky ohledně organizace 21. Setkání, která se pravděpodobně uskuteční v měsíci květnu/červnu, by měla být vyjasněno, jakou formou obdrží absolventi setkání informace. Doc. T. Šimek zjistí aktuální stav od předsedy spolku.

V rámci registrace na setkání bude v balíčku pro absolventy opět kalendář. V nejbližších dnech bude vyhlášena fotosoutěž, Kalendáře budou zhotovovány pro fakultu i ELEKTRU (zajišťuje odd. PR ).

7. Různé, diskuze

Doc. Šimek informoval o přípravě tradičního jarního koncertu v prostorách HAMU v úterý 5. března 2013: v pořadí již 18. koncert (od roku 2002), který provede již tradičně Symfonický orchestr ČVUT za řízení Lukáše Kovaříka.
Smlouva byla podepsána za téměř stejných finančních podmínek.
Byl vybrán tento program:
G. Verdi – Předehra k opeře Nabucco
P. Mascagni – Intermezzo z opery Sedlák kavalír
R. Leoncavallo – Arie Cania "Vesti la giubba" z opery Komedianti
G. Verdi – Předehra k opeře La Traviata
G. Verdi – Arie Violetty "E strano, e strano... Sempre libera" z opery La Traviata
--- přestávka ---
R. Wagner – Předehra a Isoldina smrt z lásky z opery Tristan a Isolda
A. Dvořák – Polednice

Sólisté budou ještě upřesněni. Platící členové mají vstup zdarma, jejich doprovod a ostatní platí vstupné á 70 Kč. Vstupné se osvědčilo, poprvé vloni při podzimním koncertu.

Termín podzimního koncertu byl rezervován na HAMU na úterý 26.11. tr.
Prof. V. Hlaváč informoval o možnosti účasti na koncertu na KN-Zengrova posluchárna 4. 3. 2013, 18:30 hod. – setkání s hudbou určené pro zaměstnance a studenty
Byl osloven Ing. Ivo Janoušek, CSc. o uskutečnění další přednášky o umění („Technika, věda a umění…“) v podzimním termínu, který bude upřesněn.
Ve věci změny spolku na zájmové sdružení bude prof. Z. Škvor i nadále sledovat zákonné postupy a změny v této oblasti. Zákonem je stanoveno, že od 1. 1. 2014 se za jménem připojuje z. s. a je dvouletá lhůta na uvedení stanov do souladu se zákonem. Nejsou vyjasněny daňové výhody (nezdanitelné položky). Prof. Z. Škvor zajistí informace.
Byla vznesena připomínka k rozšíření členské základny spolku, a to hlavně z řad pracovníků fakulty. Předsednictvu a vůbec členům spolku je připomínáno platit členské příspěvky a získávat nové členy.
Prof. Pavelka informoval o “EngineerING CARD“, profesní kartě inženýra, která bude vydávána v ČR v rámci evropského projektu, jehož cílem je zvýšení mobility inženýrů v Evropě (ČSVTS, Kancelář engineerING card, www.engineering-card.cz).

8. Návrh rozpočtu na r. 2013 – přednesla hospodářka K. Seltsamová

Navržený rozpočet byl všemi přítomnými jednomyslně schválen.

9. Usnesení:

schvaluje se zpráva o činnosti Spolku za rok 2012
schvaluje se zpráva o hospodaření včetně zprávy Dozorčí rady
schvaluje se návrh rozpočtu na rok 2013

Předsednictvu Spolku se ukládá:

pokračovat v další inovaci webové stránky Spolku ELEKTRA
organizovat a připravit 21. Setkání absolventů FEL ČVUT ve stanoveném datu 9. 11. 2013
zorganizovat tradiční jarní i podzimní koncert a dokončit jednání o možnosti pořádání koncertů v NTM či na Karlově náměstí
ve věci změny spolku na zájmové sdružení i nadále sledovat zákonné postupy a změny v této oblasti.

Usnesení bylo schváleno v jednotlivých bodech plným počtem hlasů všech přítomných.

Závěrem poděkoval tajemník doc.Šimek předsednictvu, revizní komisi i sekretariátu a vůbec všem, kteří se podílejí na činnosti Spolku ELEKTRA.

 

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
děkan FEL a předseda Spolku ELEKTRA

Zapsala:
J. Ešpandrová
sekretariát Spolku ELEKTRA

Zápis v PDF

Za obsah odpovídá: Ing. Josef Fárka