Významná jubilea

prof. Ing. Jaroslav Boháček, DrSc.

Prof. Ing. Jaroslav Boháček, DrSc. se narodil 5. 12. 1942 v Roudnici n. L. Vystudoval obor měřicí a řídicí technika na ČVUT FEL v Praze a roku 1964 byl přijat jako asistent na katedru teoretické elektrotechniky této fakulty.

Po absolvování pedagogicko-metodického kurzu pro asistenty ČVUT se v roce 1967 stal odborným asistentem. Zaměřil se zejména na problematiku přesných měření elektrických veličin a touto problematikou se zabýval i ve své kandidátské disertační práci a dále pak v práci habilitační a doktorské. Kandidátskou disertační práci obhájil roku 1977, docentem pro obor měřicí technika se stal v roce 1980 a vědecká hodnost doktora technických věd mu byla udělena roku 1991. V roce 1993 byl jmenován profesorem pro obor měřicí technika.

V současné době prof. Boháček pracuje na katedře měření FEL ČVUT, kde přednáší předměty Metrologie a Metody přesných měření elektrických veličin a zpracování výsledků měření (doktorský program). Pro výuku zahraničních studentů v rámci programu ATHENS připravil týdenní intenzivní kurz Metrology of Electrical Quantities. Je autorem monografie o metrologii elektrických veličin a autorem, příp. spoluautorem 11 skript a více než 120 publikací v časopisech a sbornících konferencí.

Při svých pracovních pobytech v zahraničních metrologických institutech se prof. Boháček úspěšně zapojil do řešení aktuálních problémů metrologie elektrických veličin. Jednalo se např. o kalibrace etalonů indukčnosti (1992, Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig, Německo), metrologické využití střídavého kvantového Hallova jevu (1993, 1994, National Physical Laboratory, Teddington, Velká Británie), kalibrace indukčních děličů napětí (1995, Bureau International des Poids et Mesures, Sčvres, Francie), výpočty kmitočtových charakteristik odporových etalonů (1998, National Research Council, Ottawa, Kanada) a kalibrace speciálních zesilovačů a vývoj čtyřpárových transformátorových můstků (1997, 1999, Electrotechnical Laboratory, Tsukuba, Japonsko). O výsledcích svého výzkumu referoval v National Measurement Laboratory, Lindfield, Austrálie (1999), National Metrology Laboratory, Pretoria, Jižní Afrika (2002) a National Metrology Centre, Singapur (2009).

Prof. Boháček je uznávaným odborníkem na problematiku referenčních etalonů a můstkových zařízení pro přesná měření elektrické impedance. Pod jeho vedením byly realizovány odporové etalony s vypočitatelnými kmitočtovými závislostmi různých jmenovitých hodnot, a to jednak v rámci evropského RTD projektu zaměřeného na využití střídavého kvantového Hallova jevu při kalibracích etalonů elektrické kapacity, jednak na základě objednávek zahraničních metrologických institutů (Glówny Urziad Miar, Varšava a Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, Turín). Bylo rovněž provedeno vyhodnocení kmitočtových charakteristik etalonů realizovaných v National Metrology Laboratory, Pretoria.

Prof. Boháček byl koordinátorem mezinárodního porovnání etalonů s vypočitatelnými kmitočtovými závislostmi v rámci projektu EUROMET č. 432 a na základě jeho výpočtů byl vytvořen software pro vyhodnocování kmitočtových charakteristik oktofilárních odporových etalonů (autory publikace [1] nazývaných též Boháčkovy-Woodovy). Byl odpovědným řešitelem tří projektů GA ČR, zaměřených na možnosti využití kvantového Hallova jevu v metrologii elektrické impedance (1996–2004) a v rámci výzkumného záměru „Výzkum metod a systémů pro měření fyzikálních veličin a zpracování naměřených dat“ (2005–2011) se věnoval návrhu a realizaci speciálních etalonů a koaxiálních transformátorových můstků pro systém primární etalonáže elektrické impedance v kmitočtovém pásmu do 1 MHz.

V letech 1998-2001 byl předsedou komise pro obhajoby doktorských disertačních prací (DrSc.) ve vědních oborech teoretická elektrotechnika a měřicí technika, v letech 1990 – 2000 členem vědecké rady ČVUT FEL. V současné době je předsedou Rady pro metrologii při Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, členem vědecké rady Českého metrologického institutu a členem redakční rady časopisu Metrologie.

Jako ocenění výsledků jeho pedagogické a vědecké činnosti na ČVUT mu v roce 2003 byla udělena stříbrná Felberova medaile. Roku 1995 obdržel čestné uznání předsedy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví za osobní přínos k rozvoji metrologie v České republice, roku 1999 pamětní medaili při příležitosti 80. výročí české metrologie a roku 2005 pamětní medaili při příležitosti 130. výročí podepsání Metrické konvence.

[1] Awan S., Kibble B. a Schurr J.: Coaxial Electrical Circuits for Interference-Free Measurements. Londýn: The Institution of Engineering and Technology, 2011, ISBN 978-1-84919-069-5. Str. 149 – 150.

prof. Ing. Vladimír Haasz,CSc.
K-13138

(2012)

Za obsah odpovídá: Ing. Josef Fárka