Významná jubilea

prof. Ing. Jiří Habel, Dr.Sc.

V těchto dnech slaví významné životní jubileum prof. Ing. Jiří Habel, DrSc., význačný odborník v oblasti světelné techniky v oboru elektroenergetiky, dlouholetý vysokoškolský učitel na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, proděkan v období let 1980 až 1990, dlouholetý člen vědecké rady FEL, předseda komise pro státní závěrečné zkoušky v oboru elektroenergetika na FEL ČVUT a FEI ZČU.

Profesor Habel se narodil 10. října 1935 v Teplicích, v roce 1958 absolvoval s červeným diplomem Elektrotechnickou fakultu ČVUT a byl přijat jako pedagogický asistent na katedru elektroenergetiky. Tomuto pracovišti zůstal věrný po celý svůj život a přes odborné praxe (zkušebna transformátorů ČKD Praha, poruchová služba sítí nn Energetických rozvodných podniků v Praze) směroval a profiloval své profesní zaměření k výuce a vědecké práci ve světelné technice v oboru elektroenergetika. Kandidátskou disertační práci obhájil v roce 1970 a podal habilitační práci v roce 1974. V roce 1975 byl jmenován docentem v oboru elektroenergetika. Doktorskou disertační práci obhájil v roce 1990 a v roce 1993 byl jmenován profesorem.

Vědecko-výzkumnou činnost prof. Habel zaměřuje na problematiku výpočtů světelných polí, hodnocení prostorových vlastností osvětlení interiérů i venkovního prostředí, na úspory elektrické energie v budovách a na problematiku vlivu energetických zařízení na životní prostředí. V posledních letech sleduje nové trendy v oboru a je velmi aktivní ve výzkumu významu mezopického vidění v praxi a také nových zdrojů světla a využití denního světla pro optimalizaci osvětlení.

Výsledky výzkumné činnosti promítl profesor Habel do 55 původních odborných článků, jež byly uveřejněny v zahraničních a tuzemských časopisech, do 90 příspěvků na tuzemských a zahraničních konferencích. Dále je autorem či spoluautorem dvou vynálezů, řady odborných studií, výzkumných zpráv,  referativních článků, publikovaných recenzí knih. V nedávné době vydal s kolektivem novou knihu „Světlo a osvětlování“, která je nosným dílem pro obor.

Vysoká odbornost a schopnost nacházet objektivní přístupy jsou jistě důvodem rozsáhlého působení profesora Habela v domácích a zahraničních společnostech a organizacích. Z těch dlouhodobých je třeba uvést: předseda redakční rady časopisu Světlo, člen redakční rady časopisu Energetika, člen České metrologické společnosti - předseda zkušení komise, člen předsednictva národního komitétu Mezinárodní komise pro osvětlování CIE, Člen TNK 76 (Technická normalizační komice – Osvětlení) při ÚNMZ, čestný člen  SRVO (Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení).  Dále je nutno uvést další neopomenutelné aktivity jako je vedení laboratoře světelné techniky Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, akreditované Úřadem pro civilní letectví České republiky pro hodnocení světelnětechnických parametrů pozemních letištních svítidel a návěstidel.

Pravidelně je členem vědeckých výborů mezinárodních konferencí organizovaných národními komitéty CIE České republiky a Slovenské republiky. Přednáší na národních konferencích (Plzeň, Brno, Ostrava) a mezinárodních konferencích Lumen V4 (Slovensko, Polsko, Maďarsko).

Stejně záslužná je i aktivita profesora Habela v pedagogické oblasti.  Zde připravuje studenty oboru elektroenergetika na problematiku navrhování a provozu osvětlovacích soustav vnitřních a venkovních prostorů a ověřování jejich kvality. Toto zaměření je velmi oblíbené a předměty absolvují i studenti jiných oborů, včetně studentů oboru „Inteligentní budovy“.

V posledních letech také hostuje na ZČU v Plzni, vyučuje předmět „Teorie osvětlování a světelné technické výpočty“.

Vede se svým týmem řadu bakalářských a diplomových prací. Studenti, kteří se zaměřili na problematiku světelné techniky, nacházejí odpovídající pracovní místa nejen bez problémů (i díky poradám s profesorem Habelem a jeho pracovním kontaktům s průmyslovou praxí), ale obvykle si mohou vybírat mezi nabídkami několika firem.

Je třeba také vyzdvihnout jeho podíl na výchově mladých vědeckých pracovníků v rámci doktorské etapy studia, je členem komisí pro obhajoby doktorských prací a také úspěšně dovedl k titulu Ph.D. desítku studentů, z nichž někteří v současné době zastávají významné pozice v oblasti světelné techniky a osvětlování.

Je uznávaným odborníkem v praxi a často je vyzýván k přednáškám pro soukromý sektor v rámci programů EU na podporu odborného vzdělávání zaměstnanců (Modus a.s., VM Factory apod.).

Vede výzkumné projekty s privátním sektorem (např. Eltodo a.s. - projekty Momok, Bílé světlo), je členem komisí pro hodnocení výrobků na veletrzích (např. Ampér, Světlo v architektuře apod.)

Profesor Habel je bezpochyby významnou vědeckou osobností, která ovlivnila vývoj a úroveň vědy i vzdělávání v oblasti elektroenergetiky.

Za kolektiv katedry elektroenergetiky mu tímto krátkým, avšak zdaleka ne úplným, výčtem jeho kvalit chceme poděkovat a popřát do dalších let mnoho zdraví, síly a radosti. Zároveň se těšíme, že bude i nadále přispívat svými zkušenostmi a znalostmi k rozvoji jak výuky, tak i vědecko-výzkumné činnosti katedry elektroenergetiky.

Věřím, že toto přání mohu tlumočit i jménem všech přátel, kteří měli to štěstí s profesorem Habelem spolupracovat.

prof. Ing. Josef Tlustý, CSc.

(2015)

Za obsah odpovídá: Ing. Josef Fárka