Významná jubilea

prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.

Prof. Václav Havlíček se narodil 28. července 1943 v Českých Budějovicích. Matka Marie byla úřednicí Nemocenské pojišťovny, otec s rodinou nežil. Vzdělávání na Jedenáctileté střední škole zakončil maturitou v roce 1960. Jako středoškolák se úspěšně účastnil matematické a fyzikální olympiády, v jejímž historicky prvním ročníku se umístil mezi vítězi kategorie A. Vedle studia se věnoval i radiotechnice, zkonstruoval vlastní radiopřijímače i televizor, takže dále logicky pokračoval ve studiu na Elektrotechnické fakultě ČVUT. Fakultu absolvoval s vyznamenáním v oboru Měřicí a řídicí technika v roce 1965. Ve čtvrtém ročníku nastoupil paralelně se studiem jako asistent s polovičním úvazkem na katedru teoretické elektrotechniky, takže v letošním roce slaví i další kulaté výročí, půlstoletí zaměstnání na ČVUT.

Diplomovou práci na téma „Přístroj pro Fourierovu transformaci“ zpracoval V. Havlíček pod vedením profesora Zdeňka Trnky, který v roce 1945 obnovil činnost katedry po násilném přerušení v době nacistické okupace. Ing. Havlíček byl jeho nejmladším asistentem. Po smrti prof. Trnky v roce 1968 a následném rozdělení katedry přešel V. Havlíček na nově vytvořenou katedru teorie obvodů, kde pod vedením prof. Milana Mikulce pokračoval v pedagogické i vědecké práci.

Disertační práci o názvu „Výkonové poměry v obvodech periodického neharmonického proudu“, v níž definoval tenzorové vyjádření deformačního výkonu ve vícefázových soustavách, obhájil Ing. Havlíček v roce 1977. Od roku 1976 spolupracoval s prof. Mikulcem na výzkumu a vývoji unikátních přístrojů pro měření vlastností magneticky měkkých materiálů ve výrobě i v průmyslových aplikacích. V průběhu čtvrt století byla vyvinuta ucelená řada kompenzačních ferometrů od měřiče jednotlivých pásků o šířce 30 mm až po tabulové měřiče 500 x 500 mm a průběžný měřič pásů o šířce do 1000 mm nasazený pro kontrolu veškeré produkce orientovaných trafoplechů ve Válcovnách plechu Frýdek-Místek. Od roku 1994 prof. Havlíček vedl pracovní skupinu katedry teorie obvodů zabývající se digitalizací a optimalizací algoritmů pro zpracování signálů v uvedených měřicích systémech. V oblasti magnetických měření získal prof. Havlíček 12 autorských osvědčení a patentů, je autorem nebo spoluautorem více než 60ti původních článků a příspěvků na konferencích a 4 monografií.

Od roku 1970 přednášel Ing. Havlíček Teoretickou elektrotechniku a Teorii obvodů v dálkovém studiu. Od roku 1974 přednáší Teorii obvodů ve všech formách studia až do dnes. Pedagogické působení považuje za základní složku práce vysokoškolského učitele. Je náročným ale i spravedlivým profesorem řídícím se zásadou „menší neznalosti lze vždy omluvit, avšak nepoctivost nikdy“. V přednáškách často zdůrazňuje, že v inženýrských disciplinách nelze mluvit v kondicionálech typu „další řešení by se mohlo nějak dopočítat“, ale naopak inženýr musí dospět ke konkrétnímu správnému numerickému výsledku.

Ačkoliv Ing. Havlíček vykonával docentskou práci od sedmdesátých let (včetně vedení týmu kolegů), habilitovat se mohl teprve po roce 1989. V roce 1991 byl na základě obhájení habilitační práce na téma „Měření magnetických vlastností otevřených vzorků“ jmenován docentem pro obor Teoretická elektrotechnika. V roce 1997 pak byl jmenován profesorem pro stejný obor. Je spoluautorem šestnácti titulů skript (z toho 3 v angličtině). V roce 1993 přednášel 1 semestr v Minneapolis (USA) předměty Intermediate Algebra a Calculus 4.

Kromě působení na ČVUT pracoval V. Havlíček řadu let ve vedlejším pracovním poměru v průmyslové praxi a ve výzkumu. V letech 1969–1976 v pozici samostatného konstruktéra v podniku Strojtex Praha navrhoval a realizoval řadu regulačních zařízení a logických automatů v podnicích textilního, sklářského a dřevařského průmyslu. Od roku 1977 do roku 1981 řešil obdobnou problematiku ve Výzkumném ústavu polygrafickém. V letech 1984–1991 se jako vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu silnoproudé elektrotechniky významně podílel na konstrukci unikátních měřicích systémů pro měření výkonových parametrů elektronických měničů. Tato práce byla oceněna Čestným uznáním na Dnech nové techniky elektronického výzkumu 1988 a Zlatou medailí na veletrhu Invex´90.

Od roku 1990 se prof. Havlíček intenzivně věnuje systému řízení vysokých škol, tvorbě nových učebních plánů i metodám hodnocení a řízení kvality. Jako předseda pedagogické komise ČVUT FEL se výrazně podílel na tvorbě moderních učebních plánů i pravidel studia na FEL odpovídajících systému studia na prestižních univerzitách ve vyspělých zemích světa. V průběhu půl roku se podařilo vytvořit nový kreditní systém studijních programů, který byl již od září 1990 implementován do života a s drobnými korekcemi využíván až do roku 2005. Tato práce byla již v roce 1993 oceněna udělením bronzové Felberovy medaile. V letech 1994–1996 pracoval prof. Havlíček jako proděkan pro rozvoj FEL ČVUT, v roce 1997 byl jmenován rektorem prof. Zunou prorektorem pro rozvoj ČVUT. V této funkci se významnou měrou podílel na transformaci ČVUT ze státní na veřejnou vysokou školou. Spolu s předsedou legislativní komise AS ČVUT doc. Bílkem vytvořil v roce 1998 základní vnitřní předpisy ČVUT, podle nichž je po příslušných korekcích univerzita řízena až dosud.

Ve funkci prorektora pro rozvoj pokračoval prof. Havlíček i v prvním volebním období rektora prof. Witzanyho až do roku 2003. V uvedených letech byl členem vědeckých rad FEL ČVUT, VR ČVUT, VR University Karlovy a VR VŠE Praha. V současné době je předsedou VR ČVUT, předsedou VR Národního technického musea, členem VR FEL ČVUT, členem VR Technické univerzity Liberec, mimořádným členem VR Slovenské technické univerzity v Bratislavě a mimořádným členem Vědecko-umělecké rady FA ČVUT.

V roce 2005 byl profesor Havlíček zvolen kandidátem na rektora ČVUT, prezident republiky ho pak následně jmenoval rektorem ČVUT s účinností od 1. 2. 2006. V letošním roce dokončuje V. Havlíček druhé čtyřleté volební období. Ve funkci rektora spolu s dalšími členy Vedení ČVUT trva­le podporuje rozvoj ČVUT i jeho součástí, snaží se o vysokou kvalitu jak ve vzdělávací činnosti, tak i ve vědě a výzkumu. Soustavně se snaží o dobré vztahy s ostatními vysokými školami v ČR i v zahraničí.

Hned na počátku svého působení urovnal soudní spory s VŠCHT a zřídil s touto školou společné informační centrum i společnou prodejnu technické literatury. K prvnímu lednu roku 2007 zřídil z dříve roztříštěných kateder Ústav tělesné výchovy a sportu poskytující studentům všech fakult mnohem širší spektrum sportovního vyžití. V prvních letech řízení ČVUT inicioval odstranění dlouholetého nedůstojného průchodu do dvora areálu na Karlově náměstí a jeho náhradu moderním bezbariérovým průchodem k budovám FEL ČVUT.

Největší realizovanou investicí v dalších letech byla výstavba Nové budovy ČVUT, kterou sdílejí Fakulta architektury a Fakulta informačních technologií založená v roce 2009. Dále byly rekonstruovány téměř všechny velké posluchárny i budova pro Masarykův ústav vyšších studií v Dejvickém areálu.

Rektor Havlíček podpořil přímé finanční oceňování jednotlivých pracovníků za prestižní publikace i jejich citace, což mimo jiné vedlo k trvalému zvyšování vědeckého výkonu ČVUT. V průběhu jeho působení byly akreditovány desítky nových studijních oborů a ČVUT si vedle Univerzity Karlovy jako jediná další česká škola zlepšila a dále udržuje trvale solidní postavení ve světovém žebříčku univerzit zejména při hodnocení inženýrských a přírodovědných oborů.

V letech 2008 až 2011 byl prof. Havlíček místopředsedou České konference rektorů pro záležitosti ekonomické a sociální. V této funkci se podílel na tvorbě metodiky rozdělování části státního příspěvku na vzdělávací činnost (v letošním roce 22,5%) podle kvality a nikoliv pouze podle počtu studentů, což podporuje rozvoj nejkvalitnějších univerzit v naší zemi. 28. října 2012 bylo prof. Havlíčkovi uděleno prezidentem republiky státní vyznamenání „Medaile za zásluhy 1. stupně“.

Prof. Havlíček je ženatý, s manželkou Marií mají 3 děti a 6 vnoučat, kterým se snaží v aktivitami nabitém životě alespoň trochu věnovat. Pravidelně s nimi jezdí na lyže, věnují se pěší i motorizované turistice, vodním sportům i kultuře. Koníčkem prof. Havlíčka je historie, kterou se rovněž snaží vnoučatům přiblížit, stejně jako rodné Jižní Čechy a Šumavu. Často společně navštěvují i koncerty převážně vážné hudby, stejně jako výstavy uměleckého i technického charakteru.

prof. Ing. Pavel Sovka, CSc.
vedoucí katedry teorie obvodů

(2013)

Za obsah odpovídá: Ing. Josef Fárka