Významná jubilea

prof. Ing. Vítězslav Benda, CSc.

Vítězslav Benda se narodil 30. 1. 1944 ve Dvoře Králové nad Labem. Maturoval na SVVŠ tamtéž v roce 1962. V letech 1962 až 1967 studoval na Fakultě technické a jaderné fyziky ČVUT v Praze obor Fyzika pevných látek, kterou úspěšně ukončil a získal titul inženýr.

Vědeckou přípravu vykonával v letech 1972 až 1976 na Katedře elektrotechnologie Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze na téma „Vliv geometrie N+ emitoru a struktury P-báze na vypínací dobu tyristoru“. Disertační práci úspěšně obhájil v roce 1976. Ing. Benda zahájil svůj profesní život v roce 1967 v podniku ČKD Polovodiče jako vývojový pracovník. Podílel se na výzkumně-vývojových pracích v oblasti fyzikálních procesů ve výkonových polovodičových součástkách, zejména na diagnostice struktur, měření koncentračních profilů a vývoji technologií pro řízení doby života nosičů.

Od roku 1970 pracoval v podniku ČKD Polovodiče jako samostatný vývojový pracovník se zaměřením na výzkumně-vývojové práce v oblasti zlepšování dynamických parametrů tyristorů, zejména na řešení problematiky parametrů (dU/dt)crit a (dI/dt)crit. Výsledky byly ověřeny na sérich funkčních vzorků a zpracovány formou přihlášky vynálezu.

V roce 1973 nastoupil Ing. Benda na Katedru elektrotechnologie FEL ČVUT v Praze jako odborný asistent. Nejprve vedl cvičení a od roku 1976 také přednášky pro posluchače oboru Elektrotechnologie. V těchto letech také vybudoval na katedře elektrotechnologie technologické polovodičové laboratoře, ve kterých byly řešeny výzkumné úkoly aplikovaného výzkumu z oblasti polovodičové techniky. V roce 1982 byl jmenován docentem v oboru elektrotechnologie.

V období 1985 až 1992 působil jako předseda komise pro státní závěrečné zkoušky studentů elektrotechnické fakulty ČVUT pro obor elektrotechnologie a materiály. Od roku 1985 se stal školitelem ve vědním oboru elektrotechnologie a členem komise pro obhajoby disertačních prací (ad hoc) v oborech elektrotechnologie a mikroelektronika.

V říjnu 1999 obhájil habilitační práci na téma „Konstrukce a technologie rychlých výkonových diod s měkkým zotavením“ a ke konci roku 1999 byl jmenován habilitovaným docentem pro obor „Materiály a technologie pro elektrotechniku“.

Na základě jmenovacího řízení a veřejné přednášky na téma „Vliv konstrukce, technologie a provozních podmínek na spolehlivost výkonových polovodičových součástek“ byl v roce 2001 jmenován profesorem pro obor Materiály a technologie pro elektrotechniku.

V rámci svého pedagogického působení na katedře elektrotechnologie se podílel, nejprve jako cvičící, a poté jako přednášející, na výuce v řadě předmětů zaměřených na oblast materiálů, technologických procesů a diagnostiky pro výkonovou polovodičovou elektrotechniku, zejména na technologii a fyziku výkonových polovodičových součástek a fotovoltaických systémů.

Profesor Benda vedl řadu výzkumných týmů jak v rámci řešení státních výzkumných úkolů, tak grantových projektů GAČR, FRVŠ a IG. Byl vedoucím výzkumném týmu pro řešení výzkumného záměru zaměřeného na oblast fotovoltaických systémů. Má hlavní zásluhu na vybudování akreditované Laboratoře diagnostiky fotovoltaických systémů na katedře elektrotechnologie.

Z odborných organizací je profesor Benda členem IEE od roku 1992, od roku 1997 Fellow (FIEE). Členem IEE Czech Centre Committee je od r. 1995, v letech 1997 až 1998 působil ve funkci Honorary Secretary, v letech 1998 až 1999 jako Vice-chairman a v letech 1999 až 2005 jako Chairman této společnosti. V současné době je Fellow IET a od roku 2006 předsedou Českého centra IET.

Od roku 2002 je členem vedení Asociace Inovačního podnikání ČR.

Profesor Vítězslav Benda je, jako uznávaný odborník, také aktivní v přednáškové činnosti na zahraničních univerzitách. Přednášel na University of Bristol a University of Wales Swansea, v současné době působí jako přednášející na Aalborg University, kde má předmět „Photovoltaics“ pro doktorandy a na TEI Patra, kde vyučuje v magisterském programu kurz „Renewable Energy Sources“.

Z bohaté publikační činnosti vyberme jeho autorství, nebo spoluautorství, v 19 vynálezech nebo autorských osvědčeních. Je prvním autorem významné monografie „Power Semiconductor Devices - Theory and Applications“ vydané nakladatelstvím J. Wiley&Sons, která byla také přeložena do čínštiny.

Dále je autorem kapitol v některých dalších monografiích a značného počtu článků a příspěvků v časopisech a na mezinárodních konferencích.

Jeho pedagogická i vědecká činnost byla oceněna v roce 1985 Čestným uznáním rektora ČVUT za výsledky ve vedení studentské vědecké a odborné činnosti, v roce 1989 mu byl udělen titul „Zasloužilý vynálezce“ za soubor vynálezů, v roce 2000 Plaketa University Niš za rozvoj konference MIEL a v roce 2000 Cena rektora ČVUT I. stupně za prestižní vědeckou publikaci za rok 1999.

Jako uznávaná vědecká osobnost byl členem programového nebo organizačního výboru řady mezinárodních konferencí, uveďme např. ISPSD, EPE, PEVD, MIEL, PEMC, IPEMC, EDSSC, je zakladatelem mezinárodní konference ISPS (International Seminar on Power Semiconductors), jejíž 12. ročník proběhl v tomto roce, i mezinárodního workshopu IWTPV (International Workshop on Teaching Photovoltaics), který měl již 7. ročník.

Je členem redakční rady časopisu European Transaction on Electrical Power. Jako Guest editor připravil sedm speciálních čísel časopisů (Microelectronics Reliability, Microelectronics Journal, IET-Circuits, Devices and Systems), zaměřených na výkonové polovodičové součástky.

Profesor Vítězslav Benda je výraznou vědeckou i pedagogickou osobností, která přispěla jak k prohloubení úrovně poznání v oblasti výkonové polovodičové techniky a fotovoltaiky, tak k výchově řady odborníků v daném oboru. Věříme, že má před sebou ještě hodně aktivních let a že bude i nadále přispívat k rozvoji oboru a katedry.

doc. Ing. Pavel Mach, CSc.
zástupce vedoucího katedry elektrotechnologie

(2014)

Za obsah odpovídá: Ing. Josef Fárka